Documente necesare pentru înscriere la concurs – Erasmus 2014

NOU Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015 Runda a II-a
Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015

Săptămâna Burselor ERASMUS 2014Condiții de participare
Criterii specifice de eligibilitate Erasmus ESM & ESP 2014-2015
Regulamente & ProceduriEtapele bursierului Erasmus
Documente necesareListe bursieriAnexe
Lista universitatilor partenere Erasmus 2014-2015

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente, fiecare în 3 exemplare:

  1. cerere tip (Anexa 1) adresată Conducerii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, cu privire la înscrierea la concurs pentru obţinerea bursei pentru mobilitate de studii ERASMUS în străinătate, cu indicarea, în ordinea preferinţei, a 3 universităţi unde se doreşte obţinerea acestei burse Erasmus, dintre cele oferite de Facultatea noastră, şi a perioadei unde/pentru care ar dori să se obţină bursa respectivă, selectate din prezenta ofertă, înregistrată la Secretariat Decanat  – d-na Vorica Szucs.

Cererea trebuie să aibă specificate în ea toate datele solicitate şi se depune având anexate documentele menţionate mai jos, toate în 3 exemplare. Cererea se semnează de către studentul/masterandul/doctorandul care doreşte înscrierea la concurs, cu pastă/cerneală albastră –  3 exemplare originale. În cerere se mai specifică, în mod obligatoriu, următoarele: numele şi prenumele studentului/masterandului/doctorandului, data şi locul naşterii, domiciliul stabil şi adresa de contact (inclusiv număr telefon şi adresă de e-mail validă), anul de studiu în care este înscris în momentul respectiv, specializarea şi grupa.

PRECIZĂRI:

Pe toate documentele aferente bursei Erasmus, numele de familie va fi scris cu litere mari, iar prenumele, doar iniţiala cu literă mare, iar restul, cu litere mici; exemplu: POPESCU Gheorghe Mircea. Se vor preciza întotdeauna toate prenumele persoanei, exact aşa cum apar în cartea de identitate.

Anexa 1 se va completa numai după ce solicitantul s-a interesat la universităţile partenere cu privire la structura anului lor universitar (cum este structurat anul lor universitar – pe semestre, trimestre etc.; când încep semestrele/ trimestrele la ei, când sunt sesiunile de examene, când sunt vacanţele lor etc.), astfel încât să se încadreze cu perioada ca să-şi poată susţine examenele acolo şi să se întoarcă acasă cu creditele ECTS necesare, şi de asemenea, numai după ce studentul s-a interesat la universităţile partenere dacă acestea oferă disciplinele de studiu care le-ar avea de studiat în continuare în Facultatea noastră, conform specializării la care solicitantul este înscris (inclusiv limba de predare la universităţile partenere).

A se citi Regulamentele şi Procedurile pentru studenţii bursieri Erasmus ESM postate la link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/regulamente-2014-2015/ şi a se completa cererea tip  – Anexa 1 de la link-ul http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/documente-necesare-2014-2015/.

  1. CV (format european) în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei sau în limba engleză –  3 exemplare semnate şi datate original de către titular – a se vedea Anexa 11 . În CV se vor menţiona detaliat – în mod obligatoriu – aspectele care reprezintă criterii de departajare a candidaţilor la concursul pentru obţinerea unei burse Erasmus (a se vedea mai jos Criteriile de departajare). Documente doveditoare se vor prezenta la interviu.
  2. Declaraţie pe propria răspundere (a se vedea Anexa 8) că nu a mai beneficiat vreodată de nicio bursă de studii Socrates/ERASMUS, semnată şi datată în original – 3 exemplare originale
  3. Fotocopie după certificatul de competenţă lingvistică în limba engleză sau în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei (dacă solicitantul deţine un astfel de certificat deja şi acest certificat este în termen de valabilitate, se depune cel existent, în 3 fotocopii, iar originalul se va aduce în ziua concursului, spre a fi prezentat Comisiei). Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine de la Facultatea de Litere a Universităţii din Oradea, dacă studentul nu are un alt certificat valabil în prezent.
  4. Situaţia şcolară actuală (inclusiv cu notele pe semestrul I al anului universitar curent, adică, cuprinzând inclusiv notele din sesiunea februarie 2014), în limba română (o solicitaţi din timp la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice). Studentul selecţionat pentru bursă Erasmus nu are voie să aibă nici o restanţă din anul anterior, deci se recomandă să fie integralist la momentul concursului şi ulterior, în septembrie 2014 –3 fotocopii (Atenție!– originalul acestui document se va păstra de către titular şi se va aduce în ziua concursului, pentru a fi prezentat Comisiei de selecţie)
  5. Scrisoare de motivaţie în limba română şi în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei sau în limba engleză (Briefly statement of the reasons why you wish to study abroad) – în câte 3 exemplare fiecare, semnate şi datate original de către titular
  6. 3 fotocopii după Cartea de identitate
  7. numai pentru doctoranziacceptul la studii de doctorat al unui profesor coordonator din Universitatea unde se doreşte obţinerea bursei
  8. numai pentru studenţii din actual an 3 de studii de licenţă – angajamentul scris de a se înscrie la studii Master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, în anul universitar 2014-20145 (a se vedea Anexa 7) – în 3 exemplare semnate şi datate în original.

IMPORTANT! – Fiecare candidat are obligaţia ca în momentul în care şi-a depus dosarul la d-na Secretar şef  – Daniela Remeş, să prezinte la dosar şi e-mail-ul listat ca dovadă că a informat-o pe d-na Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN despre candidatura sa şi i-a transmis ataşat la e-mail documentele de candidatura – Anexa 1, CV, Scrisoare de intenţie/motivaţie – în format editabil (Word MS Office); mesajul se transmite pe adresa de e-mail mabrudan@uoradea.ro de pe adresa de e-mail a candidatului (această adresă se va utiliza în corespondenţa cu d-na Madela Abrudan, pe mai departe).

Solicitanţii sunt rugaţi să îşi păstreze o fotocopie a fiecărui document depus la dosar!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.