Proiecte de cercetare – dezvoltare in curs de implementare

Proiecte in curs de implementare in anul 2010 – 2011, in calitate de Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice

[learn_more caption=”1. Titlu proiect:Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri””]

PRACTeam

Acronim: PRACTeam

Proiect cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;

Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, ID: 64150,

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri:

 • Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Manager de proiect: prof.univ.dr. Anca Dodescu – Decan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Valoare: 19.830.198.00 lei;

Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09. 2013.

Logo proiect: PRACTeam

Site proiect: www.practeam.ro

Obiective proiect:

Obiectivul general: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship, realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

 1. Creşterea gradului de ocupare a viitorilor absolvenţi de programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul economic;
 2. Promovarea şi dezvoltarea unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi, pe de o parte, universităţi şi mediul de afaceri, pe de altă parte, în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a viitorilor economişti;
 3. Dezvoltarea şi promovarea în parteneriat a unor programe de pregătire practică şi internship inovatoare particularizate pentru fiecare student şi pentru fiecare organizaţie gazdă;
 4. Creşterea interesului şi responsabilităţii mediului de afaceri pentru practica studenţilor prin dezvoltarea şi promovarea unor programe de formare a personalului din organizaţiile gazdă cu rol de tutori, precum şi prin organizarea unor schimburi de experienţă şi diseminare de bune practici;
 5. Dezvoltarea şi furnizarea unui curs de orientare în carieră pentru studenţi, care va include testarea aptitudinală a studenţilor;
 6. Promovarea performanţei studenţilor în cadrul stagiilor de pregătire practică prin oferirea unor premii şi oportunităţi de internship pe baza rezultatelor obţinute;
 7. Generarea unui model inter-regional de parteneriat pe piaţa muncii pentru practica studenţilor, care integrează metode inovatoare, inclusiv folosirea metodelor şi tehnicilor de e-learning, reaplicabil şi adaptabil la alte regiuni sau domenii specifice şi diseminarea bunelor practici pentru creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii. [/learn_more]

[learn_more caption=”2. Titlu proiect: „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un nou model de Şcoală antreprenorială pentru femei”“]

AntrES

Acronim: AntrES

Proiect cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;

Contract: POSDRU/9/3.1/S/5.

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri:

 • Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES),
 • Universitatea de Vest Timişoara,
 • Universitatea „Aurel Vlaicu „ Arad,
 • Universitatea de Nord din Baia Mare,
 • Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa,
 • Fundaţia „Academia Comercială” din Satu Mare,
 • Societatea Ştiinţifică de Management din România – SSMAR.

Manager de proiect: prof.univ.dr. Anca Dodescu – Decan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Valoare: 12.009.942 lei

Perioada de implementare:  05.01. 2009 – 05.01.2011

Logo proiect: AntrES

Site proiect: www.antres.ro

Obiective proiect:

Obiectiv general: Promovarea egalităţii de şanse în domeniul antreprenoriatului, prin stimularea implicării femeilor în general şi a femeilor din mediul rural, în special, în iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor din judeţele situate de-a lungul graniţei de vest a României.

Obiective specifice:

 1. Furnizarea de instruire pentru femei în domeniul administrării afacerilor şi favorizarea îmbunătăţirii spiritului intraprenorial în cadrul IMM-urilor, având drept manageri sau administratori femei;
 2. Furnizarea de instruire în vederea dobândirii competenţelor în domeniul iniţierii unei afaceri;
 3. Furnizarea de instruire în domeniul formării şi promovării culturii antreprenoriale, în direcţia îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe privind iniţierea, organizarea şi derularea unei afaceri de succes;
 4. Promovarea şi stimularea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, în vederea manifestării acestora ca întreprinzători activi;
 5. Promovarea învăţării active, pe tot parcursul vieţii, inclusiv folosirea metodelor şi tehnicilor de e-learning;
 6. Promovarea spiritului competiţional prin derularea de concursuri şi premierea celor mai bune planuri de afaceri;
 7. Generarea unui model interregional de şcoală antreprenorială, replicabil şi adaptabil la alte regiuni sau domenii specifice;
 8. Fiseminarea bunelor practici în domeniul antreprenorial în scopul dezvoltării durabile a comunităţilor din judeţele situate de-a lungul graniţei de vest a României.[/learn_more]

[learn_more caption=”3. Titlu Proiect:Studiu privind stabilirea şi valorificarea avantajelor competitive ale firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior, în vederea maximizării efectelor pozitive ale aderării României la UE”“]

SVACEX

Finanţat de CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare

Contract: 92-127/2008

Acronim: SVACEX

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă – CCCDD;

Parteneri:

 • Partener 1 (P1) – Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra de Relaţii Economice Internaţionale;
 • Partener 2 (P2) – Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română;
 • Partener 3 (P3) – Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine;

Manager de proiect: conf. univ. dr. Adriana Giurgiu – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Valoare: 2.000.000,00 lei

Perioada de implementare: 01.10.2008 – 28.02.2011

Logo proiect: SVACEX

Site prezentare proiect: http://svacex.steconomiceuoradea.ro/

Obiective proiect:

Obiectivul general îl constituie identificarea de metode şi strategii inovative de stabilire şi valorificare a avantajelor competitive ale firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior ca urmare a aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, pentru rezolvarea problemelor economice complexe generate de deficitul comercial major al României, şi crearea mecanismelor de implementare a strategiilor şi metodelor rezultate din cercetările efectuate în cadrul proiectului, pentru diminuarea acestui deficit şi pentru maximizarea efectelor pozitive ale aderării României la UE.

Obiective specifice: cercetarea precompetitivă pentru dezvoltarea ştiinţei şi cercetării economice din România, având ca rezultate aşteptate dezvoltarea de modele strategice funcţionale, aplicative şi servicii inovative pentru identificarea, creşterea şi valorificarea avantajelor competitive ale firmelor implicate în comerţul exterior românesc; creşterea capacităţii sectorului de CDI în vederea susţinerii comerţului exterior şi economiei bazate pe cunoaştere, recunoscut fiind rolul comerţului exterior în dezvoltarea economică a oricărui stat; fundamentarea ştiinţifică şi crearea/dezvoltarea de strategii economice pentru stabilirea şi valorificarea avantajelor competitive ale exporturilor firmelor româneşti în vederea maximizării efectelor pozitive ale aderării României la UE, cu respectarea principiului dezvoltării durabile; dezvoltarea cunoaşterii şi promovarea transferului de cunoştinţe şi rezultate ale cercetărilor ştiinţifice în activitatea firmelor implicate în domeniul comerţului exterior; optimizarea şi eficientizarea schimburilor comerciale internaţionale ale firmelor din România; identificarea principalelor probleme ale comerţului exterior românesc şi propunerea de soluţii/strategii/metode de rezolvare a acestora rezultate din cercetarea ştiinţifică fundamentală pentru a putea contribui la creşterea şi dezvoltarea pe baze competitive a economiei naţionale; creşterea competitivităţii exporturilor firmelor româneşti prin stabilirea produselor/grupelor cu avantaje competitive la export şi identificarea celor mai optime direcţii de orientare geografică a schimburilor noastre externe pentru aceste produse/grupe de produse; valorificarea şi dezvoltarea avantajelor competitive ale exporturilor firmelor româneşti.[/learn_more]

[learn_more caption=”4. Titlu proiect:Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar”“]

Axa prioritara 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră; Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare; Acţiunea 2.2.3. Cooperarea între sectoarele implicate în cercetare – dezvoltare

Acronim: PERINPRO.ROHU

Contract: HURO/0901/204/2.2.3

Coordonator proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice,

Manager de proiect: conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu.

Partener:

 • Universitatea din Debrecen

Perioada de derulare 01.12.2010-30.11.2011, durata 12 luni

Valoarea totală a proiectului 45.402,16 Euro;

Obiective:

 1. Stabilirea de indicatori comuni pentru analiza sănătăţii financiare a operatorilor economici din cele două ţări.
 2. Creşterea cooperării dintre cei doi parteneri de iniţiere a schimbului de experienţă şi program de mobilitate pentru cercetători.[/learn_more]

[learn_more caption=”5. Titlu proiect: „Cooperarea transfrontalieră pentru dezvoltarea regională durabilă prin instruirea în comun a cercetătorilor în dinamica neliniară“]

Axa prioritara 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră

Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, Acţiunea 2.2.3. Cooperarea între sectoarele implicate în cercetare – dezvoltare

Contract: HURO/0901/206/2.2.3

Acronim: LINDIN

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Partener:

 • Universitatea din Debrecen

Manager de proiect: conf.univ.dr. Marcel Boloş – Facultatea de Ştiinţe Economice,

Valoare: 48.925,6 Euro

Perioada de implementare: 01.12.2010-30.11.2011

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului este crearea unui grup de cercetători specializaţi în modelarea economică dinamica neliniară care vizează dezvoltarea regională.

Obiectivele specifice sunt:

 1. Formarea în comun a cercetătorilor din regiunea transfrontalieră Bihor – Hajdu Bihar, în domeniul dinamicii neliniare prin: teoria haosului, geometrie fractală, teoria jocului evoluţiei, cu aplicabilitate în dezvoltarea regională;
 2. Aplicarea competenţelor dobândite  prin cercetarea dinamicii neliniare în modele de dezvoltare regională;
 3. Elaborarea unui manual de curs în dinamică neliniare pe trei domenii majore: teoria haosului, geometrie fractală, teoria jocului evoluţiei.[/learn_more]

[learn_more caption=”6. Titlu proiect: “Jean Monnet European Module: EU Sustainable Economic Development and Competitiveness”“]

Finanţat de Comisia Europeană, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA), prin JEAN MONNET PROGRAMME under the Lifelong Learning Programme (LLP 2007-2013);

Nr. de referinţă al proiectului: 141564-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO;

Coordonator proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Manager proiect: conf. univ. dr. Adriana Giurgiu

Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2008 – 31.08.2013;

Valoarea totală a proiectului: 32.500,00 Euro,

Site proiect: http://steconomice.uoradea.ro/jmp/[/learn_more]


Proiecte in curs de implementare in anul universitar 2010 – 2011, in calitate de Partener

[learn_more caption=”1. Titlu proiect:Elaborarea şi implementarea unei metodologii inovative de analiză şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului intreprenorial din Romania”“]

Finanţat de CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare; Nr. înregistrare: 4187;

Acronim: PERFORMAN,

Coordonator proiect: Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR;

Partenerii în proiect:

 • Academia de Studii Economice – Bucureşti (P1); SC IPA SA (P2);
 • Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (P3);
 • Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă – CCCDD (P4);[/learn_more]

[learn_more caption=”2. Titlu proiect: “Cercetări multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovaţionale şi managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale şi funcţionale avansate”“]

Finanţat de CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare; Nr. înregistrare: 2886;

Acronim: SSFA,

Perioada de derulare a proiectului: 01.10.2008-30.09.2011 (36 luni);

Coordonator proiect: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava;

Partenerii în proiect:

 • Academia de Studii Economice – Bucureşti (P1);
 • Universitatea de Vest Timişoara (P2);
 • Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă – CCCDD (P3);
 • Fundaţia „Corona” Iaşi (P4);[/learn_more]

Leave a Reply