Anunț - Tabere studențești 2022

Anunț – Tabere studențești 2022

PERIOADĂ DEPUNERE CERERI 05 – 10 IULIE 2022

Facultatea de Științe Economice a primit 9 locuri în tabere studențești 2022. Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea și depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 4), direct la secretariat.

SAU

b) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) la adresa de e-mail steconomice@uoradea.ro.

Cererile, semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății. Studenții sunt rugați să citească Metodologia atașată.

Extras: Art. 5. (1) Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:
a) studenți – cazuri sociale: – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (in limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;
b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2020-2021), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2021-2022, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a)

c) studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către o comisie desemnată de directorul CCS/CCSS Tei, care va stabili criteriile specifice de selecție. Din comisie vor face parte și studenții din consiliile de administrație ale CCS/CCSS Tei. Criteriile de selecție, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, până cel târziu cu 3 zile înaintea începerii primei serii de tabără;
d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite;
e) în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit. a) nu se ocupă, acestea se pot redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit. b);

Metodologia privind organizarea taberelor studențești, calendarul și documentația se găsesc atașat.

Metodologie tabere studentesti 2022

Calendar / Cerere individuala anexa 4 / GDPR

Comisie si program selectie locuri tabara – 2022

Lista studenților care au depus cereri pentru tabara 2022

Rezultate selecție beneficiari de tabara studenteasca