Criterii selecție TeachingAssignment Erasmus 2016-2017

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus+ Teaching Assignment (TA) 2016-2017

I. Criterii eliminatorii de eligibilitate

I.1. Candidatul trebuie să fie titular cu norma de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO);

I.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2016-2017;

I.3. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus TA și/sau ST câştigate în ultimii 3 ani (cu excepția cazurilor îndreptățite și motivate);

I.4. Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termen, în intervalul de timp stabilit la nivelul facultății.

 II. Criterii de departajare

PENTRU CADRE DIDACTICE:

Nr.

crt.

Criteriu Cod criteriu Punctaj maxim posibil Punctaj personal conform

auto-evaluării

1.1 Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă C1.1 80 p.  
1.2 În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci: C1.2 maxim 80 p.  
2.1 Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare C2.1 maxim 20 p.  
2.2 Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al UOFSE C2.2 30 p.  
2.3 Valoarea KG din Fişa de autoevaluare 2015 confirmată C2.3 maxim 30 p.  
2.3.1 Valoarea K pentru 2015, între 4%-5% 30 p.  
2.3.2 Valoarea KG pentru 2015, între 3%-3,99% 20 p.  
2.3.3 Valoarea KG pentru 2015, între 2% – 2,99% 10 p.  
2.3.4 Valoarea KG pentru 2015, sub 1,99% 0 p.  
3. Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi ştiinţifice inter-universitare etc. C3 maxim 20 p.  
Total: maxim 100p  

IMPORTANT

  • Punctajul minim necesar pentru câştigarea dreptului de a beneficia de mobilitate este de 30 puncte.
  • Pentru departajarea candidatilor cu punctaje egale, criteriul suplimentar este : valoarea dată de raportul dintre numărul de puncte declarate în FAC 2015 (respectiv KA) și numărul minim de puncte pentru fiecare post didactic (conform Procedurii pentru evaluarea și asigurarea calității cadrelor didactice și a disciplinelor de studiu, SEAQ PE-U.02, aprobată în Ședința de Senat a UO din 17.07.2015).
  • Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Membrii comisiei de selecţie mobilităţile de predare (Erasmus+ TA)

Comisia nr. 1:

Preşedinte:  Conf. univ. dr. ec. Adriana GIURGIU – Decan

Membri:

Prof .univ.dr. Ioan Dan MORAR– Director de Departament

Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN– Director de Departament

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEŞTER – Director de Departament

Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

 

Comisia nr. 2:

Preşedinte: Conf. univ. dr. ec. Simona-Aurelia BODOG – Prodecan

Membri:

Conf. univ. dr. ec. Nicoleta BUGNAR – Prodecan

Prof .univ.dr. Ioan Dan MORAR– Director de Departament

Lect. univ.dr. Dorin BÂC– Director de Departament

Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

 

Comisia nr. 3:

Preşedinte: Conf. univ. dr. ec. Nicoleta BUGNAR – Prodecan

Membri:

Conf. univ. dr. ec. Adriana GIURGIU – Decan

Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN– Director de Departament

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEŞTER – Director de Departament

Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea