Comunicat de presă - Finalizarea activităţii de testare aptitudinală a studenţilor economişti

Comunicat de presă – Finalizarea activităţii de testare aptitudinală a studenţilor economişti

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

 Finalizarea activităţii de testare aptitudinală a studenţilor economişti

 practeam

Ȋn luna aprilie, în cadrul proiectului PRACTeam se realizează activitatea de introducere şi prelucrare date, interpretare, generare rapoarte de potrivire pe posturi din domeniul economic, în urma evaluărilor aptitudinale a unui număr de peste 800 de studenţi economişti înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, ciclul I – nivel licenţă şi  ciclul II – nivel masterat, selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului PRACTeam din cele trei universităţi partenere: Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice; Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Testarea aptitudinală a studenţilor economişti, realizată de experți psihologi, membri ai echipei de implementare a proiectului PRACTeam, de la nivelul celor trei universităţi partenere cu ajutorul platformei profesionale pentru evaluarea psihologică a adulţilor şi selecţia de personal, achiziţionată în cadrul proiectului, de lizatdin domeniul economic;are ca obiective: identificarea  concordanţei procentuale a profilului psihologic al candidatului cu  profilul posturilor din domeniul economic; orientarea profesională a studenților ţinând seama de potrivirea aptitudinilor personale cu  cerințele postului din domeniul economic; valorificarea realistă a resurselor personale pentru obținerea celui mai adecvat loc de muncă în urma desfășurării activităților de explorare domenială organizate în cadrul proiectului PRACTeam.

Rezultatele obținute în urma evaluării aptitudinale vor constitui un reper în orientarea studenților spre domeniile de practică în cadrul celor peste 160 organizaţii gazdă, cu care au fost încheiate Acorduri de parteneriat pentru practica studenţilor (62 în Oradea, 37 în Timişoara şi 63 în Suceava).

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro