Comunicat de presă - Identificarea nevoilor studenţilor economişti care au urmat stagii de pregătire practică. Organizarea Focus-grup-urilor PRACTeam

Comunicat de presă – Identificarea nevoilor studenţilor economişti care au urmat stagii de pregătire practică. Organizarea Focus-grup-urilor PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Identificarea nevoilor studenţilor economişti care au urmat stagii de pregătire practică.
Organizarea Focus-grup-urilor PRACTeam

practeam

Ȋn perioada 09.01.2012 – 17.02.2012, în cadrul proiectului PRACTeam, se organizează în cele trei universităţi partenere: Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, întâlniri ale membrilor echipei de proiect cu studenţii economişti – membri sau nu ai grupurilor ţintă din cadrul proiectului PRACTeam  – care şi-au desfăşurat stagiile de practică în anul universitar precedent, în cadrul celor trei facultăţi.

Aceste întâlniri au ca scop identificarea nevoilor referitoare la pregătirea practică a studenţilor economişti şi vizează următoarele  obiective specifice:

  • identificarea punctelor tari şi punctelor slabe în ceea ce priveşte modul de derulare al stagiilor de pregătire practică în anul precedent;
  • determinarea măsurilor care să conducă la îmbunătăţirea organizării stagiilor de pregătire practică;
  • identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a metodelor de comunicare între toţi actorii implicaţi  în  practica studenţilor economişti (studenţi, coordonatori de practică şi tutori de practică).

Metoda de evaluare aleasă pentru identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică a studenţilor va fi  focus grupul. La Focus-grupurile PRACTeam  vor participa studenţii economişti din anul III de studiu pentru licenţă, respectiv din anul II de studiu pentru master, care au urmat stagiul de pregătire practică prin proiectul PRACTeam  sau în afara acestuia, cadre didactice implicate în coordonarea activităţii de practică, tutori de practică din mediul de afaceri din Oradea, Timişoara şi Suceava. Discuţiile se vor axa pe conţinutul programei de practică şi cerinţele de evaluare, organizare, comunicare, relaţionare  etc. şi vor urmări să scoată în evidenţă aprecierile, criticile şi propunerile studenţilor, precum şi elementele care pot fi îmbunătăţite în vederea adaptării stagiilor de practică la nevoilor studenţilor economişti şi pieţei muncii.

Rezultatele obţinute în urma Focus-grupurilor PRACTeam , vor sta la baza discuţiilor din cadrul Workshop-ului PRACTeam, eveniment ce se va desfăşura în luna februarie 2012, unde vor fi prezentate concluziile Focus-grupurilor echipei proiectului PRACTeam, reprezentanţilor organizaţiilor gazdă, studenţilor, tutorilor şi coordonatorilor de practică. Pe baza acestor concluzii, se vor elabora Ghiduri de practică îmbunătăţite, atât pentru tutori, cât şi pentru studenţi pentru anul universitar în curs.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro

Descarcă şi citeşte Comunicatul de presă Identificarea nevoilor studenţilor economişti care au urmat stagii de pregătire practică. Organizarea Focus-grup-urilor PRACTeam