Admitere 2014 – Studii universitare de licenta – Întrebari frecvente

Apăsați click pe enunțul întrebării.

1. Care este modalitatea de admitere la FSE UO?

Admiterea la FSE UO în 2014 la facultate (ciclul licență) se face pe baza unui Concurs de dosare (Ierarhizare în funcție de media generală de bacalaureat): Media generală de admitere = Media generală la examenul de bacalaureat (100%) – pentru următoarele specializări: Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS), Afaceri internaţionale (AI), Finanţe şi bănci (FB), Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG), Management (MN), Marketing (MK), atât la învățământ cu frecvență cât și la învățământ la distanță. În plus, la specializarea Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE) vor susţine o probă eliminatorie de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze. Candidații au voie să susțină testul gratuit o singură dată. Proba de competenţă lingvistică se notează cu ADMIS sau RESPINS, conform art. 5 din OM 3313/23.02.2012. Numai candidații declarați ADMIS se pot înscrie la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă în limba engleză la programul de studii / specializarea Afaceri internaționale (în limba engleză). MODEL test eliminatoriu la limba engleză

2. Unde găsesc informaţii despre admiterea la FSE UO?

3. Ce programe de studiu noi există la FSE UO?

FSE UO organizează începând cu anul universitar 2014 programul de studii / specializarea Afaceri internaționale (în limba engleză), autorizat provizoriu conform H.G. 730/25.09.2013


4. Proba de competenţă lingvistică se echivalează cu examene Cambridge, Toefl, DAAD etc.?

La proba eliminatorie de competenţă lingvistică organizată sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze pentru admiterea la programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză),se pot recunoaşte și echivala de către comisia de admitere a facultății, certificatele de competenţă lingvistică, nivel B2, prezentate și depuse la dosarul de înscriere la admitere de către candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscutede MEN,obţinute în ultimii ani(2009 – 2014), după cum urmează:

 • Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
 • Cambridge CAE (Certificate in Avanced English) C1
 • Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
 • Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1
 • IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-9.0)
 • TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests) B2 (86-109), C1 (110-120)
 • TOEIC (Test of English for International Communication) – Listening: minimum 400, Reading: minimum 385,
 • Speaking: minimum 160, Writing: 150
 • LCCI – ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – English Language
 • Skills Assessment) B2, C1
 • LCCI – JETSET (Level 5, 6) B2, C1
 • LCCI – EfB – (Level 2, 3) B2, C1
 • TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1, ISEIV C2
 • ECL Independent User B2, Proficient User C1

Se echivalează şi studiile de minimum 6 luni, efectuate în limba engleză, în țară sau străinătate, pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu.

Candidații pot prezenta spre echivalare certificate eliberate de Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea, de Centrele Alpha și Lingua din cadrul Universitatii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și respectiv, de universităţile: ASE Bucureşti, Universitatea București, UAIC Iaşi, UV Timişoara, din care reiese explicit minim nivelul B2.


5. Ce taxe de înscriere şi de şcolarizare se cer?

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxa de şcolarizare (valabilă în anul univ. 2014-2015, la Facultatea de Științe Economice): 2900 RON pentru studenţii la forma de învăţământ cu frecvență (IF) și la forma de învăţământ la distanţă (ID) – se poate achita integral sau în trei tranşe, astfel: tranşa I – 1000 RON, tranşa II – 1000 RON şi tranşa III – 900 RON; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţi declarați admișii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013;
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro

Taxele pot suferi modificări ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Senatului Universităţii din Oradea. Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii. Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.


6. Se acordă scutiri de taxe de înscriere?

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puţin un părinte angajat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de angajat al Universității din Oradea a susținătorului legal.


7. Dacă intru la taxă pot trece pe locurile bugetate şi cum?

Pot trece pe locurile finanţate de la bugetul de stat după primul an de studiu, pe baza rezultatelor obţinute în respectivul an universitar.


8. Dacă intru pe locurile bugetate achit taxă?

Dacă intru pe locurile finanţate de la bugetul de stat (la buget) nu achit taxa de şcolarizare, doar taxa de înscriere, la depunerea dosarului. După afişarea rezultatelor, voi achita doar taxa de înmatriculare (100 lei).


9. Unde achit taxa de înscriere şi/sau de şcolarizare?

Taxele se achită în numerar la casieriile UO – aici gasiți harta Campusului UO și localizarea caseriilor.


10. Cum confirm locul?

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 1000 RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii masteranzi care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013;
 3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Etapa I – Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin prezenta metodologie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar, candidații vor pierde locul ocupat prin admitere, definitiv. După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Etapa II – După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate prin prezenta metodologie şi ce va fi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar, candidații vor pierde locul ocupat prin admitere, definitiv.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii.


11. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi punctaj, care sunt criteriile folosite pentru departajare?

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat (numai în cazul programului de studii Afaceri Internaționale în limba engleză)

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.


13. În ierarhizare candidaţilor este mai importantă media sau opţiunea?

Media este cea mai importantă, ierarhizarea candidaţilor se realizează electronic în funcţie de medie şi de ordinea opţiunilor înscrise pe fişă.


14. Dosarul de înscriere - ce acte conţine?

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2014, adeverinţă care menţionează media generală și notele de la probele examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat ;
 2. Certificatul de naştere în copie legalizată ;
 3. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 4. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză în copie legalizată (în cazul înscrierii la programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză), dacă este cazul – a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie);
 5. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la programe de studii/ specializări care susţin probe eliminatorii și/sau examen de admitere cu probe de concurs;
 7. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 8. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 RON).

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Echivalarea se face personal de către candidat, înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii, se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalată (după echivalarea CNRED) de către Comisia centrală de admitere a Universității din Oradea, la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.

15. Dacă sunt cetățean al Republicii Moldova dar am absolvit liceul în România, Dosarul de înscriere - ce acte conţine?

Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în Republica Moldova, absolvenţi de licee din România, se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din Oradea, special destinate, conform metodologiei elaborate de minister.
În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o cerere tipizată la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Oradea pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Oradea).

Dosarul candidatului va cuprinde:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi copie legalizată sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2014, adeverinţă care menţionează media generală și notele de la probele examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată;
 2. Foaia matricolă din liceu, în original şi copie legalizată;
 3. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză în copie legalizată (în cazul înscrierii la programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză), dacă este cazul – a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie);
 4. Certificatul de naştere în 2 copii legalizate;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în 2 copii legalizate;
 6. Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, în original şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 7. 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 8. Carte de identitate şi paşaport (original pentru conformitate) şi 2 copii legalizate;
 9. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere, pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci). Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina de web.

În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).

La finalizarea admiterii, Comisiile de admitere pe facultate vor trimite Comisiei centrale de admitere dosarele cuprinzând copiile legalizate ale actelor candidaţilor admişi şi confirmaţi pentru a fi trimise la Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea obţinerii avizului de înmatriculare la Universitatea din Oradea.

16. Cum se desfășoară admiterea pentru candidații de etnie rromă?

Candidaţii din etnia rromilor se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenţionate de la buget, alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi.
În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o cerere tipizată la secretarul şef al Universităţii din Oradea pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii) şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaţii).

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins cu taxă.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere la nivelul universității va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina de web. În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).


17. De unde iau adeverinţa medicală şi ce să scrie pe ea?

Adeverinţa medicală tip este eliberată de medicul de familie și trebuie să rezulte că sunt apt pentru facultatea la care candideaz. În cazul în care sunt cetățean străin trebuie să aduc această adeverință în original şi traducere legalizată.


18. Am nevoie de mai multe adeverinţe medicale dacă mă înscriu la mai multe facultăţi din UO?

Da, aveți nevoie de câte o adeverință pentru fiecare dosar de înscriere/facultate la care doriți să vă înscrieți


19. Aduc mai multe dosare dacă mă înscriu la mai multe facultăţi din UO?

Da, aveți nevoie de câte un dosar de înscriere pentru fiecare facultate la care vă înscrieți, în funcție de cerințele specifice fiecărei facultăți.


20. Unde mă prezint pentru depunerea dosarului pentru înscrierea la FSE?

Înscrierile la Admiterea 2014 se fac la Facultatea de Ştiinţe Economice, în str. Universităţii, nr. 1, Clădirea F, Parter, sala F003, Oradea, jud. Bihor, România, între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbăta, între orele 9.00-12.00. Programul de înscriere se poate prelungi, după caz, fără a modifica în avans data la care începe înscrierea şi concursul de admitere.

Vezi harta campusului aici și urmărește indicațiile afișate în clădire, pentru direcționarea către sălile de preluare a dosarelor.

21. Dacă nu promovez proba scrisă eliminatorie de competenţă lingvistică sunt exclus din concursul de admitere??

Dacă sunt respins la proba de competenţă lingvistică nu mai pot candida pentru specializarea cu predare în limbi străine, însă mă menţin în concurs pentru celelalte specializări cu predare în limba română pentru care am optat la depunerea dosarului, notate în fişa de înscriere.


22. Ce studiez în timpul facultăţii?

Găsiți planurile de învățământ pe site-ul FSE http://steconomiceuoradea.ro – buton Programe de studii – opțiunea Ciclul I – Programe de studii universitare de licență – derulați pagina în jos – adresa exactă http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/zi/. Ca regulă generală, primele trei semestre (anul I și primul semestrul din anul al II-lea) se studiază discipline comune, din semestrul al II-lea, anul II de studiu încep disciplinele pe specializări.


23. Studenţii au posibilitatea să studieze în străinătate? Mobilităţi studenţeşti.

Da, studenții pot să aplice pentru Burse ERASMUS + – lista acordurilor de parteneriat cu universități din străinătate dar și alte informații utile legate de mobilitățile organizate în acest an găsesc la adresa http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-2014-2015/

24. Pot primi burse?

Da, se acordă burse de studiu, sociale și de merit.


25. Ce condiţii de cazare există?

Pentru informații legate de cazarea în Căminele UO vă rugăm vizitați pagina: https://www.uoradea.ro/Cazare+in+caminele+studentesti


26. Ce posibilităţi de angajare există după absolvire?

Te poţi angaja în companii multinaţionale, bănci si instituţii financiare, instituţii guvernamentale si non-guvernamentale, entităţi de consultanţă, audit şi evaluare financiară, instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, cercetare, companii de IT, publicitate, vânzări, oficii de protecţia consumatorului etc.


27. În ce perioadă mă înscriu?

Perioada de înscriere este 8 – 12 septembrie 2014. La înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Această cerere tip va fi inclusă în dosarul de înscriere.

28. Când susțin testul de competență lingvistică în cazul în care m-am înscris la specializarea Afaceri internaționale (în limba engleză) ?

Proba de competență lingvistică va fi susținută în 12 septembrie 2014, ora 900, sala F003 – eliminatorie, notată cu admis / respins – numai pentru candidații care optează pentru programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză) (a se vedea Anexa 1 la Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2014, – studii universitare de licență și master – la Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea din Oradea Sesiunile: Iulie 2014 și Septembrie 2014 );


29. Când se afişează primele liste, provizorii?

Prima afişare a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, la taxă se realizează în perioada 12 – 13 septembrie 2014.

30. Când se depun contestațiile?

Eventualele contestații se pot depune în 15 septembrie 2014, între orele 9.00-15.00, împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004). În data de 16 septembrie 2014 va avea loc rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!


31. Când confirm locul?

Confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere se va face în perioada 17 – 19 septembrie 2014.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 1000 RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2014;
 3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.


32. Când se afişează listele finale?

Afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro) se va face în 19 – 20 septembrie 2014 .


33. Când semnez contractul de studiu?

Semnarea contractului de studii universitare se va face în momentul confirmării locului ocupat.

34. Poate altcineva să-mi depună dosarul de înscriere?

Poate depune dosarul şi altă persoană dar fişa de înscriere trebuie semnată de către titular.

35. Ce scrie pe diplomă?

Pe diploma de absolvire vor fi înscrise următoarele:

Titlul acordat: Licenţiat în Știinţe Economice
Domeniul….
Specializarea/Programul de studii…

În plus, în suplimentul la diplomă (documentul care conține toate notele obținute în decursul facultății), este înscris și statutul de Economist.

Tot ce nu găseşti în Metodologia de admitere sau în această secţiune de Întrebări frecvente îţi răspundem pe steconomice@uoradea.ro ori la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004), parter, cu programul Luni – Vineri 8:00-16:00.