Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de licență – Admiterea 2013

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere-tip de înscriere (pe care o primesc la înscriere, de la Facultate), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 La cererea–tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate), plus o fotocopie, sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de  bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013);

b) Foaia matricolă în original sau copie legalizată;

c) Certificatul de naştere, în copie legalizată;

d) Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip Carte (buletin) de identitate;

g) Cartea de identitate sau paşaportul (originalul se prezintă la înscriere pentru conformitate) şi o fotocopie;

h) Chitanţa care dovedește achitarea taxei de admitere, în original (candidatul este sfătuit să îşi păstreze o fotocopie).

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Echivalarea se face personal de către candidat, înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalată (ulterior CNRED) de către Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (DPPPD) din cadrul Universităţii din Oradea, la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.

Numai candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate) a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate) a susţinătorilor legali.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate, însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

 • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română;
 • Certificat de naştere în original şi traducere legalizată în limba română;;
 • Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
 • Certificat medical;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau C.I.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Secretariatul facultăţii primeşte dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererile-tip de înscriere sunt completate corect şi complet, după caz;
 • candidaţii au precizat domeniul, programul / programele de studii şi forma de învăţământ la care doresc să concureze.

Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii  Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Actele necesare  pentru înscriere la examenul de admitere:

 • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română;
 • Certificat de naştere în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
 • Certificat medical;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau C.I.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.