Criterii de admitere la studii universitare de licență – Admiterea 2013

La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Dosarele de candidatură ale acestora vor fi centralizate de către Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universității din Oradea în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. Acestea vor cuprinde documentele prevăzute în Metodologia specifică, valabilă la nivelul Universităţii din Oradea.

Criteriile de admitere la studii universitare de licenţă, la Facultatea de Ştiinţe Economice, pe domenii, pentru sesiunile Iulie 2013 şi Septembrie 2013, sunt stabilite de Consiliul facultăţii în ședința din 06.02.2013, după cum urmează:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Specializarea (acronimul specializării)

Forma de învățământ

Criterii de admitere

1 Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS) Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ la distanță (ID) Media generală de admitere = Media generală la examenul de bacalaureat (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat

2. nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

2 Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale (AI) Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ la distanță (ID)
3 Finanţe Finanţe şi bănci (FB) Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ la distanță (ID)
4 Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG) Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ la distanță (ID)
5 Management Management (MN) Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ la distanță (ID)
6 Marketing Marketing (MK) Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ la distanță (ID)