Anunt bursa sociala sem. II 2020-2021

Anunt bursa sociala sem. II 2020-2021

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE BURSĂ SOCIALĂ

PERIOADA DEPUNERE DOSAR 01.04.2021 – 15.04.2021

 

Studenții Facultății de Științe Economice  sunt invitați să își  depună dosarele pentru acordarea BURSEI SOCIALE  la Secretariat -Clădirea V1, în perioada 01.04.2021 – 15.04.2021, dacă sunt eligibili, conform prevederilor din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor.

Pentru depunerea dosarelor, studenții trebuie să:

 1. Întocmească dosarul de bursă socială, care să cuprindă TOATE actele necesare, conform Lista documente dosar bursă-Anexa 3, însoțite de OPIS.
 2. Pe bază de programare ONLINE, să depună dosarul complet la Secretariatul Facultății de Științe Economice.

 Extras din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor:

Art. 12. Bursele sociale

 • Burse sociale sunt burse pentru susţinerea financiară a studenţilor și sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat și din taxele de școlarizare în valută, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului, a criteriilor generale stabilite prin Regulamentul Universității din Oradea de acordare a burselor şi a cerințelor specifice prevăzute de prezenta metodologie.
 • Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși.
 • Beneficiarii burselor sociale sunt:
 1. a) Studenții orfani de unul sau ambii părinți, studenții pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu depășesc un venit lunar net mediu per membru de familie peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
 2. b) Studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, și cu orice alte boli cronice pe care Senatele universitare le pot lua în considerare.
 3. c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
 • Limita de vârstă pentru a beneficia de bursă socială este 35 de ani.
 • Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic este cel de promovabilitate (în conformitate cu Regulamentul ECTS în vigoare).
 • Bursele sociale se acordă în ordinea crescătoare a venitului lunar net mediu pe membru de familie în limita fondului repartizat pentru această categorie.

Art. 13. Reguli de determinare a Venitului lunar mediu al familiei studentului

(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul:

 1. a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
 8. h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 9. i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 10. j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
 11. k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 12. l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

Pentru calcularea venitului mediu net pe membru de familie nu se iau în considerare veniturile provenite din burse indiferent de tipul de bursă acordată de UO.

(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Lunile luate in calcul ca venit la depunerea dosarului de bursă socială sunt:

 1. a) pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent și cele

ocazionale pentru imbrăcăminte): iunie, iulie, august;

 1. b) pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent și cele ocazionale pentru imbrăcăminte): decembrie, ianuarie și februarie.”

Salariul de bază minim net la nivel naţional începând cu 13.01.2021 este de 1386 lei. Venitul lunar net mediu luat în considerare este cel aferent lunilor decembrie 2020, ianuarie 2021 și februarie 2021