Depunere dosare pentru burse de performanţă si burse speciale, an univ. 2018-2019

Depunere dosare pentru burse de performanţă si burse speciale, an univ. 2018-2019

Studenţii care solicită acordarea BURSEI DE PERFORMANȚĂ sau a BURSEI SPECIALĂ vor depune la Secretariat (sala F203), în perioada 04.10.2018 – 15.10.2018, următoarele documente:  

  1. Cerere de acordare a bursei
  2. Dovezi în copie ale performanțelor obținute în urma participării la activități  științifice/ activități extracurriculare/activități de voluntariat

Bursa de performanță este 1000 lei/lună și  poate acorda începând cu anul al doilea de studii, pe durata unui an universitar, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
Bursa specială este 1000 lei/lună și  se acordă pe durata unui  an universitar, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
Extras din Metodologia FSE de acordare a burselor :
“Art. 12. Condiții specifice de acordare a Burselor de Performanță
(1)     Bursa de performanță se acordă pe bază de cerere pentru a recompensa activitatea academică a studenților Facultății de Științe Economice.
(2)     Pot beneficia de bursă de performanță studenții FSE care au o conduită universitară exemplară și care se încadrează în cel puțin două dintre următoarele cazuri:
a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;
b) au obținut în anul universitar anterior o medie de minim 9,50  la ciclurile de studii universitare de licență, respectiv master – în cazul tuturor programelor de studii gestionate de Facultatea de Științe Economice;
(c) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete, activităţi extracurriculare, activităţi de voluntariat, punctajul obținut din astfel de activități fiind stabilit în conformitate cu Anexa nr. 6 la prezenta Metodologie.
(3)     În cazul mediilor egale, departajarea se va face prin aplicarea, în ordine, a următoarelor două criterii:
a) Media obținută în anul I de studii, în cazul studenților din anul III de studii de licență, respectiv media de admitere, în cazul studenților din anul II licență și master;
b) Punctajul obținut pentru activitatea științifică, extracurriculară și de voluntariat cu reprezentativitate instituțională, calculat conform Anexei 6 la prezenta Metodologie;
(4)     Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de licență și în anul I la studii universitare de master nu sunt eligibili pentru obținerea unei burse de performanță.
(5)     Bursa de performanță se acordă studenților FSE în ordinea descrescătoare a mediilor cu respectarea prevederilor alin. (2) a prezentului articol.

Art. 17. Bursele speciale
(1)     Bursele speciale se acordă, din fonduri de la bugetul de stat și din taxele de școlarizare în valută, de către Facultatea de Științe Economice pe bazã de cerere şi documente justificative, studenţilor FSE, și pot fi:
a) Burse speciale pentru olimpici
b) Burse speciale pentru activitatea științifică, extracurriculară și/sau de voluntariat deosebită
(2)     Bursele speciale se acorda pe o perioada de un an universitar (12 luni), dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
(3)     Bursele speciale pentru olimpici se acordă studenților din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XI și XII-a, s-au situat pe unul dintre primele trei locuri la olimpiadele naționale și celor care au participat la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care aceste olimpiade au fost organizate.
(4)     Condiția păstrării bursei pentru olimpici pe întreaga perioadă a anului universitar este ca studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I, în caz contrar studentul nu mai beneficiază de această bursă în semestrul II.
(5)     Bursele speciale prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă cu condiția ca studenții care aplică pentru aceste burse, să fie integraliști, cu media generală a anilor de studiu minim 9,50.
(6)     Punctajele acordate pentru fiecare tip de activitate științifică, extracurriculară și/sau de voluntariat realizate de studenții FSE sunt prezentate și detaliate în Anexa nr. 6 la prezenta Metodologie.
(7)     Un student FSE nu poate primi simultan și bursa speciala şi bursa pentru stimularea performantei academice, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se accorda pentru o perioada mai indelungata de timp.”