ANUNŢ ACORDARE BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

ANUNŢ ACORDARE BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

În conformitate cu art. 17 –20 din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea (cursuri de zi –studii de licenţă, master şi doctorat) se acordă studenţilor
bursa de ajutor social ocazional pentru semestrul I, an universitar 2016 –2017, indiferent dacă studenţii mai beneficiază de altă categorie de bursă.
Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din centrele de plasament sau case de tip familial, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie.
Menţionăm că salariul minim pe economie este de 1450 lei.
Cuantumul bursei sociale ocazionale de îmbrăcăminte este de 300 de leişi se acordă 25 de burse/semestru.
Pentru obţinerea unei burse de ajutor social ocazional studenţii vor depune un dosar cuprinzând cererea şi acte justificative la secretariatul prorectorului responsabil cu serviciile studenţeşti şi vizibilitate (campus central, clădire D, etaj IV, birou D402).
Perioada de depunere a dosarelor este 27.02.2017 –13.03.2017.
Dosarul pentru obţinerea bursei de ajutor social ocazional, trebuie să conţină următoarele acte, după caz:
– Cererea şi declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
– Adeverinţă de student;
– Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
– Adeverinţă de venit de la finanţe;
– Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
– Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
– Adeverinţă de la centrul de plasament;
– Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
– Copie sentinţă de divorţ;
– Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
– Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de
naştere pentru preşcolari;
– Orice act care justifică situaţia socială a studentului.