Anunț Calendar selecție Burse Doctorale și Postdoctorale - proiect “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”

Anunț Calendar selecție Burse Doctorale și Postdoctorale – proiect “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”

SOCERT-antet

Investește în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenție 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”
Număr de identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/132406
Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Parteneri: Institutul de Economie Naţională-P1, Universitatea din Oradea-P2

 

ANUNŢ BURSE DOCTORALE ŞI POSTDOCTORALE PROIECT 

“SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”

 

1. Date generale despre proiect

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea programelor de cercetare doctorală şi postdoctorală prin sprijinirea colaborării dintre universităţi şi institute de cercetare, precum şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, în special prin acordarea de sprijin financiar pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat în vederea creşterii motivaţiei pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare şi asigurarea debutului în cariera de cercetător, inclusiv prin participarea în echipe mixte (doctoranzi, cercetători postdoctorat).

Bugetul maxim aprobat este de 10 970 713.00 Lei sau 2 525 602.70 Euro.

Perioada de implementare este de 18 luni, intervalul 08.04.2014 – 07.10.2015.

Număr locuri disponibile în cadrul parteneriatului:

1. Solicitant Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava (USV): 50 doctoranzi şi 22 cercetători postdoctorat

2. Partener 1 Institutul de Economie Naţională (IEN): 45 doctoranzi şi 25 cercetători postdoctorat

3. Partener 2 Universitatea din Oradea (UO): 15 doctoranzi şi 8 cercetători postdoctorat

 

2. Drepturile minimale ale persoanelor selectate în grupul ţintă al proiectului

Grupul ţintă va fi format din doctoranzi înmatriculaţi la doctorat în anii de studii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi din cercetători postdoctorat care deţin titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinatate (dovada echivalării acestuia în România, conform legislaţiei naţionale în vigoare), cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral, și care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale, respectiv postdoctorale, finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.

Procedura de selecţie va fi disponibilă, conform calendarului, pe paginile web ale partenerilor.

Plata burselor lunare este bugetată pentru 12* luni, atât pentru doctoranzi cât şi pentru cercetătorii postdoctorat.

Cuantumul bursei pentru doctoranzi este de 1800 lei/lună, cu plata unui supliment de bursă pentru doctoranzii care optează să efectueze stagii de mobilitate în cuantum de 2400 lei/lună.

Cuantumul bursei pentru cercetători postdoctorat este de 3700 lei/lună.

În bugetul proiectului mai sunt prevăzute sume pentru decontarea participării la conferinţe/seminarii ştiinţifice, acordarea de premii.

*Pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul de studii 2011/2012 plata burselor se va efectua pentru o perioadă de 9 luni calendaristice, începând cu 01 ianuarie 2014.

 

3. Obligaţiile minimale ale persoanelor selectate în grupul ţintă al proiectului

3.1 Dovada apartenenţei la categoria de grup ţintă respectivă se va face astfel:

– Pentru doctoranzi: document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat în unul din anii universitari: 2011/2012, respectiv 2012/2013 sau 2013/2014;

– Pentru cercetători postdoctorat: copie a diplomei de doctor/ atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral (ordinul de ministru privind acordarea titlului de doctor este publicat ulterior datei de 10.06.2009).

În conformitate cu prevederile Contractului de finanţare fiecare persoană din grupul ţintă inclusă în proiect are obligaţia completării Formularului de identificare a grupului ţintă (care cuprinde date de identificare şi de contact, precum şi alte informaţii privind statutul social şi ocupaţional etc.) şi Declaraţiei de consimţământ (privind prelucrarea datelor cu caracter personal).

3.2 Corelaţia teme-domenii prioritare

a. Temele prioritare pentru domeniile/subdomeniile vizate de doctoranzi sunt:

– în cazul beneficiarului: ştiinţe socio-umane şi ştiinţe inginereşti;

– în cazul partenerului 1: ştiinţe economice;

– în cazul partenerului 2: ştiinţe economice.

b. Temele prioritare pentru domeniile/subdomeniile vizate de cercetătorii postdoctorali sunt:

– în cazul beneficiarului: ştiinţe economice, filologie, geografie, inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei;

– în cazul partenerului 1: ştiinţe economice;

– în cazul partenerului 2: ştiinţe economice.

3.3 Acordarea sprijinului doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat din grupul ţintă se va realiza pe baza unui contract încheiat cu instituţia care are calitatea de solicitant sau partener în proiect; acest contract va avea în vedere stabilirea unor indicatori minimali de performanţă care să vizeze rezultatele programului de cercetare.

Rezultate anticipate pentru fiecare doctorand:

 1. un dosar de selecţie;
 2. un contract de studii cu bursă;
 3. fişe lunare de activitate;
 4. minim o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific;
 5. trei rapoarte ale activităţii de cercetare (2 intermediare şi 1 final);
 6. minim un articol publicat în reviste indexate în baze de date internaţionale;
 7. participarea la manifestările organizate în proiect (conferinţe, sesiuni de informare etc.);
 8. completarea şi actualizarea constantă a profilului individual pe pagina web a proiectului;
 9. menţionarea sursei de finanţare (acknowledgement) în cadrul tuturor lucrărilor susţinute şi/sau publicate pe durata implementării proiectului;
 10. formarea de echipe mixte doctoranzi-cercetători postdoctoranzi;
 11. posibilitatea desfăşurării unui stagiu de mobilitate transnaţională, la o universitate sau centru de cercetare din Uniunea Europeană, în anul 2 sau anul 3 al studiilor de doctorat.

 

Rezultate anticipate pentru fiecare cercetător postdoctoral:

 1. un dosar de selecţie;
 2. un contract de studii cu bursă;
 3. fişe lunare de activitate;
 4. minim două prezentări la conferinţe în domeniul de interes ştiinţific;
 5. cinci rapoarte ale activităţii de cercetare (4 intermediare şi 1 final);
 6. minim două articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale;
 7. participarea la manifestările organizate în proiect (conferinţe, sesiuni de informare etc.);
 8. completarea şi actualizarea constantă a profilului individual pe pagina web a proiectului;
 9. menţionarea sursei de finanţare (acknowledgement) în cadrul tuturor lucrărilor susţinute şi/sau publicate pe durata implementării proiectului;
 10. formarea de echipe mixte doctoranzi- cercetători postdoctoranzi.

 

4. Calendarul activităţilor de selecţie

Calendarul activităţii de selecţie pentru doctoranzi

Nr. crt. Etapă Perioada/data
 1 Publicare procedură selecţie* 05.05.2014
 2 Depunere dosare selecţie 6-12.05.2014
 3 Evaluare eligibilitate faza A 13.05.2014
 4 Evaluare dosare selecţie faza B 14-22.05.2014
 5 Publicare rezultate selecţie 22.05.2014
 6 Înregistrare contestaţii 23.05.2014
 7 Analizare contestaţii 24-26.05.2014
 8 Publicare rezultate selecţie finale 27.05.2014
 9 Semnare contracte 28-30.05.2014

 

Calendarul activităţii de selecţie pentru postdoctoranzi

Nr. crt. Etapă Perioada/data
 1 Publicare procedură selecţie* 07.05.2014
 2 Depunere dosare selecţie 12-22.05.2014
 3 Evaluare eligibilitate faza A 23.05.2014
 4 Evaluare dosare selecţie, inclusiv interviu, faza B 24-31.05.2014
 5 Publicare rezultate selecţie 02.06.2014
 6 Înregistrare contestaţii 03.06.2014
 7 Analizare contestaţii 04-06.06.2014
 8 Publicare rezultate selecţie finale 10.06.2014
 9 Semnare contracte 11-13.06.2014

 

* Procedura de selecţie (inclusiv cerinţele cu privire la conţinutul dosarului de înscriere) va fi publicată pe paginile web ale partenerilor implicaţi în derularea proiectului (www.socert.usv.ro,www.ien.ro, www.uoradea.ro).

 

5. Persoane de contact beneficiar:

Carmen Năstase, expert relaţii publice USV: carmenn@seap.usv.ro

Carmen Skokan, secretar doctorat USV:  cskokan@usv.ro

SOCERT - subsol