Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 
Ordin nr. 4945/2012

din 31/07/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 09/08/2012

Ordin privind domeniile si programele de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior organizate in cadrul institutiilor de invatamant superior


 

    In baza Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 138 si 140 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Programele de studii universitare de masterat pentru care institutiile de invatamant superior pot organiza concurs de admitere in anul universitar 2012-2013 sunt cuprinse in anexele nr. 1-3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati la fiecare program de studii universitare de masterat este 50, cu exceptia programelor pentru care evaluarea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior a stabilit o capacitate de scolarizare mai mare.
   Art. 3. - La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 si 617 bis din 31 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 4. - Directia generala invatamant superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Directia generala economic, finante, resurse umane si institutiile de invatamant superior mentionate in anexele nr. 1-3 vor pune in aplicare prevederile prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu
    Bucuresti, 31 iulie 2012.
    Nr. 4.945.

   
ANEXA Nr. 1
 

   
Domeniile si programele de studii universitare de masterat care functioneaza legal in cadrul institutiilor de invatamant superior de stat acreditate

   1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Inginerie electrica Electronica de putere si actionari electrice inteligente IF 120
Informatica in ingineria electrica IF 120
Ingineria produselor electrotehnice IF 120
Instrumentatie si sisteme avansate de masurare IF 120
Nano si microsisteme electromagnetice IF 120
Sisteme electrice avansate IF 120
2 Inginerie energetica Eficienta energetica IF 120
Hidraulica tehnica si hidroenergetica IF 120
Ingineria sistemelor electroenergetice IF 120
Inginerie nucleara IF 120
Sisteme termoenergetice IF 120
Surse regenerabile de energie IF 120
3 Ingineria mediului Ingineria mediului in energetica IF 120
Managementul mediului si dezvoltare durabila IF 120
Ingineria si managementul sistemelor biotehnice IF 120
Inginerie si management in protectia mediului IF 120
Procedee moderne de protectia mediului in industria materialelor IF 120
Ingineria mediului IF 120
4 Inginerie si management Managementul sistemelor energetice IF 120
Antreprenoriat industrial IF 120
Calitate in inginerie si managementul afacerilor IF 120
Consultanta in proiectarea sistemelor mecanice IF 120
Ingineria si managementul proiectelor complexe IF 120
Inginerie economica si managementul afacerilor IF 120
Ingineria si managementul productiei materialelor metalice IF 120
Antreprenoriat, managementul si ingineria afacerii IF 120
Calitatea produselor si serviciilor industriale IF 120
Ingineria resurselor umane in organizatiile industriale IF 120
Inginerie economica in activitati industriale IF 120
Marketing industrial IF 120
Administrarea si ingineria afacerilor in industrie (in limba engleza) IF 120
Administrarea si ingineria afacerilor in industrie (in limba germana) IF 120
Dezvoltarea si organizarea sistemelor mecatronice (in limba germana) IF 120
Ingineria sistemelor industriale (in limba franceza - Ingenierie des systemes industrielles) IF 120
Inovare si tehnologie integrativa (in limba engleza) IF 90
5 Stiinte ingineresti aplicate Informatica aplicata in energetica IF 120
Optometrie avansata IF 120
Materiale metalice pentru medicina IF 120
Fotonica si materiale avansate IF 120
Logica matematica si aplicatii IF 120
Modele de decizie, risc si prognoza IF 120
Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare IF 120
Tehnologii optice IF 120
Biotehnologie IF 120
Inginerie medicala IF 120
6 Calculatoare si tehnologia informatiei Administrarea bazelor de date IF 120
Arhitecturi avansate de calculatoare IF 120
e-Government IF 120
Grafica, multimedia si realitate virtuala IF 120
Ingineria sistemelor internet IF 120
Inteligenta artificiala (in limba engleza - Artificial intelligence) IF 120
Management in tehnologia informatiei IF 120
Securitatea retelelor informatice complexe IF 120
Servicii software avansate IF 120
Sisteme de calcul paralele si distribuite (in limba engleza - Parallel and distributed computer systems) IF 120
Sisteme inteligente si vederea artificiala IF 120
Tehnici de analiza, modelare si simulare pentru imagistica, bioinformatica si sisteme complexe IF 120
Informatica biomedicala (in limba engleza - Biomedical informatics) IF 120
Ingineria sistemelor de programe (in limba engleza - Software Engineering) IF 120
7 Ingineria sistemelor Arhitecturi orientate pe servicii pentru intreprinderi IF 120
Automatica si informatica industriala IF 120
Control avansat si sisteme in timp real IF 120
Ingineria si managementul serviciilor (in limba engleza - Service engineering and management) IF 120
Ingineria si managementul sistemelor de afaceri IF 120
Managementul si protectia informatiei IF 120
Prelucrari complexe de semnal in aplicatii multimedia IF 120
Sisteme informatice integrate IF 120
Sisteme informatice in medicina IF 120
Sisteme inteligente de conducere IF 120
Tehnici avansate in domeniul semnalelor si sistemelor IF 120
8 Inginerie electronica si telecomunicatii Circuite si sisteme integrate de comunicatii IF 120
Comunicatii mobile IF 120
Comunicatii multimedia IF 120
Electronica si informatica aplicata IF 120
Electronica si informatica medicala IF 120
Ingineria calitatii si sigurantei in functionare in electronica si telecomunicatii IF 120
Ingineria informatiei si a sistemelor de calcul IF 120
Managementul serviciilor si retelelor IF 120
Microelectronica avansata (in limba engleza - Advanced microelectronics) IF 120
Microelectronica si nanoelectronica IF 120
Microsisteme IF 120
Optoelectronica IF 120
Retele integrate de telecomunicatii IF 120
Tehnici avansate de imagistica digitala IF 120
Tehnologii integrate avansate in electronica auto IF 120
Tehnologii multimedia in aplicatii de biometrie si securitatea informatiei IF 120
Tehnologii multimedia pentru aplicatii medicale IF 120
Tehnologii multimedia pentru productia de continut in domeniul audiovizualului si comunicatiilor IF 120
Tehnologii software avansate pentru comunicatii IF 120
Telecomunicatii IF 120
Sisteme inteligente pentru transporturi IF 120
Sisteme telematice pentru transporturi IF 120
9 Inginerie mecanica Conceptie integrata in ingineria mecanica IF 120
Ingineria si managementul calitatii si mediului IF 120
Ingineria si managementul sistemelor si echipamentelor termice IF 120
Mecanica de precizie IF 120
Reabilitarea structurilor, materialelor si mediului IF 120
Sisteme hidraulice si pneumatice avansate IF 120
Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale IF 120
Siguranta si integritatea structurilor IF 120
Controlul zgomotelor si vibratiilor IF 120
Ingineria si managementul procesarii si pastrarii produselor agroalimentare IF 120
Inginerie si proiectare asistate de calculator pentru masini si structuri mecanice IF 120
Fenomene de interactiune vehicul-cale de rulare IF 120
Ingineria mediului si managementul calitatii in domeniul feroviar IF 120
Vehicule feroviare de mari viteze IF 120
10 Mecatronica si robotica Mecatronica avansata IF 120
Robotica IF 120
11 Inginerie industriala Conceptia integrata a sistemelor tehnologice (in limba franceza - Conception integree des systemes technologiques) IF 120
Conceptie si management in productica IF 120
Design industrial si produse inovative IF 120
Echipamente pentru terapii de recuperare IF 120
Evaluarea calitatii materialelor si produselor IF 120
Ingineria calitatii IF 120
Ingineria nanostructurilor si proceselor neconventionale IF 120
Ingineria proiectarii si fabricarii produselor IF 120
Ingineria securitatii si sanatatii in munca IF 120
Ingineria si managementul proceselor de sudare si control IF 120
Inginerie avansata asistata de calculator IF 120
Managementul intreprinderilor industriale virtuale IF 120
Masini si sisteme de productie IF 120
Modelarea si simularea sistemelor mecanice mobile IF 120
Grafica inginereasca si design IF 120
12 Relatii internationale si studii europene Studii culturale europene IF 120
13 Stiinte ale comunicarii Comunicare manageriala IF 120
14 Stiinte ale educatiei Consilierea si managementul carierei in domeniul profesional si tehnic IF 120
15 Ingineria autovehiculelor Cercetare si dezvoltare in ingineria autovehiculelor IF 120
Sisteme si tehnologii avansate in domeniul autovehiculelor IF 120
Sistemul integrat om-autovehicul-mediu IF 120
16 Ingineria transporturilor Logistica transporturilor IF 120
Management in transporturi IF 120
Transport si trafic urban IF 120
17 Inginerie aerospatiala Avionica si navigatie aerospatiala IF 120
Inginerie si management aerospatial IF 120
Management aeronautic IF 120
Propulsie aerospatiala si protectia mediului IF 120
Structuri aeronautice si spatiale IF 120
18 Ingineria materialelor Cercetarea si expertizarea materialelor speciale IF 120
Procedee de obtinere a materialelor speciale IF 120
Procesarea materialelor metalice prin procedee speciale IF 120
Stiinta si managementul incercarii materialelor IF 120
Tehnici avansate de obtinere si caracterizare a nanomaterialelor IF 120
Substante, materiale si sisteme biocompatibile IF 120
19 Inginerie chimica Biocombustibili, biorafinarii si tehnologii conexe IF 120
Chimie alimentara IF 120
Controlul analitic al calitatii mediului si tehnici de depoluare IF 120
Expertiza produselor chimice, alimentare si a materialelor IF 120
Ingineria proceselor chimice IF 120
Materiale compozite avansate cu destinatii speciale IF 120
Micro si nanomateriale IF 120
Produse farmaceutice si cosmetice IF 120
Protectia consumatorului, controlul calitatii produselor IF 120
Stiinta si ingineria materialelor oxidice avansate si nanomateriale IF 120
Stiinta si ingineria polimerilor IF 120
Stiinte chimice in educatia continua IF 120
Stiintele vietii si ecologie IF 120
20 Economie Politici economice europene IF 120
21 Interdisciplinar (Stiinte ale educatiei, Inginerie si management) Managementul organizatiilor educationale IF 120
22 Interdisciplinar (Stiinte ingineresti aplicate, Limbi moderne aplicate) Tehnologia traducerii automate (in limba franceza) IF 120
   2. UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Inginerie civila Dezvoltare urbana si regionala IF 120
Ingineria cladirilor IF 120
Inginerie structurala IF 120
Proiectarea constructiilor civile si industriale in zone seismice IF 120
Tehnologia si managementul lucrarilor de constructii IF 120
Dezvoltare durabila IF 120
Inginerie geotehnica IF 120
Inginerie hidraulica IF 120
Ingineria infrastructurii transporturilor IF 120
Poduri si tuneluri IF 120
2 Inginerie si management Managementul proiectelor in constructii IF 120
3 Interdisciplinar (Inginerie civila, Stiinte ale educatiei) Tehnologii didactice asistate de calculator IF 120
4 Interdisciplinar (Inginerie si management, Stiinte ale educatiei) Management educational IF 120
5 Ingineria instalatiilor Eficienta energetica a instalatiilor din cladiri IF 120
Energie, confort si dezvoltare durabila IF 120
Tehnologii performante pentru protectia mediului urban IF 120
6 Inginerie mecanica Echipamente pentru dezafectarea/demolarea constructiilor si reciclarea materialelor IF 120
Managementul si gestionarea situatiilor de urgenta IF 120
Sisteme mecanice avansate IF 120
7 Inginerie geodezica Geomatica IF 120
Prelucrarea si analiza datelor geospatiale IF 120
Sisteme informationale in cadastru si publicitate imobiliara IF 120
8 Limbi moderne aplicate Traducere si interpretare specializata IF 120
   3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Urbanism Amenajarea teritoriului si dezvoltare regionala IF 120
Management urban pentru orase competitive IF 120
Mobilitate IF 120
Peisaj si teritoriu IF 120
Proiectare urbana IF 120
2 Interdisciplinar (Urbanism si Stiinte politice) Urbanism si politici publice IF 120
   4. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Agronomie Agricultura durabila IF 120
Ameliorarea plantelor si producerea de samanta IF 120
Consultanta agricola IF 120
Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultura IF 120
Managementul si expertiza fondului funciar IF 120
Protectia agroecosistemelor si expertiza fitosanitara IF 120
2 Inginerie si management Agribusiness IF 120
Agribusiness IFR 120
Management in agroturism si alimentatie publica IF 120
Management in agroturism si alimentatie publica IFR 120
Management si dezvoltare rurala IF 120
Management si dezvoltare rurala IFR 120
Managementul calitatii si inovatiei in domeniul agroalimentar IF 120
Management si audit intern IF 120
3 Horticultura Managementul conservarii biodiversitatii IF 120
Modelarea si conservarea peisajului vegetal urban IF 120
Tehnologii integrate de obtinere si valorificare a produselor horticole IF 120
Tehnologii performante, management si marketing vitivinicol IF 120
4 Ingineria produselor alimentare Biosecuritatea produselor alimentare IF 120
Tehnologii speciale in industria alimentara IF 90
5 Zootehnie Proiectarea si dezvoltarea fermelor zootehnice IF 90
6 Biotehnologii Aplicatii moderne ale biotehnologiilor in agricultura IF 120
Biotehnologii in protectia mediului IF 120
7 Stiinte ingineresti aplicate Biotehnologie si siguranta alimentara IF 120
8 Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in spatiul rural IF 120
9 Interdisciplinar (Inginerie si management si stiintele educatiei) Managementul formarii continue in invatamantul agronomic IF 120
   5. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor mici si mijlocii IF 120
Consultanta in afaceri IF 120
Consultanta in afaceri (in limba engleza) IF 120
Master in administrarea afacerilor (in limba engleza - Executive master in business administration) IF 120
2 Stiinte administrative Administrarea relatiilor publice si asistenta manageriala IF 120
Administrarea resurselor institutiilor culturale IF 120
Administrarea si dezvoltarea resurselor umane IF 120
Administratie publica si eficienta sistemului administrativ IF 120
Administratie si politici publice in Uniunea Europeana IF 120
Managementul informatiei si al documentelor IF 120
3 Biologie Antropologie evolutionista IF 120
Biochimie si biologie moleculara IF 120
Biologie medicala IF 120
Biologie sistemica IF 120
Biotehnologie microbiana si genetica IF 120
Fiziologie celulara si biofizica membranelor IF 120
Neurobiologie IF 120
Taxonomie IF 120
4 Stiinta mediului Managementul integrat al capitalului natural IF 120
Sustenabilitatea complexelor socioecologice IF 120
Evaluarea integrata a starii mediului IF 120
Riscurile mediului aerian in sanatate (in limba engleza - Air- environment risks and health response) IF 120
5 Chimie Biomolecule IF 120
Chimia materialelor avansate (in limba engleza) IF 120
Chimia materialelor avansate IF 120
Chimia medicamentelor si produselor cosmetice IF 120
Chimie didactica IF 120
Chimie supramoleculara IF 120
Managementul calitatii in chimie IF 120
Poluarea chimica a mediului IF 120
Tehnici de masurare in chimie IF 120
6 Interdisciplinar (Biologie, Fizica, Chimie) Abordarea integrata a stiintelor naturii IF 120
7 Drept Cariera judiciara IF 60
Dreptul Uniunii Europene IF 60
Drept international public IF 60
Drept privat IF 60
Drept si politici publice IF 60
Dreptul afacerilor IF 60
Dreptul muncii. Relatii de munca si industriale IF 60
Institutii si proceduri de drept public IF 60
Master profesional de drept european si international al afacerilor (in limba franceza) IF 60
Stiinte penale IF 60
Drept fiscal IF 60
8 Filosofie Estetici aplicate in arta teatrala IF 120
Etica aplicata in societate, afaceri si organizatii IF 120
Filosofie analitica IF 120
Filosofie analitica (in limba engleza) IF 120
Istoria si circulatia ideilor filosofice IF 120
Istoria si filosofia stiintei IF 120
Studii de dezvoltare internationala si etica relatiilor internationale IF 120
Studii europene si etica relatiilor internationale IF 120
Program masteral in stiinte cognitive - Open mind (in limba engleza) IF 120
9 Fizica Biofizica IF 120
Biofizica medicala IF 120
Fizica atmosferei si a pamantului. Protectia mediului IF 120
Fizica polimerilor IF 120
Fizica electronica si metrologie IF 120
Fizica informatica IF 120
Fizica medicala IF 120
Fizica teoretica IF 120
Fotonica, spectroscopie, plasma, laseri IF 120
Interactii atomice nucleare, particule elementare, astrofizica si aplicatii IF 120
Interactiunea radiatiei cu materia (in limba engleza) IF 120
Materiale avansate si nanostructuri pentru electronica si optoelectronica IF 120
10 Fizica (Interdisciplinar) Materiale avansate cu aplicatie in medicina dentara IF 120
11 Interdisciplinar (Fizica, Chimie) Surse de energie regenerabile si alternative IF 120
Stiinta conservarii/restaurarii operelor de patrimoniu prin metode fizice si chimice avansate IF 120
12 Interdisciplinar (Fizica, Chimie, Biologie) Nanostiinte IF 120
13 Stiinte ingineresti aplicate Fizica aplicata avansata IF 120
14 Geografie Climatologie si hidrologie IF 120
Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru IF 120
Gestiunea spatiului turistic si servicii de ospitalitate IF 120
Managementul resurselor si activitatilor turistice IF 120
Planificare teritoriala si managementul localitatilor urbane si rurale IF 120
Sisteme informationale geografice IF 120
Studii avansate in geografie IF 120
15 Inginerie geologica Evaluarea bazinelor de sedimentare si a resurselor minerale IF 120
Geofizica IF 120
Geofizica aplicata (in limba engleza - Applied geophysics) IF 120
Inginerie geologica si geotehnica ambientala IF 120
16 Interdisciplinar (Geologie si stiinta mediului) Geobiologie aplicata in conservarea patrimoniului natural si cultural IF 120
17 Interdisciplinar (Istorie, Filosofie) Istoria artei si filosofia culturii IF 120
18 Interdisciplinar (Istorie, Limba si Literatura) Studii medievale IF 120
19 Istorie Interfete culturale in preistorie si antichitate IF 120
Istoria ideilor si mentalitatilor IF 120
Istoria si practica relatiilor internationale IF 120
Istorie si civilizatie IF 120
Politica si societate in secolul al XX-lea IF 120
Romania in secolul al XX-lea IF 120
Studii moderne IF 120
Studii sud-est europene IF 120
20 Relatii internationale si studii europene Tehnici diplomatice IF 120
21 Stiinte ale comunicarii Campanii de comunicare in publicitate si relatii publice IF 120
Comunicare corporativa IF 120
Comunicare corporativa IFR 120
Jurnalism politic IF 120
Jurnalism tematic IF 120
Jurnalism tematic IFR 120
Managementul institutiilor mass-media IF 120
Mass-media, dezvoltare, societate (in limba franceza - Medias, developpement, societe) IF 120
Productie multimedia si audiovideo IF 120
Stiinte ale comunicarii - Jurnalism specializat IF 120
Teorii si metode de cercetare in stiintele comunicarii IF 120
Consultanta si expertiza in publicitate IF 120
Gestionarea informatiei in societatea contemporana IF 120
Modele de comunicare si relatii publice IF 120
22 Limba si literatura Cultura si civilizatie ebraica IF 120
Didactici ale disciplinelor filologice IF 120
Etnologie, antropologie culturala si folclor IF 120
Studii avansate in lingvistica - Structura si functionarea limbii romane IF 120
Studii literare romanesti IF 120
Teoria literaturii si literatura comparata IF 120
Teoria si practica editarii IF 120
Comunicare de afaceri in contextul multicultural IF 120
Didactica limbilor straine - Fundamente si strategii actuale IF 120
Discurs si argumentare IF 120
Formarea interpretilor de conferinta IF 120
Lingvistica limbii engleze. Metode si aplicatii IF 120
Literatura franceza - abordari antropologice IF 120
Management intercultural IF 120
Romanistica IF 120
Spatiul islamic: societati, culturi, mentalitati IF 120
Strategii comunicationale interculturale - literare si lingvistice IF 120
Strategii comunicationale interculturale in Europa IF 120
Studii americane IF 120
Studii canadiene IF 120
Studii culturale balcanice IF 120
Studii culturale britanice IF 120
Studii culturale slave IF 120
Studii de cultura maghiara IF 120
Studii de cultura rusa si limba rusa pentru afaceri IF 120
Studii est asiatice IF 120
Studii franceze si francofone IF 120
Traducere specializata si studii terminologice IF 120
Traducerea textului literar contemporan IF 120
23 Studii culturale Cultura si politica in context european si international IF 120
24 Interdisciplinar (Limba si literatura, Limbi moderne aplicate, Studii culturale) Studii religioase - Texte si traditii IF 120
25 Limbi moderne aplicate Cultura si limbajul organizatiilor europene IF 120
26 Informatica Algoritmi si bioinformatica IF 120
Baze de date si tehnologii WEB IF 120
Baze de date si programare WEB IFR 120
Inginerie software IF 120
Inteligenta artificiala IF 120
Programare declarativa IF 120
Sisteme distribuite IF 120
27 Matematica Algebra IF 120
Analiza matematica IF 120
Criptografie si teoria codurilor IF 120
Geometrie IF 120
Matematici aplicate in finante, asigurari si biostatistica IF 120
Matematici aplicate in finante, asigurari si biostatistica IFR 120
Modelare matematica in stiintele naturii si stiinta materialelor IF 120
28 Asistenta sociala Asistenta sociala si consiliere in scoala IF 120
Consiliere in asistenta sociala IF 120
Evaluare si supervizare in asistenta sociala IF 120
Evaluarea programelor si analiza de impact IF 120
Grupuri de risc si servicii sociale de suport IF 120
Management de caz si metode de interventie in asistenta sociala IF 120
Managementul serviciilor sociale si de sanatate IF 120
Politici sociale in context european IF 120
Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri IF 120
Probatiune IF 120
Psihologie sociala aplicata IF 120
29 Interdisciplinar (Sociologie, Administratie publica) Politici publice si management in administratia publica IF 120
30 Interdisciplinar (Sociologie, Asistenta sociala) Cercetare in sociologie (in limba engleza - Research in sociology) IF 120
31 Sociologie Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala IF 120
Cercetare sociologica avansata IF 120
Comunicare, mass-media si societate (limba franceza) IF 120
Devianta sociala si criminalitate IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul strategic al dezvoltarii sociale IF 120
Sociologia consumului si marketing IF 120
Sondaje de opinie, marketing si publicitate IF 120
Studii de securitate IF 120
Studii de securitate IFR 120
Comunicare interculturala (limba franceza, limba engleza) IF 120
Management intercultural (limba franceza, limba engleza) IF 120
32 Interdisciplinar (Stiinte ale educatiei, Calculatoare si tehnologia informatiei) Tehnologii informatice si de comunicatii in educatie IF 120
33 Psihologie Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei IF 120
Managementul formarii psihologilor in psihologia muncii, transporturilor si serviciilor IF 120
Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si dezvoltare personala IF 120
Psihologia educatiei IF 120
Psihologia muncii si transporturilor IF 120
Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale IF 120
Psihologie clinica - evaluare si interventie terapeutica IF 120
Psihologie organizationala si resurse umane IF 120
Sanatate ocupationala si performanta in organizatii IF 120
34 Stiinte ale educatiei Consiliere scolara si dezvoltarea carierei IF 120
Educatie presecundara. Politici si strategii de dezvoltare IF 120
Formarea formatorilor IF 120
Managementul si dezvoltarea carierei IF 120
Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale IF 120
Psihopedagogia scolii incluzive IF 120
Strategii inovative de invatare. Masterat didactic IF 120
Terapia logopedica in procesele de comunicare IF 120
Consiliere scolara IFR 120
Management educational IFR 120
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor in educatie IFR 120
35 Stiinte politice Politica comparata (in limba engleza) IF 120
Politica europeana si romaneasca IF 120
Politicile egalitatii de sanse in context romanesc si european IF 120
Relatii internationale IF 120
Studii europene IF 120
Teorie politica IF 120
36 Teologie Arta sacra in contemporaneitate IF 120
Comunicare si comuniune ecleziala in spatiul ortodox IF 120
Doctrina si cultura crestina IF 120
Exegeza si ermineutica biblica IF 120
Istorie si traditie crestina IF 120
Pastoratie si viata liturgica IF 120
Studii religioase si educatie crestina IF 120
Teologia si misiunea sociala a bisericii IF 120
Asistenta sociala a bisericii IF 120
Biserica in istoria lumii IF 120
Comunicare biblica si eclesiala IF 120
Teologie baptista IF 120
37 Interdisciplinar (Studii culturale, Limba si literatura, Arhitectura) Societate, multimedia, spectacol (SMS) IF 120
Teoria si practica imaginii (TPI) IF 120
38 Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor) Administrarea afacerilor (limba engleza) IF 120
   6. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Sanatate Cercetari si interventii operationale in managementul serviciilor medico-sociale si al sanatatii IF 120
Managementul sanatatii publice si al serviciilor de sanatate IF 60
Reabilitarea orala implanto-protetica IF 120
Biofizica medicala si biotehnologie celulara IF 120
   7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Economie Analize si strategii economice IF 120
Comunicare in afaceri IF 120
Economie europeana IF 120
Agrobusiness IF 120
Economia si administrarea afacerilor agroalimentare IF 120
Economie ecologica IF 120
Managementul proiectelor de dezvoltare rurala si regionala IF 120
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (in limba engleza) IF 120
Administrarea afacerilor (in limba franceza) IF 120
Administrarea afacerilor (in limba germana) IF 120
Administrarea afacerilor (in limba romana si engleza) IF 120
Finante si control de gestiune (in limba franceza) IF 120
Management european al intreprinderilor mici si mijlocii - in limbile romana si franceza IF 120
MBA romano-german "Management antreprenorial" - in limba germana IF 120
Master of business administration Programul MBA romano-canadian (in limba engleza) IF 120
Administrarea afacerilor comerciale IF 120
Administrarea afacerilor in industria hoteliera IF 120
Administrarea afacerilor in turism IF 120
Business IF 120
Economia si managementul serviciilor IF 120
Logistica IF 120
Management si marketing in turism IF 120
Managementul calitatii IF 120
Managementul calitatii, expertize si protectia consumatorului IF 120
3 Management Consultanta in management si dezvoltarea afacerilor IF 120
Economie bazata pe cunostinte si management intreprenorial IF 120
Eficienta si risc in activitatea financiar investitionala IF 120
Management IF 120
Management si marketing international IF 120
Managementul afacerilor IF 120
Managementul afacerilor prin proiecte IF 120
Managementul proiectelor IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul serviciilor de sanatate IF 120
Managementul si evaluarea investitiilor IF 120
Dezvoltarea economica a intreprinderii IF 120
4 Marketing Cercetari de marketing IF 120
Managementul marketingului IF 120
Managementul relatiilor cu clientii IF 120
Managementul relatiilor cu clientii - EUCOREM (cu predare in limbile romana, engleza, franceza) IF 120
Marketing international IF 120
Marketing online IF 120
Marketing strategic IF 120
Marketing si comunicare in afaceri IF 120
Relatii publice in marketing IF 120
5 Cibernetica, statistica si informatica economica Baze de date-suport pentru afaceri IF 120
Cibernetica si economie cantitativa IF 120
E-Business IF 120
Informatica economica IF 120
Managementul informatizat al proiectelor IF 120
Securitate informatica IF 120
Sisteme informatice pentru managementul resurselor si proceselor economice IF 120
Statistica IF 120
6 Finante Asigurari comerciale si sociale IF 120
Banci si asigurari IF 120
Banci si politici monetare IF 120
Finante corporative IF 120
Finante publice IF 120
Finante si banci - DOFIN IF 120
Management financiar si bursier - DAFI IF 120
Managementul riscului si actuariat IF 120
Managementul sistemelor bancare IF 120
MBA in management financiar ASE-UNic (in limba engleza) IF 120
Piete de capital IF 120
7 Contabilitate Analiza financiara si evaluare IF 120
Audit financiar si consiliere IF 120
Concepte si practici de audit la nivel national si international IF 120
Contabilitate internationala IF 120
Contabilitate si audit in institutii bancare si financiare IF 120
Contabilitate, audit si informatica de gestiune (in limbile romana si engleza) IF 120
Contabilitate, control si expertiza IF 120
Contabilitate, control, audit (in limba franceza) - CCA IF 120
Contabilitatea afacerilor (in limba engleza) - ACCA IF 120
Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului IF 120
Economia proprietatilor imobiliare IF 120
Tehnici contabile si financiare de gestiune a afacerilor IF 120
8 Economie si afaceri internationale Afaceri internationale IF 120
Comunicare de afaceri in limba engleza IF 120
Comunicare de afaceri in limba franceza in context multicultural IF 120
Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica IF 120
Economie internationala si afaceri europene IF 120
Geopolitica si relatii economice internationale IF 120
Logistica internationala IF 120
Managementul afacerilor internationale IF 120
Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene IF 120
Managementul proiectelor internationale IF 120
Managementul proiectelor internationale (in limba engleza) IF 120
Managementul riscului financiar international IF 120
Managementul riscului in afaceri internationale - Tranzactii comerciale IF 120
Managementul riscului in afaceri internationale - Tranzactii financiare IF 120
Politici de dezvoltare internationala IF 120
9 Stiinte administrative Administratie publica si integrare europeana IF 120
Administratie si management public IF 120
Managementul institutiilor publice IF 120
Administratie publica europeana (in limba engleza) IF 120
   8. UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Muzica Stilistica interpretativa, instrumentala si vocala IF 120
Educatie muzicala contemporana si culturi muzicale religioase IF 120
Muzica si cultura pop IF 120
Sinteza muzicologica IF 120
Stil si limbaj compozitional IF 120
Stilistica dirijorala IF 120
   9. UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Arte vizuale Arte grafice IF 120
Educatie prin arte vizuale IF 120
Fotografie si imagine dinamica IF 120
Strategii de creatie in pictura IF 120
Tehnici si strategii de creatie in sculptura IF 120
Arta murala IF 120
Arte textile ambientale IF 120
Ceramica-sticla-metal IF 120
Design de interior si pentru spatiul public IF 120
Design de obiect si comunicatii vizuale IF 120
Spatiul scenografic IF 120
Strategii de moda si costum IF 120
Istorie si metodologie in cercetarea imaginii IF 120
Metodologii de conservare si restaurare a patrimoniului artistic IF 120
   10. UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA "I. L. CARAGIALE" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Cinematografie si media Arta imaginii de film IF 120
Arta montajului de film IF 120
Arta montajului si a sunetului de film IF 120
Arta regiei de film IF 120
Film de animatie IF 120
Filmologie IF 120
Productie de film IF 120
Scenaristica IF 120
Arta sunetului de film IF 120
2 Teatru si artele spectacolului Arta actorului IF 120
Arta regizorului de teatru IF 120
Arta scenografului IF 120
Arta coregrafica IF 120
Design, lumina si sunet in artele spectacolului IF 120
Scriere dramatica IF 120
Teatrologie - management si marketing cultural IF 120
Teatru de animatie IF 120
Tehnologii digitale in spectacolul contemporan IF 120
Pedagogie teatrala IF 120
   11. UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Educatie fizica si sport Activitati fizice adaptate IF 120
Activitati motrice de timp liber IF 120
Educatie fizica si activitati motrice de timp liber IF 120
Management si marketing in structurile, activitatile si evenimentele sportive IF 120
Performanta in sport IF 120
Stiinta si tehnologiile educarii motricitatii umane IF 120
Nutritie si remodelare corporala IF 120
Recuperare-reeducare motrica si somatofunctionala IF 120
   12. SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Stiinte administrative Managementul sectorului public IF 120
Managementul sectorului public IFR 120
Managementul sectorului public (in limba engleza) IF 120
Puterea executiva si administratia publica IF 120
Puterea executiva si administratia publica IFR 120
Spatiul public european IF 120
Spatiul public european IFR 120
Studii administrative europene IF 120
Studii administrative europene IFR 120
2 Stiinte ale comunicarii Brand management si comunicare corporatista IF 120
Comunicare audiovideo IF 120
Comunicare manageriala si resurse umane IF 120
Comunicare manageriala si resurse umane IFR 120
Comunicare politica. Marketing politic si electoral IF 120
Comunicare si comportament organizational IF 120
Comunicare si publicitate (in limba engleza) IF 120
Comunicare si relatii publice IF 120
Comunicare si relatii publice IFR 120
Management educational si comunicare institutionala IF 120
Management educational si comunicare institutionala IFR 120
Management si comunicare in afaceri IF 120
Management si comunicare in afaceri IFR 120
Management, dezvoltarea afacerilor si comunicare (in limba engleza - Management, business development and communication) IFR 120
Managementul proiectelor IF 120
Managementul proiectelor IFR 120
Managementul proiectelor (in limba engleza) IF 120
Publicitate IF 120
Comunicare interculturala si practici ale organizatiilor neguvernamentale (in limba franceza) IF 120
Comunicare interculturala si practici ale organizatiilor neguvernamentale (in limba engleza) IF 120
Marketing, publicitate si relatii publice (in limba engleza) IF 120
3 Sociologie Antropologie IF 120
Studii fundamentale in sociologie IF 120
4 Stiinte politice Guvernare si societate IF 120
Management si guvernare IF 120
Politici de dezvoltare locala si regionala IF 120
Politici publice si integrare europeana IF 120
Politici publice si integrare europeana IFR 120
Politici, gen si minoritati IF 120
Relatii internationale si integrare europeana IFR 120
Stiinte politice IF 120
Teorie si analiza politica IF 120
Analiza si solutionarea conflictelor IF 120
Masterat in evaluarea politicilor si a programelor publice europene IF 120
Politica si economie europeana IF 120
Relatii internationale si integrare europeana IF 120
Securitate si diplomatie (in limba engleza - Security and diplomacy) IF 120
   13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Istorie Muzeologie. Cercetarea si protejarea patrimoniului cultural IF 120
Preistoria spatiului carpato-dunarean in contextul arheologiei sistemice IF 120
Transilvania in istoria culturala a Europei Centrale IF 120
2 Limba si literatura Confluente literare si culturale romano-franceze IF 120
Dimensiuni culturale in studierea limbii si literaturii romane IF 120
Interferente culturale si literare romano-britanice si romano-americane IF 120
Limba, literatura si cultura engleza in context european IF 120
Limba, literatura si cultura franceza in spatiul francofon IF 120
Limba si comunicare in administrarea afacerilor (in limba engleza) IF 120
Literatura si cultura romaneasca in context european IF 120
3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in turism, comert si servicii IF 120
Administrarea dezvoltarii regionale durabile IF 120
4 Contabilitate Auditul si controlul agentilor economici IF 120
Contabilitatea si auditul in institutii publice IF 120
Sistemul informational contabil in asistarea deciziilor manageriale IF 120
5 Finante Banci, asigurari si piete financiare IF 120
6 Informatica Programare avansata si baze de date IF 120
7 Marketing Marketing si promovarea vanzarilor IF 120
8 Asistenta sociala Opera sociala in institutiile ecleziale IF 120
9 Drept Institutii de drept privat IF 60
Institutii de drept privat IF 120
Stiinte penale si criminalistica IF 60
10 Stiinte administrative Asistenta manageriala in sectoarele public si privat IF 120
11 Stiinte ale educatiei Management educational IF 120
Psihopedagogia educatiei timpurii si a scolaritatii mici IF 120
12 Teologie Consiliere pastorala IF 120
Teologie comparata IF 120
Mediere interculturala si interreligioasa IF 120
   14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ingineria sistemelor Automatizari si sisteme inteligente IF 120
2 Inginerie industriala Controlul si expertiza produselor textile IF 120
Productica sistemelor industriale IF 120
3 Inginerie mecanica Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare IF 120
4 Ingineria mediului Evaluarea si controlul calitatii mediului IF 120
5 Ingineria produselor alimentare Inginerie alimentara si mediul inconjurator IF 120
Managementul calitatii produselor alimentare IF 120
6 Inginerie chimica Biotehnologii aplicate IF 120
7 Limba si literatura Limba si literatura. Tendinte actuale IF 120
8 Stiinte administrative Administratie publica in context european IF 120
9 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in comert si turism IF 120
10 Contabilitate Administrarea financiar-contabila a intreprinderii IF 120
Sisteme informatice de gestiune IF 120
11 Finante Buget public, piete financiare si banci IF 120
Finantare si management in administratie publica IF 120
12 Management Strategii si politici de management IF 120
13 Teologie Studii teologico-lingvistice IF 120
Teologie practica IF 120
Teologie sistematica IF 120
14 Informatica Informatica aplicata in stiinte, tehnologie si economie IF 120
15 Asistenta sociala Servicii de asistenta sociala IF 120
16 Stiinte ale educatiei Pedagogia interactiva IF 120
Politici si strategii ale formarii competentelor pentru cariera didactica IF 120
Psihopedagogia educatiei timpurii si a scolaritatii mici IF 120
   15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACAU
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ingineria mediului Managementul protectiei mediului in industrie IF 120
Procedee si metode de masurare in ingineria mediului IF 90
2 Ingineria produselor alimentare Stiinta si ingineria produselor alimentare ecologice IF 90
3 Inginerie chimica Conceptie, sinteza, analiza de molecule de interes biologic/ Conception, synthese, analyse de molecules d'interet biologique IF 120
Materiale neconventionale in biotehnologii moderne IF 90
4 Inginerie energetica Conducerea si informatizarea proceselor termo- si electroenergetice IF 90
Echipamente si tehnologii moderne in energetica IF 90
5 Inginerie industriala Managementul ciclului de viata al produsului IF 90
Managementul productiei industriale IF 90
Optimizarea si informatizarea proceselor si echipamentelor de fabricatie IF 90
Strategii in asigurarea calitatii in industrie IF 90
6 Inginerie mecanica Managementul si optimizarea echipamentelor de proces IF 90
7 Inginerie si management Managementul sistemelor industriale de productie si servicii IF 90
8 Interdisciplinar (Inginerie chimica, Ingineria produselor alimentare) Chimia si ingineria valorificarii bioresurselor IF 90
9 Interdisciplinar (Inginerie mecanica, Inginerie industriala, Ingineria mediului, Mecatronica si Robotica) Echipamente pentru reabilitare si tehnologii asistive IF 120
10 Interdisciplinar (inginerie mecanica, inginerie industriala, inginerie si management) Analiza structurilor mecanice IF 90
11 Mecatronica si robotica Mecatronica avansata IF 90
12 Limba si literatura Cultura si literatura romana IF 120
Culturi si literaturi anglofone - Practici discursive IF 120
Discurs si comunicare IF 120
Limba engleza. Practici de comunicare (in limba engleza) IF 120
Limba franceza. Practici de comunicare (in limba franceza) IF 120
Studii lingvistice in limba engleza (in limba engleza) IF 120
13 Educatie fizica si sport Activitati motrice curriculare si de timp liber IF 120
Kinetoterapia in educarea si reeducarea functionala IF 120
Performanta sportiva IF 120
14 Biologie Valorificarea resurselor biologice si protectia mediului IF 120
15 Informatica Informatica aplicata in stiinte si tehnologie IF 120
16 Matematica Matematica didactica IF 120
Modele matematice si sisteme informatice in domeniul financiar- bancar IF 120
17 Contabilitate Contabilitate, audit si informatica de gestiune IF 120
18 Marketing Marketing si comunicare in afaceri IF 120
   16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ingineria autovehiculelor Autovehiculul si mediul IFR 120
Autovehiculul si tehnologiile viitorului IF 120
Securitate rutiera, transport si interactiunea cu mediul IF 120
2 Inginerie industriala Ingineria fabricatiei inovative IF 120
Managementul calitatii IF 120
Ingineria sudarii materialelor avansate IF 120
Design de produs pentru dezvoltare durabila si protectia mediului IF 120
3 Inginerie si management Managementul afacerilor in industrie IF 120
4 Ingineria materialelor Ingineria si managementul materialelor avansate - metalice, ceramice si compozite IF 120
5 Ingineria sistemelor Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice IF 120
6 Inginerie electrica Sisteme electrice avansate - in limba engleza (Advanced electrical systems) IF 120
7 Inginerie electronica si telecomunicatii Sisteme electronice si de comunicatii integrate IF 120
8 Mecatronica si robotica Informatica mediilor virtuale IF 120
Sisteme mecatronice pentru industrie si medicina IF 120
9 Silvicultura Management si sisteme tehnice in exploatari forestiere IF 120
Managementul ecosistemelor forestiere IF 120
10 Inginerie forestiera Ecodesign de mobilier si restaurare IF 120
Structuri avansate din lemn si tehnologii inovative IF 120
11 Inginerie civila Modernizare energetica in mediul construit IF 120
12 Inginerie mecanica Ecobiotehnologii agricole si alimentare IF 120
Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agroalimentare si turistice IF 120
13 Informatica Tehnologii internet (in limba engleza) (Internet technologies) IF 120
Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft IF 120
14 Interdisciplinar (Informatica, Matematica) Tehnologii informatice IF 120
15 Matematica Structuri matematice fundamentale IF 120
16 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in turism IF 120
17 Cibernetica, statistica si informatica economica Sisteme informatice integrate pentru afaceri IF 120
18 Contabilitate Audit intern IF 120
Politici contabile, audit si control de gestiune IF 120
19 Economie si afaceri internationale Relatii economice internationale IF 120
20 Finante Management financiar-bancar IF 120
21 Interdisciplinar (Marketing, Administrarea afacerilor) Politici si strategii de marketing IF 120
22 Management Management si strategii de afaceri IF 120
Managementul afacerilor IF 120
23 Marketing Strategii de marketing IF 120
24 Psihologie Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala IF 120
Psihologia muncii, organizationala si resurse umane IF 120
Psihologia personalitatii IF 120
25 Stiinte ale educatiei Resurse umane in educatie. Formare si management IF 120
Psihopedagogia educatiei timpurii si a scolaritatii mici IF 120
26 Educatie fizica si sport Activitati sportiv-turistice si de timp liber IF 120
Diagnoza si prognoza psihomotrica IF 120
Educatie fizica si activitati sportive de timp liber IF 120
Educatie fizica - Managementul activitatilor formale, nonformale si de recuperare a starii de sanatate IF 120
Performanta sportiva si management in sport IF 120
27 Muzica Meloterapie IFR 120
Stil si performanta in interpretarea instrumentala si vocala IF 120
Tehnica si arta muzicala din secolul al XX-lea IF 120
28 Sanatate Managementul infectiilor nosocomiale IF 120
Managementul strategiilor preventive si politici sanitare IF 120
Managementul si strategiile ingrijirilor paliative IF 120
29 Limba si literatura Cultura si discurs in spatiul anglo-american IFR 120
Editarea si promovarea produselor culturale IF 120
Inovare culturala IF 120
Limba si literatura romana - identitate in multiculturalism IFR 120
Scriere creatoare si traducere literara IF 120
Studii de limba si literatura romana IF 120
Studii interculturale in limba si literatura germana (in limba germana) IF 120
Studii lingvistice pentru comunicare interculturala (in limba engleza) IF 120
Traducere si interpretariat din limba franceza in limba romana (in limba franceza) IF 120
30 Drept Drept privat aprofundat IF 120
Legislatie comunitara si cariera judiciara IF 120
Sisteme si institutii de drept international si comunitar IF 120
Stiinte penale aprofundate IF 120
31 Sociologie Asistenta si dezvoltare comunitara IF 120
Gestiunea campaniilor de imagine IF 120
Gestiunea si dezvoltarea resursei umane IF 120
   17. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Calculatoare si tehnologia informatiei Complemente de stiinta calculatoarelor IF 120
Ingineria calculatoarelor IF 120
Inginerie software IF 120
Inteligenta si viziune artificiala IF 120
Retele de comunicatii si sisteme distribuite IF 120
Tehnologia informatiei in economie IF 120
2 Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor IF 120
Informatica aplicata IF 120
Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe IF 120
Ingineria conducerii avansate a fabricatiei IF 120
3 Inginerie civila "ECO" Infrastructuri pentru transporturi si lucrari de arta IF 120
Ingineria infrastructurii transporturilor IF 120
Inginerie structurala IF 120
Constructii durabile din beton IF 120
Inginerie geotehnica IF 120
Patologia si reabilitarea constructiilor IF 120
Ingineria tehnologiilor speciale in constructii IF 120
4 Inginerie si management Managementul proiectelor si evaluarea proprietatii IF 120
Antreprenoriat IF 120
Evaluarea proprietatii IF 120
Ingineria si managementul intreprinderii sustenabile IF 120
Managementul sistemelor logistice IF 120
Management si inginerie in afaceri IF 120
Managementul inovarii si dezvoltarii tehnologiei (Baia Mare) IF 120
5 Inginerie industriala Design industrial IF 120
Ingineria si managementul resurselor tehnologice in industrie IF 120
Inginerie virtuala si fabricatie competitiva IF 120
Inginerie virtuala si fabricatie competitiva (in limba engleza - Virtual engineering for competitive manufacturing) IF 120
Managementul si ingineria calitatii IF 120
Procese de productie inovative si management tehnologic IF 120
Procese de productie inovative si management tehnologic (in limba germana - Innovative produktionsprozesse und technologie- management) IF 120
Proiectare asistata de calculator a sistemelor de fabricatie IF 120
Tehnologii avansate de fabricatie IF 120
Ingineria calitatii sistemelor tehnologice (Baia Mare) IF 120
Ingineria sistemelor flexibile de fabricatie (Baia Mare) IF 120
6 Mecatronica si robotica Robotica IF 120
Robotica (in limba engleza) IF 120
Ingineria sistemelor mecatronice IF 120
7 Inginerie electronica si telecomunicatii Circuite si sisteme integrate IF 120
Inginerie electronica IF 120
Prelucrarea semnalelor si imaginilor (in limba franceza) IF 120
Sisteme integrate de comunicatii cu aplicatii speciale IF 120
Tehnologii multimedia IF 120
Telecomunicatii IF 120
8 Inginerie electrica Managementul sistemelor electroenergetice moderne IF 120
Sisteme de monitorizare si control in inginerie electrica IF 120
Sisteme si structuri electrice avansate IF 120
Tehnici moderne de proiectare asistata de calculator in ingineria electrica IF 120
Inginerie si management in domeniul electric (Baia Mare) IF 120
Sisteme moderne in actionari electromecanice (Baia Mare) IF 120
9 Stiinte ingineresti aplicate Stiinte ingineresti aplicate in medicina IF 120
10 Ingineria instalatiilor Ingineria instalatiilor IF 120
11 Ingineria autovehiculelor Automobilul si mediul IF 120
Logistica transporturilor rutiere IF 120
12 Inginerie mecanica Energii regenerabile IF 120
Ingineria biosistemelor in agricultura si industrie alimentara IF 120
Inginerie de precizie si managementul calitatii IF 120
Managementul energiei termice IF 120
Managementul mentenantei sistemelor mecanice (Baia Mare) IF 120
Proiectarea masinilor si echipamentelor (Baia Mare) IF 120
13 Ingineria materialelor Ingineria si managementul procesarii avansate a materialelor IF 120
Materiale, micro- si nanotehnologii IF 120
Metalurgia pulberilor si materiale avansate IF 120
Sudarea si asigurarea calitatii materialelor IF 120
14 Ingineria mediului Dezvoltarea durabila si protectia mediului IF 120
Managementul integrat al resurselor naturale si al deseurilor IF 120
Procedee avansate in protectia mediului IF 120
Evaluarea impactului si riscului pentru mediu (Baia Mare) IF 120
Antreprenoriatul dezvoltarii durabile IF 120
Ingineria, dreptul si economia dezvoltarii durabile IF 120
Cultura tehnologica si comunicarea in domeniul dezvoltarii durabile IF 120
15 Asistenta sociala Asistenta si incluziune sociala a varstnicilor si persoanelor cu dizabilitati (Baia Mare) IF 120
16 Filosofie Drepturile omului (Baia Mare) IF 120
17 Limba si literatura Dinamica limbii romane contemporane (Baia Mare) IF 120
Limba romana in context european (spatiu, cultura, comunicare) (Baia Mare) IF 120
Literatura engleza pentru copii si tineret (Baia Mare) IF 120
Literatura romana si modernismul european (Baia Mare) IF 120
18 Limbi moderne aplicate Limba franceza in traduceri specializate (Baia Mare) IF 120
19 Studii culturale Etnologie si antropologie sociala (Baia Mare) IF 120
Etnoturism/Etnologia si turismul cultural (Baia Mare) IF 120
Studii canadiene (Baia Mare) IF 120
20 Teologie Teologie crestina si spiritualitate europeana (Baia Mare) IF 120
21 Administrarea afacerilor Managementul afacerilor (Baia Mare) IF 120
22 Biologie Biologie moleculara (Baia Mare) IF 120
23 Chimie Chimie didactica (Baia Mare) IF 120
Metode de analiza utilizate in controlul calitatii mediului si produselor (Baia Mare) IF 120
24 Fizica Analiza teoretica a sistemelor nanostructurate (Baia Mare) IF 120
25 Informatica Informatica si inginerie software (Baia Mare) IF 120
26 Management Managementul proiectelor europene (Baia Mare) IF 120
27 Matematica Matematica didactica (Baia Mare) IF 120
Matematici computationale si tehnologii informatice (Baia Mare) IF 120
28 Mine, petrol si gaze Securitatea si reabilitarea perimetrelor miniere (Baia Mare) IF 120
29 Inginerie energetica Inginerie si management in domeniul energetic (Baia Mare) IF 120
Monitorizarea si analiza functionarii sistemelor electroenergetice (Baia Mare) IF 120
   18. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Agronomie Agricultura organica IF 120
Agricultura, schimbari climatice si siguranta alimentara (in limba franceza) IF 120
Dezvoltare rurala IF 120
Managementul resurselor naturale si agroturistice IF 120
Protectia plantelor IF 120
Protectia plantelor IFR 120
2 Biologie Biologia agroecosistemelor IF 120
3 Ingineria mediului Protectia sistemelor naturale si antropice IF 120
4 Ingineria produselor alimentare Managementul calitatii alimentelor (in limba engleza - Food quality management) IF 120
Siguranta alimentara si protectia consumatorului IF 120
Sisteme de procesare si controlul calitatii produselor alimentare IF 120
5 Horticultura Biodiversitate si bioconservare IF 120
Inginerie genetica in ameliorarea plantelor IF 120
Managementul productiei horticole in climat controlat IF 120
Managementul productiei horticole in climat controlat IFR 120
Proiectarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi IF 120
Stiinte horticole IF 120
Tehnologia producerii si valorificarii vinurilor speciale si a produselor derivate IF 120
6 Inginerie si management Agribusiness IF 90
Agribusiness (in limba engleza) IF 120
Economie agroalimentara IF 120
7 Silvicultura Managementul ecosistemelor forestiere IF 120
8 Biotehnologii Biotehnologii aplicate IF 120
9 Zootehnie Managementul calitatii produselor de origine animaliera IF 120
Managementul cresterii animalelor si acvacultura IF 120
   19. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Informatica Baze de date IF 120
Inginerie software (in limba engleza) IF 120
Metode formale in programare (in limba engleza) IF 120
Modelare si simulare (in limba engleza) IF 120
Optimizarea modelelor informatice (in limba maghiara) IF 120
Programare bazata pe componente (in limba engleza) IF 120
Sisteme distribuite in internet IF 120
Sisteme inteligente (in limba engleza) IF 120
2 Matematica Matematica IF 120
Matematica (in limba engleza) IF 120
Matematica aplicata IF 120
Matematica aplicata (in limba engleza) IF 120
Matematica computationala (in limba maghiara) IF 120
Matematica didactica IF 120
Matematica didactica (in limba maghiara) IF 120
Modelare interdisciplinara (in limba maghiara) IF 120
3 Fizica Biofizica si fizica medicala IF 120
Biomateriale (in limba engleza) IF 120
Fizica corpului solid (in limba engleza) IF 120
Fizica computationala (in limba engleza) IF 120
Stiinta si tehnologia materialelor avansate (in limba engleza) IF 120
4 Interdisciplinar (Fizica, Chimie, Biologie) Stiinte - masterat didactic IF 120
Stiinte - masterat didactic (in limba maghiara) IF 120
5 Chimie Chimie avansata (in limbile romana si engleza) IF 120
Chimie clinica IF 120
Chimie criminalistica IF 120
Controlul chimic al calitatii mediului si tehnici de depoluare IFR 120
Controlul chimic al calitatii mediului si tehnici de depoluare (in limbile romana si maghiara) IF 120
Modelare moleculara in chimie si biochimie (in limba engleza) IF 120
Tehnici moderne de sinteza in chimie (in limba maghiara) IF 120
6 Inginerie chimica Ingineria materialelor si protectia mediului IF 120
Ingineria materialelor si protectia mediului (in limbile romana si engleza) IF 90
Ingineria proceselor organice si biochimice IF 120
Ingineria proceselor organice si biochimice (in limba engleza) IF 120
Ingineria proceselor organice si biochimice (in limbile romana si engleza) IF 90
Inginerie chimica avansata de proces IF 120
Inginerie chimica avansata de proces (in limba engleza) IF 120
Inginerie chimica avansata de proces (in limbile romana si engleza) IF 90
7 Interdisciplinar (Chimie si Inginerie chimica) Procesarea si controlul alimentelor IF 120
Procesarea si controlul alimentelor (in limba maghiara) IF 120
8 Biologie Biologie didactica IF 120
Biotehnologie moleculara IF 120
Biotransformari celulare IF 120
Ecologie sistemica si conservare IF 120
Ecologie terestra si acvatica (in limba maghiara) IF 120
Stiintele nutritiei IF 120
Stiintele nutritiei IFR 120
Utilizarea si protectia resurselor biologice (in limba maghiara) IF 120
9 Geologie Geologia bazinelor sedimentare IF 120
Mineralogie aplicata si petrologie IF 120
10 Geografie Amenajare si dezvoltare turistica IF 120
Amenajare si dezvoltare turistica IFR 120
Analiza si amenajarea teritoriului IF 120
Ecoturism si dezvoltare durabila (in limba maghiara) (Gheorgheni) IF 120
Geografie fizica aplicata IF 120
Geomatica IF 120
Planificare si dezvoltare regionala IF 120
Resurse si riscuri in mediul hidroatmosferic IF 120
Turism si amenajarea teritoriului (Sighetu Marmatiei) IF 120
Turism si dezvoltare teritoriala (in limba maghiara) IF 120
11 Interdisciplinar (Geografie, Educatie fizica si sport) Turismul sportiv si agrementul din perspectiva ecodezvoltarii (Bistrita) IF 120
12 Stiinta mediului Calitatea mediului si surse energetice IF 120
Evaluarea riscului si securitatea mediului IF 120
Evaluarea riscului si securitatea mediului IFR 120
Evaluarea si managementul mediului IF 120
Gestiunea si protectia mediului IF 120
Gestiunea si protectia mediului IFR 120
Schimbari climatice si fenomene extreme de risc IF 120
13 Drept Drept privat al Uniunii Europene (in limba maghiara) IF 60
Drept privat comparat (in limba franceza - Droit prive compare) IF 60
Dreptul european si dreptul national al afacerilor IF 60
Institutii de drept privat IF 60
Statul de drept si societatea civila (in limba franceza - Etat de droit et societe civile) IF 120
Stiinte penale si criminalistica IF 60
14 Limba si literatura Comunicare multilingva si multiculturala (romana, italiana, spaniola, franceza) IF 120
Directii actuale in lingvistica (in limbile engleza, franceza) IF 120
Germanistica in context european (in limba germana) IF 120
Istoria imaginilor - istoria ideilor IF 120
Limba romana in context romanic IF 120
Lingvistica si didactica. Analiza comunicarii didactice in limbile moderne IF 120
Literatura germana din Europa Centrala si de Sud-Est (in limba germana) IF 120
Literatura si civilizatie - dialog intercultural in spatiul francofon (in limba franceza) IF 120
Studii culturale britanice (in limba engleza) IF 120
Studii de lingvistica si literatura maghiara (in limba maghiara) IF 120
Studii irlandeze (in limba engleza) IF 120
Studii literare romanesti IF 120
15 Limbi moderne aplicate Masterat european de interpretare de conferinta (in limbile romana, engleza, franceza, germana, italiana, spaniola) IF 120
Masterat european de traductologie-terminologie (in limbile romana, engleza, franceza, germana, italiana, spaniola) IF 120
16 Studii culturale Cultura si societate - traditie si modernitate (in limba maghiara) IF 120
Studii iudaice IF 120
Stiinta si religie IF 120
17 Filosofie Etica profesionala IF 120
Filosofie antica si medievala IF 120
Filosofie, cultura, comunicare IF 120
Investigatii filosofice aplicate IF 120
18 Istorie Arheologie si studii clasice IF 120
Cercetarea si valorificarea patrimoniului cultural (in limba maghiara) IF 120
Istoria Europei de Sud-Est IF 120
Istoria si socioantropologia epocii moderne IF 120
Istorie, memorie, oralitate in secolul al XX-lea IF 120
Societate, arta, identitati in Europa Centrala. De la medieval la modernitate IF 120
19 Relatii internationale si studii europene Comunicare internationala IF 120
Istorie contemporana si relatii internationale (in limba maghiara) IF 120
Managementul relatiilor internationale si politicilor europene IF 120
Afaceri europene si management de programe IF 120
Guvernanta europeana IF 120
Societate mediatica IF 120
Studii politice europene comparate (in limba franceza) IF 120
Studii politice europene comparate: Germania si Europa de Est (in limba germana) IF 120
Studii transatlantice (in limba engleza) IF 120
Diplomatie culturala si economie globala (in limba engleza) IF 120
20 Stiinte ale comunicarii Stiintele informarii si documentarii IF 120
Comunicare mediatica IF 120
Comunicare mediatica (in limba engleza - Media communication) IF 120
Comunicare socioculturala - in limba maghiara IF 120
Management media IF 120
Management media IFR 120
Productie media IF 120
Publicitate IF 120
Publicitate IFR 120
Publicitate si relatii publice (in limbile germana si engleza) IF 120
Relatii publice IF 120
Relatii publice IFR 120
Tehnici avansate de comunicare (in limba maghiara) IF 120
21 Stiinte politice Managementul securitatii in societatea contemporana IF 120
Managementul securitatii in societatea contemporana IFR 120
Comunicare politica IF 120
Dezvoltare internationala (in limba engleza) IF 120
Gen si oportunitati egale IF 120
Managementul organizatiilor politice IF 120
Marketing politic si comunicare (in limbile romana si maghiara) IF 120
Proiectarea cercetarii si analiza datelor in stiintele sociale (in limba engleza) IF 120
Studii globale IF 120
22 Asistenta sociala Asistenta sociala pentru sanatate mentala (in limba maghiara) IF 120
Asistenta sociala bazata pe dovezi IF 120
Asistenta sociala in spatiul justitiei. Probatiune si mediere IF 120
Asistenta sociala si economie sociala IF 120
Consiliere si asistenta in servicii sociale (in limba maghiara) IF 120
Gerontologie sociala IF 120
Managementul serviciilor sociale (in limbile romana si engleza) IF 120
Politici si servicii sociale IF 120
Masterat european in drepturile copiilor5) IF 120
23 Sociologie Antropologie aplicata IF 120
Cercetare sociologica avansata IF 120
Comunicare, societate si mass-media IF 120
Managementul strategic al resurselor umane IF 120
Sociologie aplicata in conducerea institutiilor publice si a ONG-urilor (in limba maghiara) IF 120
Sociologie aplicata in dezvoltarea locala (in limba maghiara) IF 120
24 Psihologie Consiliere genetica IF 120
Consiliere in scoala: dezvoltare si sanatate mintala IF 120
Consultanta si interventie psihologica (in limba maghiara) IF 120
Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala IF 120
Psihologia sanatatii IF 120
Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie IF 120
Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman IF 120
25 Stiinte ale educatiei Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica IF 120
Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica IFR 120
Consiliere si interventie in educatia incluziva (in limba maghiara) IF 120
Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est (in limba germana) IF 120
Educatie civica IF 120
Management curricular IF 120
Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive IF 120
Terapia limbajului si audiologie educationala IF 120
Management educational IF 120
26 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in turism, comert si servicii IF 120
Administrarea afacerilor in turism, comert si servicii IFR 120
Administrarea afacerilor IF 120
Administrarea afacerilor IFR 120
Management hotelier IF 120
Management hotelier IFR 120
Administrarea afacerilor internationale (in limba engleza) IF 120
27 Cibernetica, statistica si informatica economica E-Business IF 120
Econometrie si statistica aplicata IF 120
Sisteme de asistare a deciziilor economice IF 120
28 Contabilitate Auditul si managementul financiar al fondurilor europene IF 120
Auditul si managementul financiar al fondurilor europene (60 studenti/an pe perioada finantarii europene si 50 studenti/an dupa finalizarea proiectului) IFR 120
Diagnostic si evaluare IF 120
Expertiza contabila si audit IF 120
Expertiza contabila si audit IFR 120
Management contabil, audit si control IF 120
Management contabil, audit si control IFR 120
29 Economie Agrobusiness IF 120
Dezvoltare regionala durabila IF 120
Economia mediului IF 120
Economia resurselor naturale IF 120
Gestiunea si evaluarea proiectelor IF 120
Strategia europeana a dezvoltarii durabile IF 120
30 Economie si afaceri internationale Afaceri internationale IF 120
Afaceri internationale IFR 120
Management international (in limba germana) IF 120
Managementul riscului in afaceri internationale IF 120
31 Finante Banci si piete de capital IF 120
Banci si piete de capital IFR 120
Finante corporative - asigurari IF 120
Finante corporative - asigurari IFR 120
Fiscalitate IF 120
Gestiune financiara corporativa (in limbile maghiara si engleza) IF 120
32 Management Administrare si comunicare internationala in afaceri (in limbile romana, engleza, franceza) IF 120
International business management (in limba engleza) IF 120
Managementul afacerilor (in limba maghiara) IF 120
Managementul dezvoltarii afacerilor IF 120
Managementul dezvoltarii afacerilor IFR 120
Managementul dezvoltarii afacerilor (in limba engleza) IF 120
Managementul dezvoltarii afacerilor (Sfantu Gheorghe) IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul resurselor umane IFR 120
Management performant IF 120
33 Marketing Marketing si gestiunea organizatiei (in limba franceza) IF 120
Strategii si politici de marketing IF 120
Strategii si politici de marketing IFR 120
Strategii si politici de marketing (in limba maghiara) IF 120
34 Stiinte administrative Administratie publica IF 120
Administratie publica IFR 120
Administratie publica (in limba engleza) IF 120
Managementul crizelor si conflictelor (in limba engleza) IF 120
Managementul institutiilor publice si nonprofit (in limba engleza) IF 120
Politici de sanatate si management sanitar IF 120
35 Educatie fizica si sport Antrenament si performanta sportiva IF 120
Educatie fizica, fitness si agrement in turism IF 120
Kinetoterapie in afectiunile aparatului locomotor IF 120
Managementul organizatiilor si activitatilor sportive IF 120
36 Teologie Arta sacra - Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale IF 120
Doctrina si hermeneutica crestin ortodoxa IF 120
Ortodoxie romaneasca si viata liturgica IF 120
Pastoratie si duhovnicie IF 120
Arheologie crestina IF 120
Consiliere sociospirituala a populatiilor vulnerabile IF 120
Consultant etic (in limba franceza) (Oradea) IF 120
Fundamente crestine ale identitatii europene (Oradea) IF 120
Teologie biblica IF 120
Teologie pastorala in comunitatile ecleziale (Blaj) IF 120
Teologie aplicata (in limba maghiara) IF 120
Teologie-muzica-educatie (in limba maghiara) IF 120
Consiliere pastorala (in limba maghiara) IF 120
Teologie, cultura si societate (in limba maghiara) IF 120
Bioetica-morala, etica si deontologie IF 120
37 Teatru si artele spectacolului Actorie si regie IF 120
Teatru, film si multimedia IF 120
   20. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Sanatate Anestezie pentru asistenti medicali licentiati IF 60
Biostatistica si bioinformatica IF 120
Ecografie si imagistica medicala comparata IF 120
Masterat in nursingul asistentei medicale de urgenta a pacientului critic IF 60
Medicina dentara judiciara IF 120
Medicina psihosomatica IF 60
Metodologia cercetarii stiintifice IF 120
Optimizarea explorarilor imagistice sectionale morfologice si functionale IF 120
Sexologie IF 120
Terapie intensiva pentru asistenti medicali licentiati IF 90
Urmarirea nou-nascutului cu risc IF 60
Toxicologia medicamentului si a mediului IF 60
Cosmetologie IF 60
Farmacologie clinica si reguli de buna practica medicala IF 60
Forme farmaceutice moderne IF 60
Nutritia si calitatea vietii IF 120
Stiinte farmaceutice aplicate IF 60
   21. ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Muzica Interpretare muzicala IF 120
Artele spectacolului muzical IF 120
Compozitie, muzicologie, dirijat IF 120
Pedagogie muzicala IF 120
   22. UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Arte vizuale Conservare si restaurare IF 120
Fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii IF 120
Grafica IF 120
Pictura IF 120
Sculptura IF 120
Ceramica-sticla IF 120
Design IF 120
Design textil IF 120
Design vestimentar IF 120
   23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Limba si literatura Comunicare si discurs intercultural in spatiul european IF 120
Limba franceza si plurilingvism in spatiul european IF 120
Studii anglo-americane IF 120
Studii de romanistica IF 120
2 Limbi moderne aplicate Traductologie, terminologie, comunicare (engleza, franceza, italiana, germana, turca) IF 120
3 Stiinte ale comunicarii Jurnalism regional IF 120
4 Teologie Istoria culturii si civilizatiei crestine in sud-estul Europei IF 120
Literatura patristica, limbi clasice si slava veche IF 120
Managementul turismului religios IF 120
Studii religioase si juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaica, crestina si islamica) IF 120
Teologie biblica IF 120
Teologie ortodoxa. Strategii de comunicare IF 120
Teologie practica IF 120
Teologie sistematica IF 120
5 Istorie Antropologie si istorie europeana IF 120
Managementul institutiilor de cercetare istorica si sociopolitica IF 120
Politica mondiala si europeana IF 120
Relatii internationale in secolele XIX-XXI. Istorie si diplomatie IF 120
6 Drept Drept maritim IF 120
Drept public IF 60
Legislatia privind siguranta transporturilor IF 120
Stiinte penale IF 60
7 Stiinte administrative Administratie europeana. Institutii si politici publice IF 120
Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice IF 120
Guvernare si administratie publica europeana IF 120
Managementul institutiilor publice IF 120
8 Agronomie Agricultura ecologica IF 120
Controlul si monitorizarea produselor agricole IF 120
Sisteme de agricultura si monitorizarea zonelor vulnerabile la seceta IF 120
9 Biologie Conservarea biodiversitatii IF 120
Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene IF 120
10 Stiinta mediului Analiza si evaluarea impactului de mediu IF 120
Dezvoltarea durabila in zona costiera si valorificarea ecoturistica a spatiului litoral IF 120
11 Educatie fizica si sport Educatie fizica si sport scolar IF 120
Performanta in sport IF 120
12 Chimie Chimia si managementul calitatii produselor de consum si a mediului IF 120
13 Fizica Fizica si tehnologia materiei condensate IF 120
14 Inginerie chimica Tehnologii si management in prelucrarea petrolului IF 120
15 Informatica Medii virtuale multimodale distribuite IF 120
16 Matematica Informatica didactica IF 120
Matematica didactica IF 120
Matematici aplicate IF 120
Modelare matematica in finante si analiza economica IF 120
Modelare si tehnologii informatice IF 120
Structuri matematice fundamentale IF 120
17 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in intreprinderile mici si mijlocii (master profesional bilingv - diploma dubla) IF 120
Administrarea afacerilor in turism, comert si servicii IF 120
Administrarea si auditul proiectelor de afaceri IF 120
Asigurarea calitatii in afaceri IF 120
18 Contabilitate Contabilitatea si auditul afacerilor IF 120
Tehnici contabile si financiare pentru gestiunea afacerilor IF 120
19 Economie si afaceri internationale Administrarea afacerilor internationale IF 120
Managementul riscului in afaceri internationale IF 120
Politici europene de dezvoltare regionala IF 120
20 Finante Finante corporative si banci IF 120
Piete de capital IF 120
21 Arhitectura navala Ingineria si managementul sistemelor si echipamentelor navale IF 90
22 Inginerie industriala Calitate si certificare in constructiile sudate IF 90
23 Inginerie mecanica Optimizarea tehnologiilor portuare si a functionarii utilajelor IF 90
24 Inginerie si management Ingineria si managementul sistemelor de productie IF 90
Ingineria si managementul proiectelor de constructii IF 90
25 Inginerie civila Ingineria sistemelor hidrotehnice IF 90
Ingineria structurilor de constructii IF 90
Ingineria si managementul resurselor de apa IF 90
Inginerie costiera IF 90
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile IF 120
26 Muzica Arta educatiei muzicale IF 120
Arta spectacolului liric IF 120
27 Teatru si artele spectacolului Arta actorului de music hall IF 120
28 Arte vizuale Educatia vizuala prin studiul peisajului si figurii IF 120
29 Psihologie Psihodiagnoza complexa a personalitatii IF 120
Psihologie militara IF 120
Psihologie sportiva IF 120
30 Stiinte ale educatiei Didactici speciale - Istorie IF 120
Didactici speciale - Matematica IF 120
Didactici speciale - Religie IF 120
Educatie incluziva IF 120
Educatie timpurie IF 120
Management educational IF 120
Strategii de comunicare si invatare eficienta in invatamantul primar IF 120
Terapii si compensare in tulburari de comunicare IF 120
31 Sanatate Managementul institutiilor si al serviciilor medicale si farmaceutice IF 120
   24. UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Inginerie marina si navigatie Inginerie si management in domeniul maritim si portuar IF 90
Transport maritim IF 90
Concepte moderne de inginerie mecanica navala IF 120
2 Inginerie electrica Sisteme electrice avansate IF 120
Tehnici avansate de inginerie electromecanica IF 120
   25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Chimie Chimia compusilor biologic activi IF 120
Chimie aplicata IF 120
2 Fizica Fizica materialelor IF 120
Fizica teoretica IF 120
3 Informatica Metode si modele in inteligenta artificiala IF 120
4 Matematica Matematici aplicate IF 120
5 Stiinta mediului Calitatea mediului IF 120
6 Educatie fizica si sport Activitate motrica curriculara si extracurriculara IF 120
Kinetoterapie in reeducarea neuromotorie IF 120
Performanta in sport IF 120
7 Limba si literatura Limba engleza si limba franceza - traducere si terminologie juridica europeana IF 120
Limba engleza, studii teoretice si aplicate IF 120
Limba franceza, didactica si literaturi in spatiul francofon IF 120
Limba romana actuala - structura, dinamica si functionalitate IF 120
Limbile romanice in sincronie si in diacronie IF 120
Literatura romana in context european IF 120
Modele clasice in cultura romana IF 120
Paradigme ale comunicarii organizationale IF 120
Perspective in studiul lingvistic al literaturii IF 120
Studii anglo-americane IF 120
8 Teatru si artele spectacolului Arta actorului IF 120
9 Filosofie Filosofie contemporana IF 120
10 Geografie Mediul geografic - valorificarea si protectia resurselor naturale IF 120
11 Sociologie Dezvoltare comunitara si integrare europeana IF 120
Dezvoltare regionala IF 120
Societate, comunicare si mass-media IF 120
12 Stiinte politice Securitate nationala si euroatlantica IF 120
13 Istorie Istoria ideii de Europa IF 120
Romani in istoria Europei IF 120
14 Teologie Comunicarea sociala a bisericii IF 120
Management de caz in asistenta sociala IF 120
Misiune si pastoratie IF 120
15 Drept Drept privat IF 90
Drept public IF 90
Dreptul afacerilor IF 90
Drepturile omului IF 90
Stiinte penale IF 90
16 Stiinte administrative Stiinte administrative IF 120
17 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in turism, comert si servicii (Drobeta-Turnu Severin) IF 120
18 Cibernetica, statistica si informatica economica E-Business administration (in limba engleza) IF 120
Managementul afacerilor electronice IF 120
19 Contabilitate Audit si management financiar-contabil IF 120
Contabilitate si raportari financiare conforme cu standardele internationale IF 120
Economia proprietatilor imobiliare IF 120
Management contabil, expertiza si audit (Drobeta-Turnu Severin) IF 120
20 Economie si afaceri internationale Dezvoltare regionala si proiecte europene IF 120
Economie si administrarea afacerilor internationale (in limba engleza) IF 120
Economie si afaceri europene IF 120
21 Finante Analiza si evaluarea financiara a organizatiilor IF 120
Analiza si evaluarea financiara a organizatiilor IFR 120
Finante publice si securitate sociala IF 120
Finante si administrarea afacerilor IF 120
Management financiar-bancar IF 120
Management financiar-bancar IFR 120
Management financiar-bancar (Drobeta-Turnu Severin) IF 120
Finante aplicate (in limba engleza) IF 120
22 Management Antreprenoriat si administrarea afacerilor IF 120
Managementul afacerilor IF 120
Managementul afacerilor IFR 120
Managementul organizatiei (Drobeta-Turnu Severin) IF 120
Managementul organizatiilor publice IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
23 Marketing Marketing si comunicare in afaceri IF 120
24 Ingineria autovehiculelor Conceptia si proiectarea autovehiculelor moderne IF 120
Optimizarea sistemelor de transport rutier IF 120
25 Ingineria materialelor Materiale avansate (la Drobeta-Turnu Severin) IF 120
26 Inginerie industriala Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice IF 120
27 Inginerie mecanica Modelare si simulare in ingineria mecanica IF 120
28 Inginerie si management Managementul productiei si logisticii IF 120
Ingineria si managementul calitatii (la Drobeta-Turnu Severin) IF 120
Managementul sistemelor logistice (la Drobeta-Turnu Severin) IF 120
29 Inginerie aerospatiala Sisteme complexe pentru inginerie aerospatiala IF 120
30 Inginerie electrica Calitatea energiei si compatibilitate electromagnetica in sisteme electrice IF 120
Inginerie electrica aplicata in protectia si managementul mediului IF 120
Inginerie electrica avansata IF 120
Modelarea si optimizarea echipamentelor electrice IF 120
Sisteme electromecanice complexe IF 120
31 Inginerie energetica Gestiunea proceselor energetice IF 120
Sisteme energetice informatizate IF 120
32 Calculatoare si tehnologia informatiei Ingineria calculatoarelor si comunicatiilor IF 120
Ingineria calculatoarelor si comunicatiilor (in limba engleza - Computer and communication engineering) IF 120
Inginerie software IF 120
Sisteme informatice pentru comert electronic (in limba engleza - Information system for e-business) IF 120
33 Ingineria sistemelor Automatica sistemelor complexe IF 120
Tehnologii informatice in ingineria sistemelor IF 120
34 Inginerie electronica si telecomunicatii Sisteme electronice avansate IF 120
35 Mecatronica si robotica Sisteme de conducere in robotica IF 120
36 Agronomie Consultanta si management in agricultura IF 120
Management in agroturism si calitatea produselor agroalimentare IF 120
Protectia mediului in agricultura IF 120
37 Biologie Biodiversitatea si conservarea ecosistemelor IF 120
38 Horticultura Bazele biologice ale protectiei plantelor si mediului in ecosistemele antropice IF 120
Culturile horticole si impactul ecologic IF 120
Management si consultanta in horticultura si dezvoltare rurala IF 120
Plante horticole cultivate in conditii optime si de stres IF 120
Viticultura - Oenologie IF 120
39 Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice si naturale IF 120
40 Ingineria produselor alimentare Controlul si expertiza produselor alimentare IF 120
   26. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Sanatate Biostatistica medicala IF 60
Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar IF 90
Restaurari protetice cu sprijin implantar IF 60
Farmacologie si toxicologie IF 60
   27. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Inginerie industriala Ingineria sistemelor integrate de fabricatie IF 120
Managementul calitatii in inginerie industriala IF 120
2 Inginerie mecanica Modelare si simulare in inginerie mecanica IF 120
Sisteme si echipamente termice si protectia mediului IF 120
Analiza asistata de calculator a dinamicii masinilor si echipamentelor tehnologice IF 120
3 Arhitectura navala Arhitectura navala (in limba engleza) IF 120
Tehnologii avansate in constructii navale (in limba engleza) IF 120
4 Calculatoare si tehnologia informatiei Sisteme inteligente IF 90
Tehnologii informatice avansate IF 120
5 Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansata IF 120
6 Inginerie electrica Electronica de putere si sisteme avansate de conversie IF 120
Utilizarea eficienta a energiei si surse regenerabile IF 120
7 Inginerie electronica si telecomunicatii Metode avansate de prelucrare a semnalelor (in limba engleza) IF 120
8 Ingineria materialelor Materiale metalice avansate IF 120
Nanotehnologii si materiale multifunctionale IF 120
Procese performante pentru calitatea materialelor si a mediului in metalurgie IF 120
9 Ingineria mediului Calitatea mediului si dezvoltare durabila IF 120
Ingineria si protectia mediului IF 120
Monitorizarea si managementul mediului IF 120
10 Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea si siguranta alimentelor IF 120
Stiinta si ingineria alimentelor IF 120
Stiinta si ingineria bioresurselor acvatice IF 120
11 Inginerie si management Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism IF 120
12 Stiinta mediului Controlul si expertizarea calitatii mediului IF 120
13 Stiinte ingineresti aplicate Biotehnologia resurselor naturale IF 120
14 Chimie Chimia fizica a sistemelor disperse IF 120
15 Fizica Analize fizico-chimice in stiinta materialelor si mediu IF 120
16 Interdisciplinar (Stiinte exacte si Stiinte ale naturii) Stiinte - Abordarea integrata a stiintelor naturii IF 120
17 Matematica Matematica didactica IF 120
18 Limba si literatura Discurs specializat. Terminologii. Traduceri IF 120
Literatura, film si reprezentari culturale IF 120
Teoria si practica textului IF 120
Traducere si interpretariat IF 120
19 Stiinte ale comunicarii Comunicare si tehnici de productie mass-media IF 120
20 Interdisciplinar (Management, Stiinte ale educatiei, Stiintele comunicarii) Management educational IF 120
21 Filosofie Filosofie sociala. Teoria si practica solutionarii conflictelor IF 120
22 Istorie Spatiul romanesc intre Orient si Occident IF 120
23 Teologie Istorie si spiritualitate filocalica IF 120
24 Cibernetica, statistica si informatica economica Sisteme informatice pentru managementul resurselor IF 120
25 Contabilitate Contabilitate si audit IF 120
26 Economie Dezvoltare regionala si rurala IF 120
27 Economie si afaceri internationale Administrarea afacerilor internationale IF 120
28 Finante Management financiar si bancar IF 120
29 Management Managementul resurselor umane IF 120
Strategii si politici manageriale IF 120
30 Marketing Marketing si comunicare in afaceri IF 120
31 Drept Dreptul european al afacerilor IF 90
32 Stiinte administrative Administratie publica si integrare europeana IF 120
33 Educatie fizica si sport Kinetoterapie la domiciliu IF 120
Managementul activitatilor sportive IF 120
Educatie fizica scolara si management sportiv IF 120
Loisir - Fitness (la Cahul) IF 120
   28. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare incorporate IF 120
Sisteme distribuite si tehnologii WEB IF 120
Sisteme distribuite si tehnologii WEB (in limba engleza - Distributed systems and WEB technologies) IF 120
2 Ingineria sistemelor Sisteme de control incorporate IF 120
Sisteme si control automat IF 120
Sisteme si control automat (in limba engleza - Systems and control) IF 120
3 Inginerie electrica Conversia energiei si controlul miscarii IF 120
Sisteme electrice avansate IF 120
Sisteme informatice de monitorizare a mediului IF 120
4 Inginerie energetica Management, energie, mediu IF 120
Managementul sistemelor de energie IF 120
5 Inginerie electronica si telecomunicatii Proiectarea circuitelor VLSI avansate IF 120
Radiocomunicatii digitale IF 120
Retele de comunicatii IF 120
Sisteme avansate in electronica aplicata IF 120
Sisteme electronice inteligente si informatica industriala IF 120
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor IF 120
6 Inginerie industriala Conceptia si fabricatia asistata de calculator IF 120
Inginerie si management in fabricatia mecanica IF 120
Managementul si tehnologia productiei IF 120
Sisteme micromecanice IF 120
Tehnologii avansate de fabricatie IF 120
Asigurarea calitatii in domeniul textile-pielarie IF 120
Design industrial textil IF 90
Design vestimentar IF 120
Dezvoltari in proiectarea produselor de incaltaminte si marochinarie IF 120
Proiectarea si modelarea imbracamintei IF 120
Sisteme inovative de productie in confectii IF 120
Tehnologii performante de tricotare IF 120
Textile avansate IF 120
7 Inginerie mecanica Mecanica fluidelor aplicata IF 120
Diagnoze si expertize tehnice in ingineria mecanica IF 120
Masini termice, frigotehnie si climatizare IF 120
Tehnici nepoluante in industria agroalimentara IF 120
Sisteme industriale pentru tehnologii moderne IF 120
8 Ingineria autovehiculelor Conceptia si managementul proiectarii automobilului IF 120
Exploatarea tehnica a autovehiculelor rutiere IF 120
Siguranta si performantele circulatiei rutiere IF 120
Sistemica transporturilor autopropulsate IF 120
9 Mecatronica si robotica Mecatronica avansata IF 120
Sisteme robotizate IF 120
10 Ingineria instalatiilor Instalatii pentru constructii IF 120
11 Inginerie civila Evaluare si administrare imobiliara IF 120
Infrastructuri moderne pentru transporturi IF 120
Ingineria cladirilor IF 120
Inginerie geotehnica IF 120
Inginerie structurala IF 120
Inginerie structurala (in limba engleza) - Structural engineering IF 120
Management si tehnologii speciale in constructii IF 120
Materiale si produse performante pentru constructii IF 120
Reabilitarea si cresterea sigurantei constructiilor IF 120
Inginerie hidrotehnica IF 120
Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative si hidroedilitare IF 120
12 Inginerie si management Inginerie si management in productia de bunuri si servicii IF 120
Inovare si antreprenoriat IF 120
Managementul proiectelor europene in domeniul ingineriei IF 120
Marketing industrial IF 120
Master in management si administrarea afacerilor IF 120
Inginerie si management in contextul globalizarii IF 120
13 Ingineria mediului Controlul calitatii mediului ambiant IF 120
Managementul mediului IF 120
Managementul mediului IFR 120
Managementul mediului si energie durabila (in limba engleza) IF 120
Managementul, tratarea si valorificarea deseurilor IF 120
Ingineria si managementul factorilor de mediu IF 120
14 Inginerie chimica Ecodesign in finisarea textilelor IF 120
Procesarea avansata a resurselor proteice IF 120
Cataliza si materiale catalitice pentru mediu, energie si sanatate IF 120
Ingineria procedeelor nepoluante IF 120
Materiale macromoleculare inalt performante IF 120
Produse farmaceutice si cosmetice IF 120
Produse naturale IF 120
Protectie anticorosiva si electrochimie aplicata IF 120
Stiinta hartiei si a materialelor polimerice IF 120
15 Ingineria materialelor Materiale avansate si tehnici de analiza experimentala IF 120
Tehnici avansate in ingineria procesarii materialelor IF 120
16 Inginerie geodezica Geomatica si cartografie IF 120
   29. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Agronomie Expertiza si evaluarea fondului funciar IF 120
Producerea de samanta si material de plantat IF 120
Tehnologii agricole moderne IF 120
Tehnologii alternative in agricultura IF 120
2 Biologie Conservarea si utilizarea resurselor genetice vegetale IF 120
3 Ingineria produselor alimentare Expertiza pe filiera produselor alimentare IF 120
4 Inginerie si management Administrarea afacerilor agricole IF 120
Management in agricultura IF 120
Management in alimentatie publica si agroturism IF 120
5 Horticultura Amenajari peisagistice urbane si teritoriale IF 120
Horticultura ecologica IF 120
Producerea semintelor si materialului saditor horticol IF 120
Protectia plantelor IF 120
Tehnologia si controlul calitatii bauturilor IF 120
6 Zootehnie Managementul calitatii si sigurantei alimentelor IF 120
Managementul exploatatiilor in acvacultura IF 120
Managementul productiilor animale IF 120
Nutritia si alimentatia animalelor IF 120
Reproductie si ameliorare genetica IF 120
   30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IASI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Biologie Bioantropologie IF 120
Biodiversitatea si productivitatea ecosistemelor IF 120
Biologia dezvoltarii IF 120
Biologia dezvoltarii - masterat de cercetare stiintifica IF 120
Bioprocedee in domeniul agroalimentar IF 120
Biotehnologii microbiene si celulare IF 120
Genetica moleculara IF 120
Genetica moleculara (in limba engleza) IF 120
Biotehnologii (in limba franceza) IF 120
2 Stiinta mediului Consiliere de mediu IF 120
Educatie ecologica pentru dezvoltare durabila IF 120
Mediul actual si dezvoltare durabila IF 120
3 Chimie Chimia in stiintele integrate IF 120
Chimia mediului si siguranta alimentara IF 120
Chimia produselor cosmetice si farmaceutice IF 120
Chimia si biochimia heterociclurilor IF 120
Chimie coordinativa aplicata IF 120
Didactica chimiei IF 120
Dinamica sistemelor chimice cu aplicatii in chimia mediului IF 120
Studii avansate in chimie IF 120
4 Drept Criminalistica IF 120
Drept european IF 120
Dreptul afacerilor IF 120
Stiinte penale IF 120
5 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor IF 120
Administrarea afacerilor IFR 120
Antreprenoriat IF 120
Management in comert IF 120
Management in comert IFR 120
Management in turism IF 120
Management in turism IFR 120
Management turistic si hotelier IF 120
Managementul afacerilor agroalimentare si de mediu IF 120
Managementul proiectelor IF 120
Managementul proiectelor IFR 120
6 Cibernetica, statistica si informatica economica Metode cantitative in economie IF 120
Sisteme informationale pentru afaceri IF 120
Statistica si actuariat in asigurari si sanatate IF 120
Statistica si econometrie IF 120
7 Contabilitate Contabilitate, audit si control de gestiune IF 120
Contabilitate, expertiza si audit IF 120
Contabilitatea afacerilor IF 120
Contabilitatea afacerilor IFR 120
Sisteme informationale contabile IF 120
8 Economie Afaceri internationale si strategii interculturale IF 120
Managementul mediului si al resurselor naturale IF 120
9 Economie si afaceri internationale Afaceri internationale IF 120
Economie si afaceri internationale IF 120
Managementul riscurilor in afaceri internationale IF 120
10 Finante Asigurari si reasigurari IF 120
Banci si piete financiare IF 120
Finante si managementul riscului (in limba engleza) IF 120
Finante-asigurari IF 120
Gestiune financiara si audit in institutiile publice IF 120
Gestiune financiar-bancara IF 120
11 Interdisciplinar Economia si dreptul afacerilor IF 120
12 Interdisciplinar (Economie, Administrarea afacerilor) Master de cercetare in economie si afaceri IF 120
13 Management Achizitii, distributie, logistica IF 120
Management intercultural IF 120
Managementul calitatii IF 120
Managementul organizatiilor IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul si dezvoltarea resurselor umane IF 120
Managementul resurselor umane IFR 120
14 Marketing Analiza si strategie de marketing IF 120
Marketing si comunicare in afaceri IF 120
Negocieri - relatii publice IF 120
Negocieri - relatii publice IFR 120
15 Stiinte administrative Administratie publica IF 120
Administratie si finante publice europene IF 120
Guvernare moderna si dezvoltare locala IF 120
Guvernare moderna si dezvoltare locala IFR 120
16 Educatie fizica si sport Activitati sportive de timp liber si sporturi extreme IF 120
Fitness si estetica corporala IF 120
Kinetoterapia in traumatologia sportiva IF 120
Kinetoterapie in geriatrie 4) IF 120
Management si marketing in sport 4) IF 120
17 Asistenta sociala Familia si managementul resurselor familiale IF 120
Masterat european de protectie a drepturilor copilului IF 120
Probatiune, mediere si asistenta sociala a victimelor infractiunilor IF 120
Supervizare si planificare sociala IF 120
18 Filosofie Filosofie aplicata si management cultural IF 120
19 Sociologie Securitate comunitara si controlul violentei IF 120
20 Stiinte ale comunicarii Relatii publice si publicitate IF 120
Tehnici de productie editoriala in presa scrisa, audiovizual si multimedia IF 120
21 Stiinte politice Marketing politic si comunicare IF 120
Politici publice si management institutional IF 120
Studii de dezvoltare internationala (in limba engleza) IF 120
Studii europene de integrare si securitate IF 120
22 Fizica Biofizica si fizica medicala IF 120
Biofizica si fizica medicala (in limba engleza) IF 120
Fizica plasmei, spectroscopie si autoorganizare IF 120
Fizica plasmei, spectroscopie si autoorganizare (in limba engleza) IF 120
Fizica si protectia mediului IF 120
Fizica didactica IF 120
Materiale avansate. Nanotehnologii IF 120
Materiale avansate. Nanotehnologii (in limba engleza) IF 120
Metode fizice aplicate in kinetoterapie si recuperare medicala IF 120
Modelare si simulare IF 120
Modelare si simulare (in limba engleza) IF 120
23 Interdisciplinar (Fizica, Chimie, Biologie) Stiinte IF 120
24 Geografie Riscuri naturale si amenajarea teritoriului IF 120
Turism si dezvoltare regionala IF 120
Turism si dezvoltare regionala (in limba franceza - Tourisme et developpement regional) IF 120
25 Geologie Geochimia mediului IF 120
Geochimia mediului (in limba engleza) IF 120
Geologie de sonda si ambientala IF 120
26 Informatica Ingineria sistemelor software IF 120
Ingineria sistemelor software (in limba engleza) IF 120
Lingvistica computationala IF 120
Lingvistica computationala (in limba engleza) IF 120
Optimizare computationala IF 120
Optimizare computationala (in limba engleza) IF 120
Securitatea informatiei IF 120
Securitatea informatiei (in limba engleza) IF 120
Sisteme distribuite IF 120
Sisteme distribuite (in limba engleza) IF 120
Studii avansate in informatica (in limba engleza) IF 120
27 Istorie Arheologie, civilizatie si arta antica IF 120
Institutii si ideologii ale puterii in Europa IF 120
Istoria comunismului in Romania IF 120
Istoria evreilor si ebraistica IF 120
Muzeologie si restaurare IF 120
Patrimoniu si turism cultural IF 120
Relatii, institutii si organizatii internationale IF 120
Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii IF 120
Studii egeo-mediteraneene IF 120
28 Limba si literatura Cultura germana in context european IF 120
Didactica limbii franceze ca limba straina si educatie interculturala IF 120
Limba, literatura si civilizatie romaneasca IF 120
Limbi, literaturi si civilizatii straine IF 120
Lingvistica aplicata - Didactica limbii engleze IF 120
Lingvistica generala si romaneasca IF 120
Literatura romana si hermeneutica literara IF 120
Literatura universala si comparata IF 120
Studii americane IF 120
Studii francofone IF 120
Traducere si terminologie IF 120
29 Matematica Calculul stiintific si ingineria programarii IF 120
Master de cercetare in matematica IF 120
Matematica didactica IF 120
Matematici financiare IF 120
Modele matematice si statistica aplicata IF 120
Structuri matematice fundamentale IF 120
Teoria riscurilor si aplicatii (in limba engleza) IF 120
30 Psihologie Evaluarea, formarea si consilierea psihologica a personalului IF 120
Psihologie clinica si psihoterapie IF 120
Psihologie educationala si consiliere IF 120
Relatii umane si comunicare IF 120
Terapii de cuplu si de familie IF 120
31 Stiinte ale educatiei Diagnoza si interventie la persoanele cu cerinte speciale IF 120
Didactici aplicate pentru invatamantul primar IF 120
Educatie timpurie IF 120
Medierea conflictelor in educatie IF 120
Politici si management in educatie IF 120
Relatii si strategii interculturale IF 120
32 Teologie Hermeneutica si teologie biblica IF 120
Patrimoniu cultural IF 120
Teologie practica si pastoral-misionara IF 120
Teologie sistematica in context contemporan IF 120
Teoria si practica formarii religioase IF 120
Viata bisericii - istorie si actualitate IF 120
Strategii ale caritatii crestine IF 120
33 Interdisciplinar (Economie si afaceri internationale, Administratie publica, Stiinte politice, Drept) Studii europene IF 120
34 Interdisciplinar (Economie si afaceri internationale, Stiinte administrative, Stiinte politice, Drept) Studii europene IFR 120
35 Interdisciplinar (Geografie, Finante, Economie si afaceri internationale, Administrarea afacerilor, Stiinte administrative) Dezvoltare regionala IF 120
36 Interdisciplinar (Filozofie, Sociologie, Stiinte politice) Filozofie si stiinte sociale IF 120
   31. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IASI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Sanatate Bazele nutritiei clinice IF 60
Epidemiologie clinica. Metodologia de studiu in bolile multicauzale IF 60
Toxicologie clinica IF 90
Logopedie pediatrica IF 90
Management sanitar, bioinformatica si biostatistica IF 90
Metode noninvazive de diagnostic si tratament in medicina dentara (terapii laser) IF 120
Metode si tehnici de reabilitare morfofunctionala odonto-periapicala IF 60
Reabilitare paradontala prin terapii complexe conventionale si chirurgicale IF 90
Reabilitarea implanto-protetica a pierderilor de substanta oro-maxilo- faciale IF 120
Reabilitarea orala pe implanturi IF 90
Sanatate publica oro-dentara IF 60
Tehnici moderne de reabilitare complexa in edentatia partiala si in pierderile de substanta IF 60
Management si marketing farmaceutic IF 60
Produse de origine vegetala: medicament, supliment nutritiv, aliment IF 60
Bioingineria reabilitarii IF 120
Management pentru sanatate IF 120
2 Stiinte ingineresti aplicate Bioingineria protezarii IF 120
Bioinginerie clinica IF 120
Biotehnologii medicale avansate IF 120
   32. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IASI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Muzica Interpretare muzicala IF 120
Educatie muzicala IF 120
Muzicologie, compozitie, dirijat IF 120
2 Teatru si artele spectacolului Artele spectacolului teatral IF 120
3 Arte vizuale Arte decorative - Arta murala, moda-design vestimentar IF 120
Arte plastice - Pictura, sculptura, grafica si foto-video IF 120
Arte plastice si decorative IF 120
Conservarea si restaurarea operei de arta IF 120
Design IF 120
   33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Muzica Elemente de complementaritate pentru educatia muzicala IF 120
Pedagogia artei dirijorale IF 120
Vocal si instrumental in arta muzicala camerala IF 120
2 Arte vizuale Sculptura si ambient IF 120
Pictura si multimedia IF 120
3 Drept Drept penal si procedura penala IF 90
4 Stiinte administrative Administratie publica IF 120
5 Educatie fizica si sport Educatie fizica si antrenament sportiv IF 120
Kinetoterapie in reeducare functionala IF 120
6 Geografie Evaluarea calitatii si protectia mediului IF 120
Gestiune si amenajare turistica IF 120
Gestiunea si planificarea teritoriului asistata de GIS IF 120
Tourism management and planning (in limba engleza) IF 120
7 Stiinta mediului Gestiunea, evaluarea, conservarea si protectia mediului IF 120
8 Calculatoare si tehnologia informatiei Management in tehnologia informatiei IF 120
Securitatea sistemelor de calcul IF 120
Tehnologia informatiei si multimedia IF 120
9 Ingineria sistemelor Sisteme automate avansate IF 120
Sisteme informatice complexe IF 120
10 Inginerie electrica Sisteme avansate in inginerie electrica IF 120
Tehnici informatice in ingineria electrica IF 120
11 Inginerie electronica si telecomunicatii Prelucrarea semnalelor in electronica si telecomunicatii IF 120
Sisteme electronice avansate IF 120
Tehnologii audiovideo si telecomunicatii5) IF 120
12 Inginerie si management Management si comunicare in inginerie IF 120
Managementul calitatii si protectia consumatorului in domeniul textile- pielarie IF 120
Inginerie economica si management pentru afaceri IF 120
Inginerie si management in domeniul autovehiculelor IF 120
Inginerie si management in domeniul constructiilor IF 120
13 Inginerie energetica Energii regenerabile IF 120
Managementul sistemelor de energie IF 120
Sisteme electroenergetice performante IF 90
14 Inginerie industriala Ingineria si designul produselor textile si din piele IF 120
Conceptie, fabricatie si management asistate de calculator IF 120
15 Mecatronica si robotica Mecatronica aplicata IF 120
Sisteme mecatronice avansate (in limba engleza)5) IF 120
16 Istorie Integrarea europeana IF 120
Istoria relatiilor internationale la inceputul secolului al XXI-lea IF 120
Istoria vestului romanesc IF 120
Studii euroregionale si relatii transfrontaliere IF 120
17 Relatii internationale si studii europene Dezvoltare regionala si comunicare institutionala in Uniunea Europeana IF 120
Relatii internationale IF 120
Securitate europeana IF 120
Studii europene (in limba engleza) IF 120
18 Stiinte politice Politici publice europene IF 120
19 Limba si literatura Cultura si civilizatie europeana IF 120
Literatura romana - Relevante europene IF 120
Tipuri de modernitate in spatiul anglofon si francofon IF 120
20 Agronomie Tehnologii moderne in exploatatiile agricole si zootehnice IF 120
21 Horticultura Tehnologii horticole moderne IF 120
22 Ingineria mediului Dezvoltare durabila - regionala si agroturistica IF 120
Factori de mediu in siguranta alimentara si sanatatea publica IF 120
Ingineria mediului si securitate in munca IF 120
Managementul situatiilor de urgenta, crizelor si dezastrelor in agricultura, silvicultura si industria alimentara IF 120
Politici noi de mediu privind integrarea europeana IF 120
23 Ingineria produselor alimentare Siguranta si securitate agroalimentara IF 120
24 Silvicultura Valorificarea durabila a resurselor padurii IF 120
25 Biologie Biodiversitatea si monitorizarea ecosistemelor IF 120
Biologia celulelor procariote si eucariote IF 120
26 Chimie Chimie structurala si aplicativa IF 120
27 Fizica Fizica explorarilor si terapiilor biomedicale IF 120
Fizica computationala IF 120
Fizica didactica IF 120
28 Informatica Sisteme distribuite in internet IF 120
29 Matematica Matematica aplicata in informatica IF 120
Matematica didactica IF 120
Structuri matematice fundamentale si aplicatii IF 120
30 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor regionale IF 120
Economia si administrarea afacerilor in turism si industria ospitalitatii IF 120
31 Contabilitate Contabilitatea, auditul si gestiunea afacerilor IF 120
32 Economie si afaceri internationale Administrarea afacerilor interne si internationale a intreprinderilor mici si mijlocii IF 120
Relatii economice europene IF 120
33 Finante Finante, banci, asigurari IF 120
34 Management Management in sistemul de invatamant IF 120
Managementul organizatiei IF 120
35 Marketing Marketing si comunicare in afaceri IF 120
36 Asistenta sociala Economie sociala IF 120
Managementul serviciilor sociale IF 120
Politici publice in asistenta sociala IF 120
37 Psihologie Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie IF 120
Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala IF 120
38 Sociologie Dezvoltare sociala si institutionala IF 120
Gestiunea resurselor umane IF 120
39 Stiinte ale educatiei Educatie integrata in invatamantul primar si prescolar IF 120
40 Teologie Istorie bisericeasca si gandire crestina IF 120
Teologie pastorala aplicata IF 120
Teologie sistematica pe fundamente biblice si patristice IF 120
   34. UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Ingineria mediului Controlul si monitorizarea calitatii mediului IF 120
Evaluarea impactului asupra mediului si reconstructia ecologica IF 120
2 Inginerie civila Ingineria proiectarii constructiilor miniere IF 90
3 Inginerie si management Ingineria si managementul proiectelor IF 120
4 Mine, petrol si gaze Managementul securitatii si sanatatii in munca IF 120
Topografie miniera informatizata si cadastru IF 120
5 Calculatoare si tehnologia informatiei Tehnici si tehnologii informatice aplicate IF 120
6 Ingineria sistemelor Sisteme si tehnologii informatice IF 120
7 Inginerie electrica Exploatarea instalatiilor electrice industriale IF 120
Sisteme electromecanice IF 120
8 Inginerie mecanica Instalatii si echipamente de proces in minerit IF 120
Instalatii si echipamente pentru procese mecanice IF 120
9 Contabilitate Sisteme informatice de gestiune IF 120
10 Finante Management financiar-bancar IF 120
11 Management Managementul resurselor umane IF 120
Managementul strategic al afacerilor IF 120
12 Matematica Matematica didactica IF 120
13 Sociologie Politici sociale si protectie sociala IF 120
   35. UNIVERSITATEA DIN PITESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Biologie Biologie medicala IF 120
Conservarea si protectia naturii IF 120
2 Interdisciplinar (Biologie, Horticultura, Ecologie si protectia mediului) Aplicatii ale biotehnologiilor in horticultura si protectia mediului IF 120
Protectia plantelor IF 120
3 Interdisciplinar (Chimie, Biologie, Fizica) Aplicatii interdisciplinare in stiintele naturii IF 120
4 Stiinte ingineresti aplicate Materiale si tehnologii nucleare IF 120
5 Limba si literatura Limbi moderne si comunicare internationala (limba franceza - limba engleza - limba romana) IF 120
Literatura romana moderna si contemporana IF 120
Structura limbii romane actuale IF 120
Studii literare franceze IF 120
Traductologie - Limba engleza IF 120
Traductologie - Limba franceza IF 120
6 Ingineria autovehiculelor Conceptia si managementul proiectarii automobilului IF 120
Ingineria asistata pentru autoturisme IF 90
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabila (in limba engleza) IF 120
Managementul calitatii in industria de automobile IF 90
Optimizarea constructiva a autoturismelor IF 90
Sisteme mecanice avansate cu aplicatii in industria de autovehicule IF 120
Trafic rutier si evaluarea accidentelor de circulatie IF 90
7 Inginerie industriala Echipamente pentru reabilitare si tehnologie asistiva IF 120
Ingineria si managementul fabricatiei produselor IF 90
8 Inginerie si management Managementul logisticii IF 90
9 Interdisciplinar (Chimie, Inginerie industriala, Ingineria auto- vehiculelor) Stiinta si tehnologia materialelor (in limba franceza) IF 90
10 Inginerie electrica Modelarea, simularea si proiectarea sistemelor electromecanice IF 90
Sisteme de conversie a energiei IF 90
11 Inginerie electronica si telecomunicatii Electronica surselor autonome de energie electrica IF 90
Inginerie electronica si sisteme inteligente IF 90
Sisteme electronice de procesare paralela si distribuita IF 90
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale IF 90
Sisteme electronice pentru telemasurare si teleconducere IF 90
12 Asistenta sociala Managementul serviciilor sociale si de sanatate IF 120
13 Muzica Educatie muzicala contemporana IF 120
14 Teologie Apologetica si duhovnicie IF 120
Ecumenism IF 120
Misiune si slujire prin limbajul mimico-gestual IF 120
Teologie sistematica si practica IF 120
15 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in comert, turism si servicii de ospitalitate IF 120
16 Contabilitate Contabilitate manageriala si audit contabil IF 120
Management contabil si informatica de gestiune IF 120
17 Finante Economie si finante europene IF 120
Sisteme bancare europene IF 120
18 Management Managementul dezvoltarii afacerilor in contextul globalizarii IF 120
Managementul strategic al resurselor umane IF 120
19 Drept Asistenta juridica a intreprinderii IF 90
Institutii juridice comunitare si internationale IF 90
20 Interdisciplinar (Drept, Limba si literatura) Jurislingvistica - Terminologie si traducere juridica IF 120
21 Stiinte administrative Administratie publica in contextul integrarii europene IF 120
22 Educatie fizica si sport Activitati motrice curriculare si extracurriculare IF 120
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilitati IF 120
Performanta in sport IF 120
Sport, turism si activitati de timp liber IF 120
23 Informatica Metodologii avansate de prelucrare a informatiei (in limba engleza) IF 120
Modelarea, proiectarea si managementul sistemelor software IF 120
24 Matematica Matematica aplicata IF 120
Matematica didactica IF 120
25 Filosofie Etica politicilor publice IF 120
26 Istorie Istoria romanilor si a Romaniei in context european (secolele XIV -XX) IF 120
27 Psihologie Psihologie clinica - evaluare si interventie IF 120
28 Stiinte ale comunicarii Comunicare organizationala IF 120
29 Stiinte ale educatiei Didactica limbilor straine IF 120
Educatie timpurie IF 120
Management educational IF 120
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice IF 120
30 Interdisciplinar (Stiinta mediului, Ingineria mediului) Tehnologii pentru dezvoltarea durabila IF 120
   36. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ingineria sistemelor Automatizari avansate IF 90
2 Inginerie mecanica Ingineria exploatarii optimale a utilajului petrolier IF 90
Ingineria sistemelor de transport si depozitare a hidrocarburilor IF 90
Managementul riscului si ingineria fiabilitatii utilajului petrolier si petrochimic
IF

90
Metode moderne de proiectare si fabricare a utilajului petrochimic si de rafinarie
IF

90
3 Inginerie si management Ingineria si managementul productiei utilajului petrolier si petrochimic IF 90
Ingineria si managementul sistemelor industriale de combustie IF 90
4 Inginerie geologica Geologia petrolului IF 90
5 Mine, petrol si gaze Extractia petrolului IF 90
Forajul sondelor IF 90
Inginerie de zacamant IF 90
Management in industria petroliera IF 90
Tehnologia transportului, depozitarii si distributiei hidrocarburilor IF 90
6 Ingineria mediului Controlul calitatii produselor si a factorilor de mediu IF 120
Tehnologii avansate in ingineria protectiei mediului IF 90
7 Inginerie chimica Inginerie chimica asistata de calculator pentru rafinarii si petrochimie IF 90
Tehnologii avansate in prelucrarea petrolului IF 90
8 Administrarea afacerilor Administrarea si finantarea proiectelor de dezvoltare IF 120
Strategii in afaceri internationale IF 120
9 Management Managementul sectorului public IF 120
Managementul sistemelor microeconomice IF 120
10 Informatica Tehnologii avansate pentru prelucrarea informatiei IF 120
11 Limba si literatura Concepte si strategii de comunicare interculturala IF 120
Studii culturale romanesti in context european IF 120
12 Stiinte administrative Administratie publica si integrare europeana IF 120
13 Stiinte ale educatiei Consiliere scolara si dezvoltarea carierei IF 120
Management educational si integrare europeana IF 120
Performanta pentru pregatirea profesorilor in societatea cunoasterii IF 120
   37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN RESITA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Ingineria materialelor Metode si procedee moderne in ingineria materialelor IF 120
2 Inginerie industriala Analiza si proiectare asistata in ingineria industriala IF 120
3 Inginerie electrica Tehnici si echipamente moderne in inginerie electrica IF 120
4 Inginerie si management Ingineria si managementul sistemelor de productie IF 120
5 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in turism, comert si servicii IF 120
6 Contabilitate Expertiza contabila si evaluarea firmei IF 120
7 Marketing Marketing si comunicare in afaceri IF 120
8 Stiinte administrative Administratie publica europeana IF 120
Managementul institutiilor publice IF 120
9 Asistenta sociala Managementul serviciilor de asistenta sociala IF 120
10 Teologie Studii de teologie pastorala si misiune crestina IF 120
   38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Teologie Educatie religioasa crestina ortodoxa IF 120
Istoria si filosofia religiilor IF 120
Religie si cultura IF 120
Teologie biblica IF 120
Teologie istorica IF 120
Teologie practica IF 120
Teologie sistematica IF 120
Teologie si proiect social IF 120
Viata crestina in contextul integrarii europene IF 120
Mediere interculturala si interreligioasa (in limba germana) IF 120
2 Drept Drept european IF 60
Drept judiciar privat IF 60
Drept judiciar privat IFR 60
Institutii de drept privat roman IF 60
Stiinte penale IF 60
3 Stiinte administrative Administratie publica europeana IF 120
Administratie publica europeana IFR 120
Managementul politiei locale IF 120
4 Limba si literatura Interactiuni lingvistice, culturale si literare romano-franceze IF 120
Limba franceza pentru obiective didactice IF 120
Limba si literatura engleza IF 120
Limba si literatura franceza. Abordari contemporane (in limba franceza) IF 120
Limba si literatura germana IF 120
Limba si literatura romana IF 120
Modernism si postmodernism in literatura IF 120
Paradigme literare anglo-americane si receptarea lor in literatura romana IF 120
Restituiri si revizuiri in literatura romana IF 120
Studii germanistice si interculturale europene IF 120
5 Limbi moderne aplicate Comunicare interculturala in domeniul economic. Limba germana IF 120
Limba engleza in afaceri IF 120
Teoria si practica traducerii si interpretarii - Limba engleza IF 120
Teoria si practica traducerii si interpretarii - Limba franceza IF 120
Teoria si practica traducerii si interpretarii - Limba germana IF 120
6 Stiinte ale comunicarii Profesor documentarist IF 120
Jurnalism tematic IF 120
Managementul relatiilor publice IF 120
Publicitate si brand IF 120
7 Teatru si artele spectacolului Arta interpretarii caracterelor dramatice IF 120
Teoria si practica managementului institutiilor si evenimentelor culturale IF 120
8 Asistenta sociala Familia - Resurse si asistenta sociala IF 120
9 Istorie Elite politice romanesti (secolele XVIII -XX) IF 120
Europa Centrala si de Sud-Est in primul mileniu al erei crestine IF 120
Istoria artei IF 120
Istoria regionala a Europei Centrale si de Sud-Est. Transilvania (secolele XVIII-XX) IF 120
Protejarea si valorificarea patrimoniului istoric IF 120
Relatiile internationale ale Romaniei in secolul al XX-lea IF 120
10 Psihologie Cunoasterea si combaterea criminalitatii IF 120
Psihologie clinica si psihoterapie IF 120
Psihologie organizationala: diagnoza si interventie in organizatii IF 120
11 Sociologie Analiza si diagnoza sociala IF 120
Leadership si management organizational IF 120
Negociere si mediere in organizatii IF 120
Selectia si gestiunea resurselor umane IF 120
12 Stiinte politice Diplomatia apararii IF 120
Managementul institutiilor europene IF 120
Managementul integrarii europene si administratiei publice IF 120
Partide politice, analize electorale si marketing politic IF 120
Relatii internationale. Sisteme de securitate IF 120
Securitate si relatii internationale IF 120
Diplomatie si politica externa in relatiile internationale4) IF 120
Managementul combaterii terorismului si criminalitatii transfrontaliere4) IF 120
Promovarea securitatii prin relatii internationale4) IF 120
Securitate judiciara4) IF 120
13 Arte vizuale Restaurare lemn policrom IF 120
14 Calculatoare si tehnologia informatiei Advanced computing systems (Sisteme de calcul avansate) - in limba engleza IF 120
Embedded systems (Sisteme incorporate) - in limba engleza IF 120
Ingineria calculatoarelor in aplicatii industriale IF 120
15 Inginerie electrica Dezvoltarea aplicatiilor in ingineria electrica IF 120
16 Inginerie industriala Fabrica digitala IF 120
Fabrica digitala (in limba engleza - Digital factory) IF 120
Logistica industriala IF 120
Logistica industriala (in limba engleza - Industrial logistics) IF 120
Optimizarea tehnologiilor textile IF 120
Sisteme CAD-CAE-CAM in deformarea plastica IF 90
Sisteme CAD-CAE-CAM in deformarea plastica (in limba engleza - CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation) IF 120
Sisteme si tehnologii inteligente de fabricatie (in limba engleza - Intelligent manufacturing systems and technologies) IF 120
Sisteme si tehnologii inteligente de fabricatie IF 120
Structura, programarea si mentenanta sistemelor CNC IF 90
17 Inginerie si management Managementul afacerilor industriale IF 120
Managementul afacerilor industriale (in limba engleza - Industrial business management) IF 120
Managementul calitatii IF 120
Managementul calitatii (in limba engleza - Quality management) IF 120
Managementul proiectelor europene IF 120
Managementul proiectelor europene (in limba engleza - European projects management) IF 120
Managementul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca IF 90
Managementul sistemelor organizationale integrate IF 120
Managementul sistemelor organizationale integrate (in limba engleza - Management of the integrated organizational systems) IF 120
18 Mine, petrol si gaze Ingineria si managementul gazelor naturale IF 120
19 Biologie Biologie aplicata IF 120
Biologie aplicata (in limba engleza - Applied biology) IF 120
20 Cibernetica, statistica si informatica economica Informatica economica IF 120
Informatica manageriala IF 120
21 Educatie fizica si sport Antrenament si performanta IF 120
Educatie fizica si sportiva scolara IF 120
22 Informatica Sisteme si tehnologii informatice avansate IF 120
Sisteme si tehnologii informatice avansate (in limba engleza - Advanced information systems and technologies) IF 120
23 Matematica Matematica didactica IF 120
Matematica informatica aplicata IF 120
24 Stiinta mediului Ecologie aplicata IF 120
Expertiza si managementul sistemelor ecologice IF 120
25 Sanatate Management sanitar IF 60
Managementul medicinei muncii IF 60
26 Agronomie Managementul dezvoltarii durabile a zonei rurale IF 90
Managementul protectiei mediului agricol IF 90
27 Ingineria produselor alimentare Asigurarea calitatii si sigurantei alimentelor IF 120
Managementul procesarii moderne a alimentelor IF 120
28 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internationale IF 120
Administrarea afacerilor internationale IFR 120
Administrarea afacerilor in turism si servicii IF 120
Administrarea afacerilor in turism si servicii IFR 120
Comunicare in afaceri si relatii publice ale firmei IF 120
Strategii si politici de management si marketing ale firmei IF 120
Strategii si politici de management si marketing ale firmei IFR 120
29 Contabilitate Expertiza contabila si audit IF 120
Expertiza contabila si audit IFR 120
30 Finante Banci IF 120
Burse si asigurari IF 120
Finante IF 120
Finante IFR 120
31 Interdisciplinar (Management, Stiinte ale educatiei) Management educational IF 120
32 Management Managementul afacerilor IF 120
Managementul afacerilor IFR 120
Managementul afacerilor (in limba engleza) IF 120
   39. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Educatie fizica si sport Educatie fizica scolara si activitati extracurriculare IF 120
2 Ingineria produselor alimentare Controlul si expertiza produselor alimentare IF 120
Managementul calitatii produselor alimentare si a mediului IF 90
Managementul igienei, controlul calitatii produselor alimentare si asigurarea sanatatii populatiei IF 120
Managementul securitatii mediului si siguranta alimentara IF 120
3 Calculatoare si tehnologia informatiei Stiinta si ingineria calculatoarelor IF 120
4 Ingineria sistemelor Ingineria calculatoarelor si controlul proceselor IF 120
5 Inginerie electrica Tehnici avansate in masini si actionari electrice IF 120
6 Inginerie energetica Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice IF 120
7 Inginerie si management Management informatic in industrie si administratie IF 120
Expertiza tehnica, evaluare economica si management IF 90
8 Inginerie industriala Ingineria calitatii si securitatea muncii IF 90
Tehnologii si echipamente moderne de prelucrare IF 90
9 Inginerie mecanica Inginerie mecanica asistata de calculator IF 90
10 Mecatronica si robotica Mecatronica aplicata IF 90
11 Filosofie Consiliere si administrare in resurse umane IF 120
Etica organizationala si audit etic IF 120
Studii globale. Cultura si comunicare IF 120
12 Geografie GIS si planificare teritoriala IF 120
Turism si dezvoltare regionala IF 120
13 Istorie Managementul relatiilor internationale si cooperarii transfrontaliere IF 120
Protejarea, valorificarea si managementul patrimoniului IF 120
Studii europene IF 120
Traditie si inovatie in turismul cultural si religios IF 120
14 Limba si literatura Cultura si civilizatie britanica in contextul globalizarii IF 120
Didactica limbilor moderne IF 120
Hermeneutica si ideologie literara IF 120
Limba si comunicare IF 120
Literatura romana in context european IF 120
Semiotica limbajului in mass-media si publicitate IF 120
Tendinte actuale in studiul limbii si literaturii romane IF 120
Teoria si practica traducerii IF 120
15 Silvicultura Conservarea biodiversitatii si certificarea padurilor IF 90
Managementul activitatilor de exploatare si prelucrare a lemnului IF 90
16 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor europene IF 120
Administrarea proiectelor europene IF 120
Administrarea si formarea resurselor umane in organizatii IF 120
Management si administrarea afacerilor IF 120
Managementul firmelor de comert, turism si servicii IF 120
17 Contabilitate Audit si guvernanta corporativa IF 120
Contabilitate, audit financiar si expertiza contabila IF 120
18 Economie si afaceri internationale Economie si afaceri internationale IF 120
19 Stiinte administrative Management si administratie europeana IF 120
Management si audit in administratie si afaceri IF 120
20 Interdisciplinar (Stiinte ale educatiei, Stiinte ale comunicarii) Comunicare didactica IF 120
21 Interdisciplinar (Stiinte ale educatiei, Stiinte ale comunicarii, Management) Managementul institutiilor educationale IF 120
   40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVISTE
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Contabilitate Auditul entitatilor publice si private IF 120
Contabilitate IF 120
Gestiunea intreprinderii (in limba franceza) IF 120
2 Finante Management financiar-bancar IF 120
3 Management Managementul informatiilor IF 120
Managementul organizatiei IF 120
Managementul organizatiilor de turism si servicii IF 120
4 Marketing Marketing IF 120
5 Drept Dreptul afacerilor IF 60
6 Stiinte administrative Administratie publica europeana IF 120
7 Stiinte ale comunicarii Jurnalism si studii culturale europene IF 120
8 Stiinte ale educatiei Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta IF 120
9 Educatie fizica si sport Educatie fizica, turism si timp liber IF 120
10 Geografie Calitatea mediului si fenomene geografice de risc IF 120
11 Istorie Muzeologia si conservarea patrimoniului in societatea contemporana IF 120
Unitatea istoriei europene IF 120
12 Teologie Doctrina sociala si ecumenica a bisericii in contemporaneitate IF 120
Doctrina, stiinta, misiune IF 120
13 Chimie Metode fizico-chimice de analiza pentru controlul calitatii vietii si mediului IF 120
14 Matematica Matematica didactica IF 120
15 Muzica Educatia muzicala IF 120
16 Ingineria sistemelor Automatica avansata, productica si informatica industriala IF 90
Comanda avansata a sistemelor complexe (in limba franceza) IF 120
17 Inginerie electrica Sisteme si echipamente moderne in producerea si utilizarea energiei IF 90
18 Inginerie electronica si telecomunicatii Sisteme avansate de telecomunicatii, prelucrarea si transmisia informatiei IF 90
19 Inginerie energetica Auditul sistemelor energetice IF 90
20 Ingineria materialelor Materiale avansate IF 90
21 Inginerie mecanica Echipamente si instalatii pentru industria materialelor de constructii IF 90
22 Agronomie Dezvoltarea durabila a zonei montane IF 90
23 Ingineria mediului Sisteme de control si evaluare a calitatii mediului IF 90
24 Ingineria produselor alimentare Controlul si expertiza alimentelor IF 90
25 Fizica Fizica aplicata IF 120
   41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCUSI" DIN TARGU JIU
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Ingineria mediului Managementul protectiei mediului in industrie IF 90
2 Ingineria sistemelor Conducerea avansata a proceselor industriale IF 90
3 Inginerie energetica Tehnologii avansate de producere a energiei IF 90
4 Inginerie industriala Managementul asigurarii calitatii IF 90
Tehnologii moderne de fabricatie IF 90
5 Inginerie si management Ingineria si managementul sistemelor de fabricatie IF 90
6 Drept Cariera judiciara IF 90
7 Stiinte administrative Administrarea si conducerea unitatilor de invatamant IF 120
Administratie publica europeana IF 120
Sisteme administrative si relatii internationale IF 120
8 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in comert IF 120
Administrarea afacerilor in turism si servicii IF 120
Turism cultural si agroturism IF 120
9 Contabilitate Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor IF 120
Control, audit si expertiza financiar-contabila IF 120
10 Finante Banci si asigurari IF 120
Finante si guvernanta publica europeana IF 120
Finante si politici financiare IF 120
11 Management Managementul afacerilor prin proiecte IF 120
Managementul dezvoltarii afacerilor IF 120
12 Educatie fizica si sport Stiinta motricitatii in activitati didactice si de timp liber IF 120
   42. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TARGU MURES
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale IF 120
2 Inginerie energetica Managementul sistemelor de energie IF 120
3 Inginerie industriala Grafica si design industrial IF 120
Proiectare si fabricatie asistate de calculator IF 120
4 Inginerie si management Ingineria si managementul sistemelor calitatii IF 120
Managementul securitatii si conditiilor de asigurare a sanatatii in munca IF 120
Managementul sistemelor calitatii IF 120
Managementul sistemelor calitatii IFR 120
5 Informatica Tehnologia informatiei IF 120
6 Istorie Elitele, cultura si constructia europeana IF 120
Istorie mondiala, sisteme si relatii internationale IF 120
7 Limba si literatura Istoria literaturii si sistemul criticii literare IF 120
Studii anglo-americane. Perspective interculturale IF 120
Studii de gen din perspectiva culturala IF 120
8 Contabilitate Consultanta financiar-contabila IF 120
Contabilitate si audit IF 120
9 Drept Institutii judiciare si profesii liberale IF 60
10 Finante Gestiune financiar bancara IF 120
11 Management Managementul afacerilor IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
12 Stiinte administrative Managementul administratiei publice si cariere publice IF 120
Masterat profesional european de administratie publica IF 120
   43. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU MURES
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Sanatate Laborator clinic IF 120
Managementul serviciilor de sanatate IF 60
Nutritie clinica si comunitara IF 120
Calitatea medicamentelor, alimentului si mediului IF 60
Terapie fizica si reabilitare functionala IF 120
   44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU MURES
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Teatru si artele spectacolului Arta actorului IF 120
Arta actorului de teatru de animatie IF 120
Arta regizorului IF 120
Scriere dramatica IF 120
Teatrologie. Impresariat artistic IF 120
Arta actorului (in limba maghiara) IF 120
Arta actorului de teatru de animatie (maghiara) IF 120
Arta regizorului (in limba maghiara) IF 120
Scriere dramatica (in limba maghiara) IF 120
Teatrologie. Impresariat artistic (in limba maghiara) IF 120
   45. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Calculatoare si tehnologia informatiei Ingineria calculatoarelor (in limba engleza - Computer engineering) IF 120
Inginerie software (in limba engleza - Software engineering) IF 120
Tehnologia informatiei (in limba engleza - Information technology) IF 120
2 Informatica Tehnologii informatice IF 120
3 Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor automate IF 120
Modele matematice in inginerie IF 120
Sisteme informatice aplicate in productie si servicii IF 120
Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii IF 120
Sisteme incorporate pentru domeniul auto (in limba engleza - Automotive embedded software) IF 120
4 Stiinte ingineresti aplicate Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinica IF 120
5 Ingineria mediului Ingineria si managementul mediului in industrie IF 120
Tehnologii de proces nepoluante IF 120
6 Inginerie chimica Chimia si ingineria proceselor organice IF 120
Chimie alimentara aplicata IF 120
Controlul si avizarea produselor alimentare IF 120
Ingineria compusilor anorganici si protectia mediului IF 120
Ingineria compusilor macromoleculari IF 120
Ingineria materialelor oxidice IF 120
Ingineria proceselor chimice si biochimice IF 120
Micro si nanomateriale IF 120
Modelare si simulare in chimie si ingineria chimica IF 120
Produse de sinteza organica fina, semisinteza si naturale IF 120
Tehnologia cauciucului IF 120
7 Ingineria instalatiilor Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii IF 120
8 Inginerie civila Dezvoltare durabila - Audit energetic si securitate la incendiu a cladirilor IF 120
Evaluarea si dezvoltarea proprietatilor imobiliare IF 120
Infrastructuri pentru transporturi IF 120
Ingineria protectiei mediului IF 120
Inginerie si reabilitare rurala durabila IF 120
Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia mediului IF 120
Optimizarea sistemelor hidrotehnice IF 120
Proiectarea avansata a structurilor metalice si compozite IF 120
Proiectarea avansata a structurilor metalice si compozite (in limba engleza - Advanced design of steel and composite structures) IF 120
Reabilitarea constructiilor IF 120
Sisteme de fundare pentru constructii speciale IF 120
Structuri IF 120
Tehnologii avansate pentru tratarea apei IF 120
Sustainable constructions under natural hazard and catastrophic events IF 90
9 Inginerie geodezica Cadastru si evaluarea bunurilor imobile IF 120
10 Arhitectura Urbanism si amenajarea teritoriului IF 120
11 Inginerie electronica si telecomunicatii Electronica sistemelor inteligente IF 120
Electronica sistemelor inteligente (in limba engleza) IF 120
Electronica biomedicala IF 120
Ingineria retelelor de comunicatii (in limba engleza) IF 120
Ingineria retelelor de telecomunicatii IF 120
Instrumentatie electronica IF 120
Prelucrarea semnalelor (in limba franceza - Traitement du signal) IF 120
Tehnici avansate in electronica IF 120
Tehnologii multimedia IF 120
12 Inginerie electrica Electrotehnica si electronica de putere IF 120
Sisteme avansate de utilizare industriala a energiei electrice (Hunedoara) IF 120
Tehnici informatice in ingineria electrica (Hunedoara) IF 120
13 Inginerie energetica Conducerea sistemelor electroenergetice IF 120
Energii regenerabile - Energia solara IF 120
14 Inginerie si management Ingineria si managementul competitivitatii IF 120
Ingineria si managementul sistemelor logistice IF 120
Management antreprenorial in administrarea afacerilor IF 120
Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in industria de materiale (Hunedoara) IF 120
Ingineria si managementul sistemelor mecanice (Hunedoara) IF 120
15 Ingineria autovehiculelor Constructia si exploatarea autovehiculelor rutiere IF 120
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule IF 120
16 Ingineria materialelor Controlul calitatii si al procesarii materialelor IF 120
Materiale si tehnologii avansate IF 120
Materiale si tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor (Hunedoara) IF 120
Procedee avansate de obtinere a materialelor metalice (Hunedoara) IF 120
Procedee avansate de procesare a materialelor metalice (Hunedoara) IF 120
17 Ingineria transporturilor Tehnici avansate in transportul rutier IF 120
18 Inginerie industriala Design industrial si sisteme de productie CNC IF 120
Ingineria produselor din materiale polimerice si compozite IF 120
Inginerie integrata IF 120
Management in ingineria sudarii IF 120
Procedee productive de sudare in mediu de gaze protectoare IF 120
19 Inginerie mecanica Dinamica si vibratiile masinilor si utilajelor IF 120
Energoecologie in domeniul termic si al vehiculelor de transport IF 120
Expertize si diagnoze tehnice in ingineria mecanica IF 120
Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice IF 120
Ingineria relatiilor de munca, sanatate si securitate in munca IF 120
Ingineria resurselor regenerabile de energie IF 120
Inginerie mecanica avansata IF 120
Managementul calitatii proceselor tehnologice IF 120
Optimizarea fabricatiei echipamentelor de proces IF 120
Sisteme feroviare moderne IF 120
Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara IF 120
20 Interdisciplinar (mecatronica si robotica, stiinte ingineresti aplicate) Implanturi, proteze si evaluare biomecanica IF 120
21 Mecatronica si robotica Comunicare organizationala in mecatronica IF 120
Echipamente si tehnici miniaturale avansate IF 120
Ergoinginerie in mecatronica IF 120
Ingineria calitatii in mecatronica si robotica IF 120
Ingineria mecatronica in optometrie IF 120
Sisteme robotice cu inteligenta artificiala IF 120
22 Interdisciplinar (Inginerie electronica si telecomunicatii, Stiinte ale comunicarii) Comunicare, relatii publice si media digitala IF 120
   46. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Agronomie Agricultura ecologica IF 120
Sisteme de producere a furajelor IF 120
Tehnologii sustenabile pentru culturi de camp IF 120
Utilizarea durabila a terenurilor agricole IF 120
2 Biologie Biologie aplicata in agricultura IF 120
3 Ingineria mediului Gestiunea mediului si a resurselor naturale IF 120
4 Biotehnologii Ameliorare si producere de samanta la plantele cultivate IF 120
Manipularea genetica la plante IF 120
Reproducerea asistata la animale IF 120
5 Horticultura Calitatea produselor si subproduselor vitivinicole IF 120
Monitorizarea contaminarii produselor de origine vegetala IF 120
Securitatea si calitatea produselor horticole primare IF 120
Tehnici in proiectarea si amenajarea peisajului IF 120
Tehnologii in sistemele ecobiologice horticole IF 120
6 Silvicultura Diversitatea ecosistemelor forestiere IF 120
7 Inginerie si management Administrarea afacerilor agricole IF 120
Agribusiness IF 120
Management in alimentatie publica si agroturism IF 120
Managementul dezvoltarii rurale durabile IF 120
8 Ingineria produselor alimentare Ingineria alimentelor functionale IF 120
Siguranta si biosecuritatea produselor agroalimentare IF 120
Sisteme de procesare ecologica multifunctionala integrata a principiilor bioactive naturale - SPE IF 120
Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole - TAP IF 120
9 Zootehnie Managementul productiilor din acvacultura IF 120
Nutritie si baza furajera IF 120
Proiectare si evaluare tehnico-economica a productiilor animaliere IF 120
   47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Informatica Artificial intelligence and distributed computing IF 120
Informatica aplicata in stiinte, tehnologie si economie IF 120
Inginerie software IF 120
Inteligenta artificiala si calcul distribuit IF 120
2 Matematica Matematica didactica IF 120
Matematici financiare IF 120
Modelari analitice si geometrice ale sistemelor IF 120
Statistica aplicata si informatica IF 120
3 Fizica Astrofizica si particule elementare IF 120
Fizica cuantica a sistemelor mezoscopice IF 120
Fizica materialelor cristaline IF 120
Fizica materialelor cristaline (in limba engleza - Physics of crystalline materials) IF 120
Fizica computationala si informatica IF 120
Metode optice si spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe IF 120
Nano-microsisteme inteligente IF 120
Nano-microsisteme inteligente pentru protectia mediului si nano- microtehnologii (in limba engleza - Smart nano-microsystems for environmental and nano-microtechnologies) IF 120
4 Biologie Biologia dezvoltarii (embriologie) si teratologie IF 120
5 Chimie Chimia compusilor biologic activi IF 120
Chimia compusilor farmaceutici si a materialelor biocompatibile IF 120
Chimie didactica IF 120
Studiul transdisciplinar al protectiei mediului IF 120
Tehnici de analiza chimica cu aplicatii in industria alimentara, cosmetica si farmaceutica IF 120
6 Geografie Dezvoltare si amenajare turistica IF 120
Planificarea si dezvoltarea durabila a teritoriului IF 120
Sisteme informationale geografice IF 120
7 Istorie Arheologie interdisciplinara IF 120
Comunismul in Romania din perspectiva interferentelor central si sud-est europene IF 120
Istoria conceptuala romaneasca in context european IF 120
Romanitate orientala. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I- VI d.Hr.) IF 120
8 Limba si literatura Analiza discursului IF 120
Civilizatie italiana si cultura europeana IF 120
Comunicare interculturala IF 120
Creative writing (Scriere creatoare) IF 120
Germanistica din perspectiva interdisciplinara IF 120
Limba romana: fundamente istorice si culturale IF 120
Literatura latina intre clasicism si modernitate IF 120
Literatura romana in context european. Identitate, alteritate, conexiuni IF 120
Managementul resurselor culturale IF 120
Studii americane IF 120
Studii britanice IF 120
Tendinte actuale in lingvistica si literatura franceza IF 120
Traducere specializata IF 120
Traductologie IF 120
9 Teologie Consiliere pastorala IF 120
Imnologie bizantina si canto liturgic IF 120
Istorie si interconfesionalism IF 120
Religie, cultura, societate IF 120
10 Filosofie Fenomenologia si hermeneutica filosofica a religiozitatii IF 120
Filosofie si stiinte socioumane IF 120
11 Interdisciplinar (Stiinte ale comunicarii, Filosofie, Educatie fizica si sport) Jurnalism sportiv IF 120
12 Relatii internationale si studii europene Studii de dezvoltare internationala IF 120
Studii europene comparate IF 120
13 Stiinte ale comunicarii Comunicare si mediere in conflictele sociale IF 120
Jurnalism european si comunicare in regiuni multietnice IF 120
Mass-media si relatii publice. Tehnici de redactare si de comunicare IF 120
Sistemul info-documentar in context european IF 120
14 Stiinte ale educatiei Consiliere psihopedagogica si integrare educationala IF 120
Management de proces si de sistem in organizatiile educationale IF 120
Master european in educatia adultilor IF 120
15 Stiinte politice Politici publice si advocacy IF 120
16 Drept Administratie publica IF 120
Cariera judiciara IF 120
Drept comunitar IF 120
Drept penal si stiinte penale IF 120
Dreptul afacerilor IF 120
17 Asistenta sociala Asistenta sociala a varstnicilor IF 120
Asistenta sociala privind reintegrarea sociala in domeniul justitiei penale IF 120
Management in asistenta sociala IF 120
Practica asistentei sociale centrata pe valori IF 120
Prevenirea violentei impotriva copilului in familie si societate IF 120
Supervizare in servicii sociale si de sanatate mintala IF 120
18 Psihologie Consiliere familiala si de cuplu IF 120
Psihologia muncii, psihologie organizationala si a transporturilor IF 120
Psihologie clinica IF 120
Psihologie clinica si consiliere psihologica IF 120
Psihologie organizationala si a conducerii IF 120
Psihologie organizationala si sanatate ocupationala (in limba engleza - Organizational and occupational health psychology) IF 120
19 Sociologie Antropologie sociala si management cultural IF 120
Economie sociala IF 120
Managementul resurselor umane in administrarea organizatiilor IF 120
Sociologia dezvoltarii si securitatii europene IF 120
Sociologia institutiilor administrative si institutiilor de socializare, resocializare IF 120
Sociologia muncii si comportament organizational IF 120
20 Administrarea afacerilor Administrarea si dezvoltarea intreprinderii de turism si servicii IF 120
Management si marketing in turism IF 120
21 Cibernetica, statistica si informatica economica Sisteme informatice financiar-bancare IF 120
Sisteme informationale pentru afaceri IF 120
22 Contabilitate Audit financiar contabil IF 120
Auditul si managementul financiar al fondurilor europene Auditul si managementul financiar al fondurilor europene IF 120
IFR 120
Contabilitate si audit in institutiile publice IF 120
Contabilitate si sisteme informatice integrate in corporatii IF 120
Expertiza contabila si evaluarea afacerilor IF 120
23 Economie Economia si administrarea afacerilor IF 120
Economia si administrarea afacerilor agroalimentare IF 120
Economie europeana si politici aplicate IF 120
Economie si dezvoltare durabila IF 120
Formare-cercetare-inovare in knowledge society IF 120
Management in retail IF 120
Studii europene si relatii internationale IF 120
24 Economie si afaceri internationale Management si integrare europeana IF 120
Managementul riscurilor in afaceri internationale IF 120
Negociere si administrarea afacerilor internationale IF 120
25 Finante Administrare fiscala IF 120
Finante si strategiile financiare ale companiilor IF 120
Moneda si banci IF 120
Piete financiare IF 120
Master in international corporate finance (in limba engleza) IF 120
26 Management Administrarea financiara a afacerilor IF 120
Administrarea organizatiilor de afaceri IF 120
Administrarea si evaluarea proprietatilor imobiliare IF 120
Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor IF 120
Management antreprenorial IF 120
Managementul dezvoltarii regionale durabile IF 120
Managementul intreprinderilor mici si mijlocii (romana-franceza) IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul schimbarii si dezvoltarii organizationale IF 120
Managementul strategic al organizatiilor: dezvoltarea spatiului de afaceri IF 120
Managementul afacerilor in context european (in limba franceza) IF 120
27 Marketing Gestiunea relatiilor cu consumatorii (in limbile engleza si romana) IF 120
Marketing si managementul vanzarilor IF 120
Publicitate si promovarea vanzarilor IF 120
28 Arte vizuale Arte textile: Interferente stilistice IF 120
Conservare-restaurare: Icoana - pictura si restaurare IF 120
Design de produs IF 120
Design grafic - Comunicare vizuala IF 120
Design vestimentar - Design textil IF 120
Foto - video IF 120
Grafica publicitara si de carte IF 120
Grafica: Materie si concept IF 120
Pedagogia artei: Creativitate, informatie si imaginar IF 120
Pictura: Surse si resurse ale imaginii IF 120
Sculptura: Materie si concept IF 120
29 Muzica Stilistica interpretarii muzicale IF 120
30 Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva IF 120
Fitness si performanta motrica IF 120
Kinetoprofilaxie si recuperare fizica IF 120
Kinetoterapia in patologia ortopedico-traumatica IF 120
Managementul activitatilor si organizatiilor de educatie fizica si sportive IF 120
   48. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Sanatate Biologie moleculara si biotehnologii IF 120
Laseri in medicina dentara (in limba engleza) IF 120
Managementul asistentei medicale perinatale IF 60
Managementul serviciilor sociale si de sanatate IF 60
Preventia si recuperarea in afectiunile cardiopulmonare IF 120
Formularea si evaluarea produsului dermato-cosmetic IF 60
Managementul farmacoterapiei la persoanele varstnice IF 60
   49. ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Ingineria autovehiculelor Echipamente si tehnologii in ingineria autovehiculelor IF 90
2 Inginerie aerospatiala Ingineria sistemelor aeronautice IF 90
3 Inginerie de armament, rachete si munitii Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de aparare si securitate IF 90
Tehnologii si management in structurile logistice pentru aparare si securitate IF 90
4 Calculatoare si tehnologia informatiei Securitatea tehnologiei informatiei IF 90
5 Inginerie electronica si telecomunicatii Sisteme electronice pentru securizarea frontierei IF 90
   50. UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Stiinte militare, informatii si ordine publica Conducere interarme - forte aeriene IF 60
Conducere interarme - forte aeriene IF 120
Conducere interarme - forte navale IF 60
Conducere interarme - forte navale IF 120
Conducere interarme - forte tereste IF 60
Conducere interarme - forte tereste IF 120
Management economico-financiar IF 60
Management economico-financiar IF 120
Management logistic IF 60
Management logistic IF 120
Managementul crizelor si operatii multinationale IF 120
Managementul crizelor si prevenirea conflictelor IF 120
Managementul programelor si proiectelor IF 120
Managementul resurselor organizatiei IF 120
NATO senior executiv master course IF 120
Protectia infrastructurilor critice IF 120
Securitate nationala si comunicare publica IF 60
Securitate nationala si comunicare publica IF 90
Securitate si aparare IF 120
Comunicare publica in domeniul securitatii si apararii IF 120
   51. ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Stiinte militare, informatii si ordine publica Analiza de intelligence IF 120
Comunicare si relatii publice - informatii IF 120
Intelligence si securitate nationala IF 120
Managementul activitatii de informatii pentru securitate nationala IF 120
Managementul educational in cultura de securitate IF 120
Managementul informatiilor de securitate nationala IF 120
Managementul informatiilor in combaterea terorismului IF 120
Psihologie - Informatii IF 120
   52. ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Cercetari criminalistice aplicate IF 120
Combaterea criminalitatii organizate IF 120
Combaterea traficului ilicit de droguri IF 90
Comunicare sociala proactiva a politiei IF 90
Drept administrativ IF 120
Dreptul afacerilor IF 120
Investigarea criminalistica a infractiunilor IF 90
Managementul activitatilor de ordine publica si siguranta nationala IF 90
Managementul activitatilor informative IF 120
Managementul cooperarii politienesti internationale IF 120
Managementul investigarii fraudelor IF 120
Managementul operational la frontiera externa Schengen IF 120
Managementul pregatirii operationale de jandarmi IF 90
Managementul resurselor umane in sistemul autoritatilor de ordine publica IF 90
Politie judiciara IF 120
Stiinte penale IF 90
Tehnica criminalistica IF 90
2 Ingineria instalatiilor Managementul situatiilor de urgenta IF 90
Modelarea termohidraulica in procese de ardere si stingere a incendiilor IF 90
3 Istorie Arhivistica contemporana IF 120
Limbi vechi si paleografii IF 120
   53. ACADEMIA FORTELOR AERIENE "HENRI COANDA" DIN BRASOV
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Stiinte militare, informatii si ordine publica Managementul sistemelor de lupta din fortele aeriene IF 120
Securitatea spatiului aerian IF 120
   54. ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" DIN CONSTANTA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Inginerie marina si navigatie Sisteme electromecanice navale IF 90
Stiinte nautice IF 90
2 Inginerie si management Inginerie si management naval si portuar IF 90
   55. ACADEMIA FORTELOR TERESTRE "NICOLAE BALCESCU" DIN SIBIU
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Stiinte militare, informatii si ordine publica Leadership organizational IF 120
Management si tehnologie IF 120
Managementul capabilitatilor organizationale IF 120
    ___________ 1 Locatia geografica de desfasurare a programului de masterat se noteaza numai in cazul in care este alta decat locatia geografica a sediului institutiei de invatamant superior.
   2 Limba de predare a programului de masterat se noteaza numai in cazul in care este alta decat limba romana.
   3 Forma de invatamant: cu frecventa (IF), cu frecventa redusa (IFR).
   4 Program de studiu aflat in procedura prevazuta de art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   5 Prevederi aplicabile si in anul universitar 2011-2012.

   
ANEXA Nr. 2

   
Domeniile si programele de studii universitare de masterat care functioneaza legal in cadrul institutiilor de invatamant superior particular acreditate

   1. UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Cariera judiciara IF 90
Dreptul afacerilor IF 90
Institutii de drept administrativ IF 90
Medierea conflictelor IF 60
Stiinte penale IF 60
Drept european si international IF 60
Dreptul afacerilor (Cluj-Napoca) IF 90
Stiinte penale si criminalistica (Cluj-Napoca) IF 60
2 Administrarea afacerilor Managementul afacerilor in comert IF 120
Managementul afacerilor in turism IF 120
Administrarea si negocierea afacerilor IF 120
Managementul afacerilor in turism si comert (Cluj-Napoca) IF 120
Administrarea afacerilor in turism (Timisoara) IF 120
Administrarea si negocierea in afaceri (Timisoara) IF 120
Administrarea afacerilor in comert, turism si servicii (Constanta) IF 120
3 Istorie Institutii si politici de prevenirea conflictelor si gestionarea crizelor (sfarsitul secolului XX - inceputul secolului XXI) IF 120
Sud-estul european si centrele de putere IF 120
4 Economie si afaceri internationale Integrare si afaceri europene IF 120
Managementul afacerilor internationale IF 120
5 Finante Finante si gestiunea afacerilor IF 120
Gestiune si audit financiar IF 120
Management financiar-bancar IF 120
Management financiar-bancar (Brasov) IF 120
Management financiar bancar (Cluj-Napoca) IF 120
6 Stiinte politice Economie sociala IF 120
Studii de securitate si aparare IF 120
Relatii internationale si comunicare IF 120
7 Contabilitate Contabilitatea si auditul afacerilor (Cluj-Napoca) IF 120
8 Geografie Turism rural si calitatea mediului inconjurator (Sibiu) IF 120
Turism si dezvoltare regionala (Sibiu) IF 120
   2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Drept Drept civil si drept procesual civil aprofundat IF 120
Drept international si european IF 605)
Dreptul afacerilor IF 605)
Medierea conflictelor in drept IF 605)
Stiinte penale IF 605)
2 Finante Banci si piete financiare IF 120
Fiscalitate si politici financiare IF 120
Managementul finantarii proiectelor europene IF 120
Politici financiare de intreprindere IF 120
3 Psihologie Psihologia resurselor umane IF 120
Psihologie scolara si consiliere educationala IF 120
Psihoterapii cognitiv comportamentale IF 120
Tehnici de comunicare si influenta sociala IF 120
4 Informatica Securitatea sistemelor informatice si a retelelor informationale IF 120
5 Sanatate Medicina de dezastru IF 120
   3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Cariera judiciara IF 60
Drept financiar bancar si al asigurarilor IF 60
Dreptul afacerilor IF 60
Stiinte penale IF 60
Drept international si comunitar IF 60
2 Contabilitate Management contabil, audit si expertiza contabila IF 120
3 Finante Finante publice si politici fiscale nationale si comunitare IF 120
Finante si asigurari IF 120
Management financiar bancar si bursier IF 120
4 Stiinte administrative Administratie publica si dezvoltarea comunitara IF 120
Managementul organizatiilor si serviciilor publice IF 120
   4. UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Drept Dreptul afacerilor IF 60
Stiinte penale IF 60
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in turism IF 120
Economie si afaceri in industria ospitalitatii IF 120
3 Cibernetica, statistica si informatica economica Informatica aplicata in management IF 120
Informatica economica IF 120
Sisteme informatice manageriale IF 120
4 Management Managementul informatiilor IF 120
Managementul strategic al firmei IF 120
Managementul si marketingul organizatiei IF 120
5 Marketing Marketing in afaceri IF 120
6 Economie si afaceri internationale Administrarea, finantarea si controlul afacerilor IF 120
Afaceri internationale IF 120
Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne si internationale IF 120
Gestiunea si auditul afacerilor IF 120
Relatii economice europene IF 120
7 Finante Finante, banci, asigurari IF 120
Politici si practici fiscale IF 120
   5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Fizica Fizica materialelor si aplicatii IF 120
2 Geografie Managementul mediului si dezvoltare durabila IF 120
3 Istorie Geopolitica, istorie si relatii internationale IF 120
4 Limba si literatura Comunicare interculturala si traducere profesionala IF 120
5 Psihologie Psihologie clinica si consiliere psihologica IF 120
6 Drept Dreptul penal al afacerilor IF 90
7 Stiinte ale comunicarii Comunicare mediatica si publicitate IF 120
8 Contabilitate Audit financiar-contabil si consiliere IF 120
9 Management Leadership si managementul resurselor umane IF 120
Managementul investitiilor IF 120
10 Cinematografie si media Dramaturgie cinematografica, scenaristica film si TV IF 120
11 Ingineria sistemelor Managementul proiectelor tehnice si tehnologice IF 120
12 Teatru si artele spectacolului Arta actorului. Metode de innoire a mijloacelor de expresie IF 120
13 Sociologie Politici comunitare si interventii sociale IF 120
   6. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Limba si literatura Limba si literatura romana - modernizare si modernitate IF 120
Modernitatea in literatura europeana IF 120
2 Drept Stiinte penale IF 60
3 Educatie fizica si sport Educatie fizica si antrenament sportiv IF 120
Kinetoterapia in afectiunile locomotorii IF 120
4 Marketing Marketing si relatii publice in afaceri IF 120
5 Contabilitate Contabilitatea agentilor economici si a institutiilor publice IF 120
Audit intern in sistemul public si privat (Craiova) IF 120
Contabilitate si managementul afacerilor (Campulung) IF 120
Contabilitate, expertiza si audit (Constanta) IF 120
6 Finante Banci si piete financiare IF 120
7 Filosofie Om, cultura, societate in gandirea contemporana IF 120
8 Istorie Romania in istoria relatiilor internationale IF 120
9 Psihologie Psihologie judiciara si victimologie IF 120
10 Sociologie Management organizational si al resurselor umane IF 120
11 Management Dimensiunea europeana a managementului organizatiei (Brasov) IF 120
12 Muzica Arta muzicala IF 120
13 Teatru si artele spectacolului Arta teatrala IF 120
14 Geografie Analiza si expertiza riscurilor de mediu IF 120
15 Stiinte administrative Studii europene de administratie publica (Brasov) IF 120
16 Informatica Metodologii moderne in analiza si proiectarea sistemelor informatice IF 120
17 Matematica Matematici aplicate IF 120
18 Interdisciplinar (Psihologie, Stiinte ale educatiei) Consiliere educationala (Brasov) IF 120
19 Stiinte ale comunicarii Mass-media si comunicarea IF 120
   7. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Inginerie si management Management in alimentatie publica, agroturism si protectia consumatorului IF 120
2 Drept Investigarea actelor de terorism si securitate publica IF 90
3 Ingineria produselor alimentare Inspectie, expertiza si legislatie in siguranta alimentelor, protectia mediului si protectia consumatorului IF 120
   8. UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Drept Conducere si organizare judiciara IF 90
Drept intern si international al mediului IF 90
Drept international si drept comunitar IF 90
Drept social roman si european IF 90
Dreptul afacerilor IF 90
Dreptul informatiilor si al securitatii private IF 90
Stiinte penale si criminalistica IF 90
2 Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva IF 120
Managementul activitatilor de educatie fizica si sport IF 120
3 Inginerie si management Ingineria si managementul integrat al mediului in activitati industriale IF 90
4 Finante Finantarea protectiei sociale IF 120
Management financiar IF 120
Managementul financiar al mediului IF 120
5 Stiinta mediului Gestionarea efectelor schimbarilor climatice IF 120
Managementul resurselor naturale IF 120
6 Psihologie Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica IF 120
7 Stiinte ale comunicarii Comunicare si relatii publice IF 120
   9. UNIVERSITATEA ROMANA DE STIINTE SI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Criminalistica IF 120
2 Economie si afaceri internationale Integrare economica europeana IF 120
3 Teatru si artele spectacolului Spectacolul coregrafic contemporan IF 120
   10. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Contabilitate Contabilitate, audit si consultanta IF 120
2 Finante Eficienta si riscuri in activitatea bancara, asigurari si piete de capital IF 120
3 Stiinte administrative Administratie europeana. Institutii si politici publice IF 120
4 Administrarea afacerilor Administrarea si eficienta in afaceri IF 120
   11. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Contabilitate Managementul sistemului informational financiar-contabil IF 120
2 Finante Finante-banci si piete de capital IF 120
Management financiar-bancar si de asigurari IF 120
3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in comert, turism si servicii IF 120
4 Management Management organizational IF 120
Managementul intreprinderilor mici si mijlocii IF 120
5 Marketing Marketing strategic IF 120
Marketing si comunicare in afaceri IF 120
   12. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Administrarea afacerilor Executive Master of Business Administration IF 120
   13. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIS" DIN ARAD
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Institutii de drept civil si procesual civil IF 90
Institutii de drept penal si procesual penal IF 90
Ocrotirea familiei si asistenta sociala IF 120
Procedura necontencioasa de solutionare a conflictelor IF 120
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in turism si servicii IF 120
3 Contabilitate Audit si expertiza contabila IF 120
4 Marketing Marketingul si managementul firmei IF 120
5 Sanatate Biologie moleculara si biotehnologii IF 120
Medicina comunitara si sanatatea familiei IF 90
Medicina sociala si management sanitar IF 90
6 Educatie fizica si sport Kinetoprofilaxie si recuperare fizica IF 120
Managementul activitatilor si organizatiilor de educatie fizica si sportive IF 120
7 Psihologie Psihologie clinica si psihoterapii IF 120
8 Stiinte ale educatiei Management educational IF 120
9 Istorie Istorie si civilizatie europeana IF 120
Relatiile internationale ale Romaniei in secolele XIX-XX IF 120
10 Limba si literatura Limbi moderne aplicate in afaceri IF 120
11 Stiinte administrative Politici administrative europene IF 120
12 Stiinte ale comunicarii Mass-media si comunicare publica IF 120
13 Biologie Analize de laborator utilizate in domeniul biomedical IF 120
Biologie si biotehnologii moleculare cu aplicatii farmaco-medicale (in limba franceza) IF 90
14 Informatica Tehnologii pentru dezvoltare web IF 120
15 Silvicultura Management si marketing forestier IF 120
   14. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACAU
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Contabilitate Diagnostic financiar si auditul firmei IF 120
Management financiar-contabil IF 120
2 Management Managementul afacerilor IF 120
Managementul institutiilor din administratia publica IF 120
3 Marketing Management - marketing IF 120
Marketing in afaceri IF 120
   15. UNIVERSITATEA "GEORGE BARITIU" DIN BRASOV
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Drept civil aprofundat IF 60
Drept comunitar si politici de integrare europeana IF 60
Stiinte penale IF 60
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor din turism IF 120
3 Contabilitate Contabilitate, audit si consultanta contabila IF 120
   16. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODA" DIN CLUJ-NAPOCA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Management Managementul afacerilor IF 120
Managementul organizatiilor sportive IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul societatilor comerciale si de credit IF 120
   17. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Teologie Teologie protestanta pastorala aplicata IF 120
   18. UNIVERSITATEA "ANDREI SAGUNA" DIN CONSTANTA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Devianta si delincventa IF 120
2 Stiinte ale comunicarii Comunicare mediatica, opinie publica, management informational IF 120
3 Psihologie Psihologie clinica - evaluare si interventie terapeutica IF 120
4 Finante Finantarea si administrarea afacerilor in turism si servicii IF 120
Management financiar-bancar IF 120
   19. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALATI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Drept comunitar IF 90
Drept si administratie publica europeana IF 90
Drept si administratie publica europeana IFR 90
Stiinte penale IF 90
2 Administrarea afacerilor Managementul afacerilor in comert si turism IF 120
3 Contabilitate Audit si control public si privat IF 120
4 Finante Gestiunea financiara a afacerilor in spatiul european IF 120
Management financiar public si privat IF 120
   20. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGALNICEANU" DIN IASI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Administratie publica si drepturile omului IF 120
Dreptul administratiei publice locale IF 60
Stiinte penale si criminalistica IF 60
   21. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Interdisciplinar (Psihologie, Asistenta sociala) Mediere si consiliere psihosociala in probatiune si securitate privata IF 120
2 Interdisciplinar (Psihologie, Stiinte politice) Psihologie politica si leadership IF 120
3 Psihologie Consiliere educationala si interventie in orientarea scolara si vocationala IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
4 Stiinte ale educatiei Management educational IF 120
5 Finante Management economico-financiar european IF 120
6 Drept Drept european IF 120
Dreptul administratiei publice IF 90
Dreptul afacerilor IF 90
Stiinte penale IF 60
   22. UNIVERSITATEA EUROPEANA "DRAGAN" DIN LUGOJ
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Managementul investigatiei penale IF 90
2 Finante Management financiar IF 120
   23. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Asistenta sociala Programe si proiecte comunitare in asistenta sociala IF 120
2 Muzica Arta muzicala IF 120
3 Teologie Teologie pastorala si misiologie IF 120
4 Management Management antreprenorial IF 120
   24. UNIVERSITATEA CRESTINA "PARTIUM" DIN ORADEA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Asistenta sociala Politici sociale europene IF 120
2 Filosofie Filosofie politica contemporana (in limba maghiara) IF 120
Filosofie si arta in spatiul public (in limba maghiara) IF 120
3 Limba si literatura Multilingvism si multiculturalitate IF 120
4 Teologie Studii religioase IF 120
5 Muzica Arta muzicala in cultura audiovizuala IF 120
6 Arte vizuale Comunicare vizuala IF 120
7 Management Managementul dezvoltarii afacerilor IF 120
   25. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DIN PITESTI
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Management Management financiar-bancar IF 120
Management in administratie si servicii publice IF 120
Managementul afacerilor IF 120
Managementul economic al unitatilor scolare IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul afacerilor (Braila) IF 120
Managementul afacerilor (Ramnicu Valcea) IF 120
2 Marketing Business to business marketing IF 120
Marketingul serviciilor IF 120
3 Contabilitate Standarde, reglementari si politici contabile IF 120
Standarde, reglementari si politici contabile (Braila) IF 120
Standarde, reglementari si politici contabile (Ramnicu Valcea) IF 120
4 Stiinte ale comunicarii Comunicare manageriala si relatii publice IF 120
5 Administrarea afacerilor Turism, gestiune hoteliera si politici in industria ospitalitatii (Ramnicu Valcea) IF 120
   26. UNIVERSITATEA "ROMANO-GERMANA" DIN SIBIU
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Management Managementul organizatiilor IF 120
Managementul proiectelor cu finantare europeana IF 120
Managementul strategic al resurselor umane IF 120
2 Marketing Marketing si comunicare in afaceri IF 120
   27. UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TARGU MURES
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Drept Proceduri judiciare si profesii liberale IF 60
2 Finante Banci si piete de capital in context european IF 120
Gestiunea financiara a afacerilor IF 120
3 Interdisciplinar (Psihologie si Stiinte ale educatiei) Managementul resurselor umane IF 120
Psihologie clinica si tehnici de interventie prin consiliere si psihoterapie IF 120
4 Stiinte ale educatiei Asigurarea calitatii invatamantului IF 120
5 Geografie Resurse turistice si protectia mediului IF 120
   28. UNIVERSITATEA "MIHAI EMINESCU" DIN TIMISOARA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in comert si turism IF 120
Administrarea serviciilor turistice IF 120
   29. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMISOARA
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Contabilitate Auditul si evaluarea intreprinderii IF 120
2 Economie si afaceri internationale Strategia afacerilor in mediul european IF 120
3 Limbi moderne aplicate Limbi moderne si comunicare interculturala IF 120
4 Stiinte ale comunicarii Jurnalism si publicitate IF 120
Mass-media si comunicare in spatiul public european IF 120
5 Informatica Administrarea sistemelor distribuite IF 120
Web-design IF 120
6 Drept Institutii de drept european IF 120
7 Psihologie Managementul resurselor umane IF 120
Psihoterapii si psihologie clinica IF 120
    ___________
   1 Locatia geografica de desfasurare a programului de masterat se noteaza numai in cazul in care este alta decat locatia geografica a sediului institutiei de invatamant superior.
   2 Limba de predare a programului de masterat se noteaza numai in cazul in care este alta decat limba romana.
   3 Forma de invatamant: cu frecventa (IF); cu frecventa redusa (IFR).
   4 Program de studiu aflat in procedura prevazuta de art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   5 Prevederi aplicabile si in anul universitar 2011-2012.

   
ANEXA Nr. 3

   
Domeniile si programele de studii universitare de masterat care functioneaza legal in cadrul institutiilor de invatamant superior particular

   1. SCOALA NORMALA SUPERIOARA BUCURESTI (S.N.S.B.)
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
1 Matematica Analiza si modelare prin ecuatii diferentiale si stocastice (in limba engleza - Analysis and modelisation through differential and stochastic equations) IF 120
Logica si specificatii formale (in limba engleza - Logics and formal specifications) IF 120
Structuri fundamentale cu aplicatii in algebra, geometrie si topologie (in limba engleza - Fundamental structures and applications to algebra, geometry and topology) IF 120
2 Biologie Chimie biologica (in limba engleza - Biological chemistry) IF 120
   1 Locatia geografica de desfasurare a specializarii/programului de studii se noteaza numai in cazul in care este alta decat locatia geografica a sediului institutiei de invatamant superior.
   2 Limba de predare a specializarii/programului de studii se noteaza numai in cazul in care este alta decat limba romana.
   3 Forma de invatamant: cu frecventa (IF); cu frecventa redusa (IFR).