Selectie – mobilitati STA – STS 2015-2016

Pentru anul univ. 2015-2016, Facultatea de Stiinţe Economice a Universităţii din Oradea pune la dispoziţia cadrelor sale didactice de la toate Departamentele un număr total de 176 locuri mobilităţi STA Erasmus pentru o perioadă totală de 1283 zile (aferentă numărului total de locuri) şi respectiv, 112 locuri mobilităţi STS Erasmus pentru o perioadă totală de 799 zile (aferentă numărului total de locuri).

Perioada efectivă de desfăşurare a bursei poate începe cel mai curând în octombrie 2015 (conform cu structura anului universitar 2015-2016 prevăzută la universitatea parteneră de destinaţie a bursei Erasmus) şi se poate finaliza cel mai târziu la 30 septembrie 2016.

COD ERASMUS – UNIVERSITATEA DIN ORADEA: RO ORADEA01

Dosarul de înscriere la concurs se va depune până la data de 22.05.2015 la la secretariat Decanat – d-na Viorica Szucs– în atenția conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan și trebuie să conţină:

 • Cerere tip*
 • Fişa individuală
 • CV (format Europass, fără lista publicațiilor)
 • Copie după actul de identitate
 • Cod IBAN – Banca Transilvania
 • Programul de predare/lucru** (Anexa 1 STA/STS) aprobat de ambele părţi (copie/scanat sau original)

*Cererea tip se va transmite, în format editabil, în ziua depunerii dosarului și prin email la adresa madelaabrudan@gmail.com

** Programul de lucru aprobat de ambele părţi (copie sau original) se va transmite, scanat, în ziua depunerii și prin email la adresa madelaabrudan@gmail.com

Atenție:

În cazul în care candidații vor adăuga la dosarul depus în termen (termenul de depunere al dosarelor – 22.05.2015) documentul Anexa I_Programul de predare/lucru aprobat de ambele părţi (copie sau original)), ulterior datei de selecție – 05.06.2015 dar nu mai tarziu de 22.06.2015, nu vor avea prioritate la repartizarea pe destinații, existența acestui document reprezentând condiție obligatorie pentru validarea finală a dosarului de selecție.

Toate cadrele didactice interesate îşi vor depune Dosarul de înscriere la concurs la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, la d-na Viorica Szucs.

Termenul de depunere în format listat (la Decanat) si trimitere via e-mail (mabrudan@uoradea.ro): 22 mai 2015, ora 16.00.

Selecția va avea loc în data de 05 iunie 2015 sala F005 ora 10.

Comisia de selecţie a candidaţilor va aproba inițial lista nominală a persoanelor care vor beneficia de mobilităţi Erasmus STA şi STS în anul 2015-2016, în funcţie de următoarele criterii, aplicate în ordinea în care sunt prezentate mai jos:

 • candidaţii sunt titulari ai contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi au depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă;
 • candidaţii cunosc limba engleză (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa, respectiv limba germană pentru mobilităţile în Germania) la nivel de predare;
 • candidaţii nu au mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi sunt cadre didactice titular ale UOFSE/personal angajat a UOFSE;
 • valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2014 / valoarea punctajului final din Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru anul 2014.

Lista finală nominală a persoanelor care vor beneficia de mobilităţi Erasmus STA şi STS în anul 2015-2016 se va definitiva în urma validării finale a tuturor Dosarelor de înscriere la concurs în perioada 05- 26 iunie 2015 22 iunie 2015 fiind data limită până la care se poate depune Anexa I_Programul de predare/lucru aprobat de ambele părţi (copie sau original)).

Condiţii cerute beneficiarilor de mobilităţi Erasmus STA şi STS:

 1. nu pot beneficia de granturi persoanele care au implinit vârsta pensionării şi/sau persoanele care nu au norma de bază în universitate;
 2. în cazul STA şi STS au prioritate cadrele didactice care candidează pentru prima dată în program. În acest sens se recomandă ca numărul noilor beneficiari de granturi STA să fie de minim 20% din totalul cadrelor didactice;
 3. în cazul contractelor Erasmus + care au indicate nominal persoanele beneficiare de mobilităţi, se poate efectua modificarea beneficiarului dacă acesta este de acord şi dacă doreşte să fie înlocuit sau indică explicit un coleg care să-l înlocuiască.
 4. un cadru didactic poate beneficia de maximum 2 mobilităţi STA sau 2 mobilităţi ST Ssau 1 mobilitate STA şi 1 mobilitate STS Erasmus/persoană/an universitar; un angajat din altă categorie de personal al UOFSE poate beneficia de maxim 2 mobilităţi STS Erasmus/persoană/an universitar
 5. Contractul financiar trebuie încheiat cu cel puţin 10 zile înaintea începerii mobilităţii; cadrele didactice trebuie să predea un document (cerere de plecare în mobilitate) aprobat de către Directorul de Departament și de către Decanul Facultății, prin care să se confirme faptul că în perioada în care se află în mobilitate nu au activităţi didactice, vor fi înlocuiţi la activitățile didactice sau vor recupera aceste activități;
 6. Beneficiarii de mobilităţi Erasmus trebuie să aducă la întoarcerea din mobilitate actele care să dovedească transportul sau cazarea, care vor fi depuse la dosar; cei care se deplasează cu autoturismul depun o declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acest lucru;
 7. Înainte de plecarea în mobilitate, trebuie semnate și depuse la d-na Cristina Scobiola, declaraţiile de imparţialitate şi de evitare a dublei finanţări, care de asemenea, vor fi adăugate la dosarul personal.

A se vedea şi informațiile disponibile pe paginile web:

http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Personal&structure=3

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Prodecanul responsabil cu relaţiile international al FSE, conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan, e-mail: mabrudan@uoradea.ro sau de la adresa de internet: http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Personal&structure=3

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.