Oferta de Burse ERASMUS – Teaching Assignment (TA) şi Staff Training (ST) – pentru anul univ. 2014-2015

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea anunţă organizarea concursului de selecţie a candidaţilor pentru următoarele tipuri de mobilități: ERASMUS TEACHING ASSIGNMENT (TA) și ERASMUS STAFF TRAINING (ST) finanțate prin  programul LLP al Uniunii Europene pentru anul universitar 2014-2015:

Oferta de Burse ERASMUS – Teaching Assignment (TA) şi Staff Training (ST) – pentru anul univ. 2014-2015

Pentru anul univ. 2014-2015, Facultatea de Stiinţe Economice a Universităţii din Oradea pune la dispoziţia cadrelor sale didactice de la toate Departamentele un număr total de 171 locuri mobilităţi TA Erasmus pentru o perioadă totală de 1925 zile (aferentă numărului total de locuri) şi respectiv, 92 locuri mobilităţi ST Erasmus pentru o perioadă totală de 93 zile (aferentă numărului total de locuri).

Perioada efectivă de desfăşurare a bursei poate începe cel mai curând în octombrie 2014 (conform cu structura anului universitar 2014-2015 prevăzută la universitatea parteneră de destinaţie a bursei Erasmus) şi se poate finaliza cel mai târziu la 30 septembrie 2015.

COD ERASMUS – UNIVERSITATEA DIN ORADEA:  RO ORADEA01

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină:

 • Cerere tip  
 • Fişa individuală  – 1 original+1 copie
 • CV (fără publicaţii)
 • Copie după cartea de identitate
 • Teaching Agreement/Training Agreement (Work programme) semnate de ambele părţi  (2 exemplare)– conform cerinţelor Comisiei Europene (vezi Ghidul Programului Erasmus+, pagina 212).

Teaching Agreement/Training Agreement (Work programme)  – pot fi ataşate şi în formă scanată –  Atenție: aceste documente (Teaching Agreement/Training Agreement (Work programme)  se pot depune până la data de 20 iunie 2014 la secretariat Decanat – d-na Viorica Szucs– în atenția conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan – și  reprezintă condiție obligatorie pentru validarea finală a dosarului de selecție – cele depuse până la data de 21 mai 2014 vor acorda prioritate dosarului de înscriere la concurs la repartizarea pe destinații și vor fi validate la data selecției.

Toate cadrele didactice interesate îşi vor depune Dosarul de înscriere la concurs la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, la d-na Viorica Szucs.

Cererile se vor trimite și via e-mail, ca document Word ataşat – pe adresa de e-mail a conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan – mabrudan@uoradea.ro.

Termenul de depunere în format listat (la Decanat) si trimitere via e-mail (mabrudan@uoradea.ro): 21 mai 2014, ora 16.00.

Selecția va avea loc în data de 23 mai 2014 sala E011 ora 12.

Comisia de selecţie a candidaţilor va aproba inițial lista nominală a persoanelor care vor beneficia de mobilităţi Erasmus TA şi ST în anul 2014-2015, în funcţie de următoarele criterii, aplicate în ordinea în care sunt prezentate mai jos:

 • candidaţii sunt titulari ai contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi au depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă;
 • candidaţii cunosc limba engleză (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa, respectiv limba germană pentru mobilităţile în Germania) la nivel de predare;
 • candidaţii nu au mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi sunt cadre didactice titular ale UOFSE/personal angajat a UOFSE;
 • valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013 / valoarea punctajului final din Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru anul 2013.

Lista finală nominală a persoanelor care vor beneficia de mobilităţi Erasmus TA şi ST în anul 2014-2015 se va definitiva în urma validării finale a tuturor Dosarelor de înscriere la concurs în perioada 20- 22 iunie 2014 –  20 iunie 2014 fiind data limită până la care se pot depune Teaching Agreement/Training Agreement (Work programme) semnate de ambele părţi –   2 exemplare (Teaching Agreement/Training Agreement (Work programme)  – pot fi ataşate şi în formă scanată)

Condiţii cerute beneficiarilor de mobilităţi Erasmus TA şi ST:

 1. nu pot beneficia de granturi persoanele care au implinit vârsta pensionării şi/sau persoanele care nu au norma de bază în universitate;
 2. în cazul TA şi ST au prioritate cadrele didactice care candidează pentru prima dată în program. În acest sens se recomandă ca numărul noilor beneficiari de granturi TA să fie de minim 20% din totalul cadrelor didactice;
 3. în cazul contractelor Erasmus care au indicate nominal persoanele beneficiare de mobilităţi, se poate efectua modificarea beneficiarului dacă acesta este de acord şi dacă doreşte să fie înlocuit sau indică explicit un coleg care să-l înlocuiască.
 4. un cadru didactic poate beneficia de maxim 6 săptămâni TA/ST Erasmus/mobilitate  într-un an universitar sau de maxim 30 ore de predare/mobilitate; un angajat din altă categorie de personal al UOFSE poate beneficia de maxim 6 săptămâni ST Erasmus/mobilitate  într-un an.
 5. un cadru didactic poate beneficia de maximum 2 mobilităţi TA sau 2 mobilităţi ST sau 1 mobilitate TA şi 1 mobilitate ST Erasmus/persoană/an universitar; un angajat din altă categorie de personal al UOFSE poate beneficia de maxim 2 mobilităţi ST Erasmus/persoană/an universitar
 6. Contractul financiar trebuie încheiat cu cel puţin 10 zile înaintea începerii mobilităţii; cadrele didactice trebuie să predea un document (cerere de plecare în mobilitate) aprobat de către Directorul de Departament și de către Decanul Facultății, prin care să se confirme faptul că în perioada în care se află în mobilitate nu au activităţi didactice, vor fi înlocuiţi la activitățile didactice sau vor recupera aceste activități;
 7. Beneficiarii de mobilităţi Erasmus trebuie să aducă la întoarcerea din mobilitate actele care să dovedească transportul sau cazarea, care vor fi depuse la dosar; cei care se deplasează cu autoturismul depun o declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acest lucru;
 8. Înainte de plecarea în mobilitate, trebuie semnate și depuse la d-na Cristina Scobiola, declaraţiile de imparţialitate şi de evitare a dublei finanţări, care de asemenea, vor fi adăugate la dosarul personal;

A se vedea şi informațiile disponibile pe paginile web:

http://www.uoradea.ro/Mobilitati+Erasmus+de+predare&structure=3 şi http://www.uoradea.ro/Mobilitati+Erasmus+de+formare&structure=3

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Prodecanul responsabil cu relaţiile international al FSE, conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan, e-mail: mabrudan@uoradea.ro sau de la adresa de internet: https://www.uoradea.ro/Mobilitati+Erasmus, https://www.uoradea.ro/Documente%20selectie.

 

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus Teaching Assignment (Erasmus TA)

I. Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Candidatul trebuie să fie titular cu norma de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO);
1.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2014-2015;
1.3. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus TA/ST câştigate în ultimii 3 ani;
1.4. Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termenul sus.

II. Criterii de departajare:

Nr. crt.

Criteriu

Cod criteriu Punctaj maxim posibil
1. Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă

C1.1

80 p.

2. În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci:

C1.2

maxim 80 p.

2.1.

Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare

C1.2.1

maxim 20 p.

2.2.

Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al UOFSE

C1.2.2

30 p.

2.3.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată

C1.2.3

maxim 30 p.

2.3.1.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, mai mare sau egal cu 750%

30 p.

2.3.2.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare  pentru 2013 confirmată, între 350% şi 749%

20 p.

2.3.3.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, între 200% şi 349%

10 p.

2.3.4.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, sub 200%

0 p.

3. Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi ştiinţifice inter-universitare etc.

C2

maxim 20 p.

Total:

maxim 100 p.

Punctajul minim necesar pentru câştigarea dreptului de a merge în mobilitate este de 30 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

 

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus Staff Training (Erasmus ST)

I.  Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Candidatul trebuie să fie titular cu norma de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO);
1.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2014-2015;
1.3. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus STA câştigate în ultimii 3 ani;
1.4. Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termenul sus-menționat.

II. Criterii de departajare

II.1 PENTRU CADRE DIDACTICE:

Nr. crt.

Criteriu

Cod criteriu Punctaj maxim posibil
1. Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă C1.1

80 p.

2. În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci: C1.2

maxim 80 p.

2.1.

Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare C1.2.1

maxim 20 p.

2.2.

Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al UOFSE C1.2.2

30 p.

2.3.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare 2013 confirmată C1.2.3

maxim 30 p.

2.3.1.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, mai mare sau egal cu 750%

30 p.

2.3.2.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare  pentru 2013 confirmată, între 350% şi 749%

20 p.

2.3.3.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, între 200% şi 349%

10 p.

2.3.4.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, sub 200%

0 p.

3. Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi ştiinţifice inter-universitare etc. C2

maxim 20 p.

Total:

maxim 100 p.

II.2 PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC:

Nr. crt.

Criteriu

Cod criteriu Punctaj maxim posibil
1. Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă C1.1

80 p.

2. În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci: C1.2

maxim 80 p.

2.1.

Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa; limba germană pentru mobilităţile în Germania) dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare C1.2.1

maxim 20 p.

2.2.

Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este angajat al UOFSE C1.2.2

30 p.

2.3.

Valoarea punctajului final din Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale  pentru 2013 C1.2.3

maxim 30 p.

3. Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa EINCO anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi inter-universitare, sprijinirea cadrelor didactice și studenților de la universitatea parteneră aflați în vizită/mobilități la UOFSE în anii anteriori etc. C2

maxim 20 p.

Total: maxim 100 p.

Punctajul minim necesar pentru câştigarea dreptului de a merge în mobilitate este de 30 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Pentru detalii și stabilirecontacte pentru încheierea Teaching Agreement/Training Agreement (Work programme) aveţi aici adresele de contact şi de pagini web ale partenerilor Erasmus (SM, SP, TA, ST) ai FSE.

 

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, marţi, între orele 14.00-15.00, sala E118/F303, sau prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro.

One Response

 1. Mobilități Erasmus – Teaching Assignment (STA) şi Staff Training (STT) 2014/2015
  Mobilități Erasmus – Teaching Assignment (STA) şi Staff Training (STT) 2014/2015 / 4-15-2014 / ·

  […] Oferta burse Erasmus – STA si STT 2014/2015 […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.