Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus+ – Documente necesare

Oferte burse Erasmus | Calendar Zilele ERASMUS | Condiții de participare | Criterii specifice de eligibilitate Erasmus | Regulamente & Proceduri | Etapele bursierului Erasmus | Documente necesare | Liste bursieri | Anexe Lista universitatilor partenere Erasmus


Documente necesare pentru înscriere la concurs – Erasmus+ 2019

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente, fiecare în 3 exemplare:

 1. Cerere tip (Anexa 1) adresată Conducerii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea,cu privire la înscrierea la concurs pentru obţinerea bursei pentru mobilitate de studii ERASMUS în străinătate, cu indicarea, în ordinea preferinţei, a 3 universităţi unde se doreşte obţinerea acestei burse Erasmus, dintre cele oferite de Facultatea noastră, şi a perioadei unde/pentru care ar dori să se obţină bursa respectivă, selectate din prezenta ofertă.
 2. Cererea trebuie să aibă specificate în ea toate datele solicitate şi se depune având anexate documentele menţionate mai jos, toate în 3 exemplare. Cererea se semnează de către studentul/masterandul/doctorandul care doreşte înscrierea la concurs, cu pastă/cerneală albastră – 3 exemplare originale. În cerere se mai specifică, în mod obligatoriu, următoarele: numele şi prenumele studentului/masterandului/doctorandului, data şi locul naşterii, domiciliul stabil şi adresa de contact (inclusiv număr telefon şi adresă de e-mail validă), anul de studiu în care este înscris în momentul respectiv, specializarea şi grupa.

PRECIZĂRI:

Pe toate documentele aferente bursei Erasmus, numele de familie va fi scris cu litere mari, iar prenumele, doar iniţiala cu literă mare, iar restul, cu litere mici; exemplu: POPESCU Gheorghe Mircea. Se vor preciza întotdeauna toate prenumele persoanei, exact aşa cum apar în cartea de identitate.

Anexa 1 se va completa numai după ce solicitantul s-a interesat la universităţile partenere cu privire la structura anului lor universitar (cum este structurat anul lor universitar – pe semestre, trimestre etc.; când încep semestrele/ trimestrele la ei, când sunt sesiunile de examene, când sunt vacanţele lor etc.), astfel încât să se încadreze cu perioada ca să-şi poată susţine examenele acolo şi să se întoarcă acasă cu creditele ECTS necesare, şi de asemenea, numai după ce studentul s-a interesat la universităţile partenere dacă acestea oferă disciplinele de studiu care le-ar avea de studiat în continuare în Facultatea noastră, conform specializării la care solicitantul este înscris (inclusiv limba de predare la universităţile partenere).

A se citi Regulamentele şi Procedurile pentru studenţii bursieri Erasmus SMS/SMP postate pe site-ul universității din Oradea – Relații internaționale și cele postate pe site-ul Facultății de Științe Economice  

 1. CV (format european) (Anexa 11)în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei sau în limba engleză – 3 exemplare semnate şi datate original de către titular – a se vedea Anexa 11

În CV se vor menţiona detaliat – în mod obligatoriu – aspectele care reprezintă criterii de departajare a candidaţilor la concursul pentru obţinerea unei burse Erasmus (a se vedea mai jos Criteriile de departajare). Documente doveditoare se vor prezenta la interviu.

 1. Declaraţie pe propria răspunderecă nu a mai beneficiat de bursă Erasmus (a se vedea Anexa 8) – 3 exemplare originale
 2. Fotocopie după certificatul de competenţă lingvistică în limba engleză sau în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei(dacă solicitantul deţine un astfel de certificat deja şi acest certificat este în termen de valabilitate, se depune cel existent, în 3 fotocopii, iar originalul se va aduce în ziua concursului, spre a fi prezentat Comisiei). Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine de la Facultatea de Litere a Universităţii din Oradea, dacă studentul nu are un alt certificat valabil în prezent.
 3. Situaţia şcolară actuală (inclusiv cu notele pe semestrul I al anului universitar curent, adică, cuprinzând inclusiv notele din sesiunea februarie 2019), în limba română(o solicitaţi din timp la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice). Studentul selecţionat pentru bursă Erasmus nu are voie să aibă mai mult de două restanţe din anul anterior, se recomandă să fie integralist la momentul concursului şi ulterior, în septembrie 2019 –3 fotocopii (Atenție!– originalul acestui document se va păstra de către titular şi se va aduce în ziua concursului, pentru a fi prezentat Comisiei de selecţie)
 4. Scrisoare de motivaţie în limba română şi în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei sau în limba engleză (Briefly statement of the reasons why you wish to study abroad) – în câte 3 exemplare fiecare, semnate şi datate original de către titular
 5. 3 fotocopii după Cartea de identitate
 6. numai pentru doctoranzi– acceptul la studii de doctorat al unui profesor coordonator din Universitatea unde se doreşte obţinerea bursei
 7. numai pentru studenţii din actual an 3 de studii de licenţă– angajamentul scris de a se înscrie la studii Master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, în anul universitar 2018-2019 (a se vedea Anexa 7) – în 3 exemplare semnate şi datate în original.

IMPORTANT! – Fiecare candidat are obligaţia ca în momentul în care şi-a depus dosarul la d-na Roxana HATOS să trimită un e-mail la adresa steconomice@uoradea.ro, cu documentele de candidatura – Anexa 1, CV și Scrisoarea de intenţie/motivaţie – în format editabil (Word MS Office); mesajul se va transmite de pe adresa de e-mail a candidatului (această adresă se va utiliza în corespondenţa oficială, pe mai departe).

 1. Criterii de departajare
Nr. crt. Criteriu Punctaj
1.                   Media semestrelor studiate până în prezent să fie peste 8.00 10 p.
2.                   Situaţia şcolară prezentată la dosarul de concurs relevă faptul că solicitantul bursei SMS nu are mai mult de două restanţe 10 p.
3.                   Cunoaşterea limbii engleze (sau a limbii franceze pentru candidaţii la burse în Franţa) la nivel avansat – dovedit prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
4.                   Cunoaşterea limbii ţării de destinaţie a bursei solicitate, dovedită prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
5.                   Media notelor obţinute la limbile străine studiate în Facultate să fie 10.00 10 p.
6.                   Evaluarea capacităţii de conversaţie şi înţelegere în limbă străină (limba engleză sau franceză şi/sau limba ţării de destinaţie a bursei), prin testarea acestora în timpul interviului maxim 10 p.
7.                   Evaluarea modului de prezentare la interviu (prezenţă şi ţinută; atitudine; mod de exprimare; convingere; motivaţie; conversaţie etc.) maxim 10 p.
8.                   Evaluarea dosarului de candidatură depus pentru concurs (se va considera faptul că dosarul este întocmit conform cerinţelor; modul de realizare şi prezentare a documentelor etc.) maxim 10 p.
9.                   Activitatea profesională a studentului (reprezentativitate pentru studenţi/colegi în diferite organizaţii, structuri ale universităţii/facultăţii, asociaţii studenţeşti; activităţi de voluntariat în sprijinul studenţilor şi/sau a cadrelor didactice; activităţi de voluntariat în organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul FSEUO; iniţiative de îmbunătăţire a mediului academic şi studenţesc;  participări la proiecte studenţeşti sau ale FSEUO; calitatea de membru în asociaţii profesionale etc.) maxim 10 p.
10.              Activitatea ştiinţifică a studentului (premii obţinute la olimpiadele studenţeşti sau la alte concursuri similare organizate în cadrul FSEUO, AFER etc.; participări la sesiuni ştiinţifice ale studenţilor sau alte manifestări similare; implicare în cercuri studenţeşti; lucrări ştiinţifice publicate; activarea în comitete ale unor reviste de specialitate; calitatea de membru în asociaţii ştiinţifice etc.) maxim 10 p.
Total: maxim 100 p.

Solicitanţii sunt rugaţi să îşi păstreze o fotocopie a fiecărui document depus la dosar!

One Response

 1. Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016
  Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016 / 3-23-2015 / ·

  […] Erasmus ESM & ESP 2015-2016 Regulamente & Proceduri | Etapele bursierului Erasmus Documente necesare | Liste bursieri | Anexe Lista universitatilor partenere Erasmus […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.