Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus mobilităţi studenţeşti de studii (Erasmus Study Mobility) 2014-2015

NOU Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015 Runda a II-a
Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015

Săptămâna Burselor ERASMUS 2014Condiții de participare
Criterii specifice de eligibilitate Erasmus ESM & ESP 2014-2015
Regulamente & ProceduriEtapele bursierului Erasmus
Documente necesareListe bursieriAnexe
Lista universitatilor partenere Erasmus 2014-2015

I. Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Studentul/masterandul trebuie să fie înscris la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO), la momentul la care va pleca la bursă de studiu prin mobilitate Erasmus Study Mobility (ESM); în acest scop, pentru candidaţii de la alte Facultăţi sau Universităţi şi pentru candidaţii din actualul an 3 de studii licenţă din cadrul FSEUO este necesară existenţa la dosarul de concurs a Anexei 7 (pentru ESM), completată/-e corespunzător; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

1.2. Studentul / masterandul care candidează pentru obţinerea unei burse de mobilitate Erasmus Study Mobility trebuie să nu mai fi beneficiat de alt stagiu tip Erasmus Study Mobility; în acest scop, este necesară existenţa la dosarul de concurs a candidaţilor a Anexei 8 (pentru ESM), completată/-e corespunzător; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

1.3. Dosarul de candidatură depus pentru concurs este complet; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

Fiecare candidat trebuie să fie integralist la momentul plecării cu bursă ESM; în acest sens, în cazul în care candidatul a fost selecţionat pentru obţinerea unei burse ESM, acesta va trebui să prezinte reprezentantului Biroului LLP al Universităţii din Oradea situaţia şcolară la zi, la momentul încheierii contractului financiar; în cazul în care la momentul încheierii contractului financiar bursierul selecţionat prin concurs nu va fi integralist, acesta va pierde bursa câştigată prin concurs. Ca urmare, candidatul declarat câştigător al unei burse ESM, va declara că a luat la cunoştinţă acest criteriu prin depunerea la secretariat Decanat, în atenţia Responsabilului cu relaţii internaţionale al FSEUO, a Anexei 2, în termen de 3 zile lucrătoare de la interviu.

II. Criterii de departajare

Nr.

crt.

Criteriu

Punctaj

1. Media semestrelor studiate până în prezent să fie peste 8.50 10 p.
2. Situaţia şcolară prezentată la dosarul de concurs relevă faptul că solicitantul bursei ESM este integralist 10 p.
3. Cunoaşterea limbii engleze (sau a limbii franceze pentru candidaţii la burse în Franţa) la nivel avansat – dovedit prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
4. Cunoaşterea limbii ţării de destinaţie a bursei solicitate, dovedită prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
5. Media notelor obţinute la limbile străine studiate în Facultate să fie 10.00 10 p.
6. Evaluarea capacităţii de conversaţie şi înţelegere în limbă străină (limba engleză sau franceză şi/sau limba ţării de destinaţie a bursei), prin testarea acestora în timpul interviului maxim 10 p.
7. Evaluarea modului de prezentare la interviu (prezenţă şi ţinută; atitudine; mod de exprimare; convingere; motivaţie; conversaţie etc.) maxim 10 p.
8. Evaluarea dosarului de candidatură depus pentru concurs (se va considera faptul că dosarul este întocmit conform cerinţelor; modul de realizare şi prezentare a documentelor etc.) maxim 10 p.
9. Activitatea profesională a studentului (reprezentativitate pentru studenţi/colegi în diferite organizaţii, structuri ale universităţii/facultăţii, asociaţii studenţeşti; activităţi de voluntariat în sprijinul studenţilor şi/sau a cadrelor didactice; activităţi de voluntariat în organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul FSEUO; iniţiative de îmbunătăţire a mediului academic şi studenţesc;  participări la proiecte studenţeşti sau ale FSEUO; calitatea de membru în asociaţii profesionale etc.) maxim 10 p.
10. Activitatea ştiinţifică a studentului (premii obţinute la olimpiadele studenţeşti sau la alte concursuri similare organizate în cadrul FSEUO, AFER etc.; participări la sesiuni ştiinţifice ale studenţilor sau alte manifestări similare; implicare în cercuri studenţeşti; lucrări ştiinţifice publicate; activarea în comitete ale unor reviste de specialitate; calitatea de membru în asociaţii ştiinţifice etc.) maxim 10 p.

Total:

maxim 100 p.

Punctajul minim necesar pentru câştigarea bursei este de 50 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Oradea.

Studenţii selecţionaţi pentru bursele de mai sus vor putea pleca la bursă, în funcţie de numărul de luni alocate fiecărei burse şi de structura anului universitar la Universităţile partenere, astfel:

  • în perioada 1 octombrie 2014 – 28 februarie 2015 (pentru bursă de 5 luni)
  • în perioada 1 octombrie 2014 – 1 martie 2015 (pentru bursă de 6 luni)
  • în perioada 1 martie 2015– 31 iulie 2015 (pentru bursă de 5 luni)
  • în perioada 1 februarie 2015 – 31 iulie 2015 (pentru bursă de 6 luni)
  • în perioada 1 octombrie 2015 – 30 iunie 2015 (pentru bursă de 9 luni)
  • în perioada 1 octombrie 2015 – 31 iulie 2015 (pentru bursă de 10 luni)

Perioada de mai sus este însă flexibilă, depinzând de structura anului universitar la universitatea parteneră.

În acest scop, înainte de completarea Anexei 1, solicitanţii sunt rugaţi să se intereseze la universităţile partenere cu privire la structura anului lor universitar (cum este structurat anul lor universitar – pe semestre, trimestre etc.; când încep semestrele/ trimestrele la ei, când sunt sesiunile de examene, când sunt vacanţele lor etc.), astfel încât să se încadreze cu perioada ca să-şi poată susţine examenele acolo şi să se întoarcă acasă cu creditele ECTS necesare (30 credite ECTS pentru o perioadă de maxim 6 luni, şi 60 credite ECTS pentru perioadă mai mare de 5 luni).

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute  şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, marţi, între orele 14.00-15.00, sala E118/F303 sau prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro

ATENŢIE: programul pentru studenţi (audienţe, consultaţii, răspuns e-mail-uri etc.) este în fiecare zi de marţi din timpul semestrului II al anului universitar 2013-2014, numai în timpul aferent intervalului dintre orele 14.00-15.00. În perioadele de sesiuni şi vacanţe nu este program pentru studenţi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.