Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere – master

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere-tip de înscriere pusă la dispoziție de Facultatea de Științe Economice, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea–tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate, notele obținute la probele examenului de licență și media generală a examenului de licenţă, precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2016);
 2. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverința doveditoare a depunerii originalului laînscrierea la o altă facultate);
 3. Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate);
 4. Foaia matricolă de la liceu în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate);
 5. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba engleză), în copie legalizată, dacă este cazul – a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie;
 6. Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 7. Certificat de căsătorie, în copie legalizată, dacă este cazul;
 8. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru Facultatea de Științe Economice;
 9. 2 fotografii tip buletin (sau 4 fotografii tip buletin de identitate, în cazul înscrierii la pograme de studii cu predare în limba engleză);
 10. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate şi copie);
 11. Chitanţă/ordin de plată în original, care dovedește achitarea taxei de înscriere.

 Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.