Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere – licență

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații, vor completa o cerere tip de înscriere pusă la dispoziție de Facultatea de Științe Economice, în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea–tip de înscriere se anexează următoarele acte:

  1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016, adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ (liceu) care menţionează media generală și notele de la probele examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  2. Certificatul de naştere în copie legalizată ;
  3. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
  4. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză în copie legalizată (în cazul înscrierii la/optării pentru un program de studii universitare de licență cu predare în limba engleză – a se vedeaAnexa 1 la prezenta metodologie);
  5. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează – Facultatea de Științe Economice;
  6. 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la programe de studii/ specializări care susţin probe eliminatorii și/sau examen de admitere cu probe de concurs;
  7. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
  8. Chitanţă / ordin de plată care dovedește achitarea taxei de înscriere (150 RON).

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.