Comunicat de presă Proiectul PRACTeam se finalizează astăzi, 30 septembrie 2013

Comunicat de presă Proiectul PRACTeam se finalizează astăzi, 30 septembrie 2013

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

 

Proiectul PRACTeam se finalizează astăzi, 30 septembrie 2013,
cu implementarea tuturor activităţilor, realizarea tuturor rezultatelor prevăzute
şi atingerea tuturor indicatorilor preconizaţi

 practeam

Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, au derulat începând cu data de 01 octombrie 2010 – proiectul „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150.

Valoarea totală a proiectului a fost de 20.941.500 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 19.830.198.00 lei.

Proiectul a fost implementat în regiunile Nord-Vest, Vest şi Nord-Est, pe parcursul a 36 de luni. Proiectul se încheie astăzi, 30 septembrie 2013 cu implementarea tuturor activităţilor, realizarea tuturor rezultatelor prevăzute şi atingerea tuturor indicatorilor preconizaţi.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship, realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii.

Proiectul s-a adresat unui număr total de 2430 studenţi şi masteranzi din cadrul Universităţilor partenere, care au beneficiat de un Modul de pregătire practică particularizat pe postul pe care au desfăşurat practica, precedat de testare aptitudinală în vederea orientării în carieră şi un Modul de consiliere şi orientare în carieră. Pentru aceste două grupuri ţintă s-a urmărit creşterea nivelului de calificare practică şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă. De asemenea, proiectul s-a adresat unui număr total de 486 tutori de practică, angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă cu care Universităţile partenere au încheiat acorduri de practică, care au beneficiat de un Modul de formare a tutorilor în cadrul universităţilor partenere. Pentru acest grup ţintă s-a urmărit îmbunătăţirea abilităţilor tutoriale în vederea sprijinirii tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă.

Rezultatele finale realizate faţă de cele preconizate sunt:

 • 2459 studenţi (din ciclul I  – licenţă şi din ciclul II – masterat), care au beneficiat de un modul de pregătire practică particularizat, precedat de testare aptitudinală pentru orientarea în carieră de un modul de consiliere şi orientare în carieră – realizat faţă de 2430 prevăzut;
 • 534 tutori de practică formați în vederea sprijinirii tranziției de la şcoală la viața activă – realizat faţă de 486 prevăzut;
 • 337 acorduri de practică şi 120 acte adiţionale pentru reînnoirea acordurilor de practică încheiate între universități şi organizații, instituții, în vederea desfăşurării stagiilor de practică şi internship, în vederea sprijinirii tranziției de la şcoală la viața activă – realizat faţă de 90 prevăzut;
 • 127 studenţi care au beneficiat de un program de internship în cadrul a 88 firme din România – realizat faţă de 90 prevăzut;
 • 42 programe de pregătire practică particularizate pentru specializările de licenţă şi master – realizat faţă de 12 prevăzut;
 • 1 Modul de formare a tutorilor pentru stagiile de pregătire practică ale studenților – realizat;
 • 1 Modul de consiliere şi orientare în carieră pentru studenţii economişti – realizat;
 • 1 Bază de date actualizată anual cu acorduri de practică şi oferte de programe de internship în domeniul ştiinţelor economice – realizat;
 • 3 dispecerate de practică PRACTeam Center – câte 1/universitate dotate fiecare cu: 1 server, 12 calculatoare cu licenţe incluse, 1 televizor LCD, 1 info-chiosc – realizat;
 • 1 Conferinţă de vizibilitate a proiectului – realizat;
 • 1 Conferinţă de diseminare a rezultatelor proiectului – realizat;
 • 3 Conferinţe de presă de promovare a lansării proiectului – câte 1/partener – realizat;
 • 9 Campanii PRACTeam de conştientizare a oportunităţilor oferite studenţilor de stagiile de pregătire practică – realizat;
 • 9 Workshop-uri PRACTeam – realizat;
 • 3 Gale inter-regionale PRACTeam – realizat;
 • 1 pagină web a proiectului: www.practeam.ro – realizat;

Indicatorii finali realizaţi sunt:

 • Numărul de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă:  2459 (depăşit cu 1,19 %);
 • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 2583 (depăşit cu 6,29 %);
 • Număr de participanţi la instruire – tranziţia de şcoală la viaţa activă:  534 (depăşit cu 9,87 %);
 • Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – tranziţia de la şcoală: 2583 (depăşit cu 6,29 %);
 • Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală: 11 (depăşit cu 22,2 %);
 • Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 1 (realizat 100%);
 • Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 90 (realizat 100%);
 • Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 1000 (realizat 100%);
 • Programe de practică particularizate pe specializări de licenţă și masterat:  42 (depăşit cu 250 %);
 • Fișe de practică personalizate pentru studenţi și masteranzi:  2459 (depăşit cu 1,19 %);
 • Tutori de practică formaţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la școală la viaţa activă:  534 (depăşit cu 9,87 %);
 • Studenţi care vor beneficia de un program de internship:  127 (depăşit cu 41,11%);
 • PRACTeam Center: 3 (realizat 100%);
 • Manual al tutorelui de practică: 1 (realizat 100%);
 • Ghid de practică adresat studenţilor de la nivel de licenţă și masterat pentru efectuarea stagiului de practică: 1 serie Ghidul de practică (18 volume) şi 1 Ghid de internship realizat (depăşit cu 100 %);
 • Ghid de orientare în carieră a studenţilor economiști: 1 (realizat 100%);
 • CD de diseminare a rezultatelor proiectului: 1 (realizat 100%).

 

Ţinând cont de rezultatele obţinute şi de depăşirile înregistrate la marea majoritate a indicatorilor, considerăm că proiectul PRACTeam s-a bucurat de un real succes. Echipa de proiect mulţumeşte pe această cale tuturor reprezentanţilor organizaţiilor gazdă de practică şi tutorilor de practică fără a căror generozitate şi disponibilitate pentru parteneriat şi pentru sprijinirea studenţilor economişti acest succes nu ar fi fost posibil şi adresează sincere felicitări studenţilor şi masteranzilor pentru performanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică PRACTeam!

 

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro