OFERTĂ DE BURSE ERASMUS – Teaching Assignment (STA) şi Staff Training (STT) - pentru anul univ. 2013-2014

OFERTĂ DE BURSE ERASMUS – Teaching Assignment (STA) şi Staff Training (STT) – pentru anul univ. 2013-2014

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea anunţă organizarea concursului de selecţie a candidaţilor pentru următoarele tipuri de mobilități: ERASMUS TEACHING ASSIGNMENT (STA) și ERASMUS STAFF TRAINING (STT) finanțate prin  programul LLP al Uniunii Europene (a se vedea pagina web: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1051_en.htm), pentru anul universitar 2013-2014:

 

 

 

 

[box type=”info”]TABEL OFERTĂ DE BURSE ERASMUS – Teaching Assignment (STA) şi Staff Training (STT) –
pentru anul univ. 2013-2014
[/box]

 

 

Pentru anul univ. 2013-2014, Facultatea de Stiinţe Economice a Universităţii din Oradea pune la dispoziţia cadrelor sale didactice de la toate Departamentele un număr total de 108 locuri mobilităţi STA Erasmus pentru o perioadă totală de 200 săptămâni sau 358 ore de predare (aferentă numărului total de locuri) şi respectiv, 62 locuri mobilităţi STT Erasmus pentru o perioadă totală de 107 săptămâni (aferentă numărului total de locuri).

Perioada efectivă de desfăşurare a bursei poate începe cel mai curând în octombrie 2013 (conform cu structura anului universitar 2013-2014 prevăzută la universitatea parteneră de destinaţie a bursei Erasmus) şi se poate finaliza cel mai târziu la 30 septembrie 2014.

COD ERASMUS – UNIVERSITATEA DIN ORADEA (trebuie menţionat de către aplicanţi pe toate formularele care le vor avea de completat pentru mobilitate, acolo unde se solicită instituţia de unde provin (Sending institution), deoarece este codul de identificare europeană al Universităţii din Oradea): RO ORADEA01

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină:

  • CV datat și semnat (format Europass, fără lista publicațiilor);
  • Cerere tip completată și semnată (pe formatul din Anexa 1) – cu număr de înregistrare de la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (d-ra Manuela Popovici)
  • Copie după actul de identitate (CI sau Pasaport).

Toate cadrele didactice interesate îşi vor depune Dosarul de înscriere la concurs la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, la d-ra Manuela Popovici.

Cererile se vor trimite și via e-mail, ca document Word ataşat – pe adresa de e-mail a conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan – mabrudan@uoradea.ro.

Termenul de depunere în format listat (la Decanat) si trimitere via e-mail (mabrudan@uoradea.ro) a cererilor: 5 aprilie 2013, ora 14

Toate cererile astfel depuse vor fi discutate în Comisia de selecţie a candidaţilor, care va aproba lista nominală finală a persoanelor care vor beneficia de mobilităţi Erasmus STA şi STT în anul 2013-2014, funcţie de următoarele criterii, aplicate în ordinea în care sunt prezentate mai jos:

  • candidaţii sunt titulari ai contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi au depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă;
  • candidaţii cunosc limba engleză (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa, respectiv limba germană pentru mobilităţile în Germania) la nivel de predare;
  • candidaţii nu au mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi sunt cadre didactice titular ale UOFSE/personal angajat a UOFSE;
  • valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013 / valoarea punctajului final din Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru anul 2013.

ATENŢIE!!! Condiţii cerute beneficiarilor de mobilităţi Erasmus STA şi STT:

1. nu pot beneficia de granturi persoanele care au implinit vârsta pensionării şi/sau persoanele care nu au norma de bază în universitate;

2. în cazul STA şi STT au prioritate cadrele didactice care candidează pentru prima dată în program. În acest sens se recomandă ca numărul noilor beneficiari de granturi STA să fie de minim 20% din totalul cadrelor didactice;

3. în cazul contractelor Erasmus care au indicate nominal persoanele beneficiare de mobilităţi, se poate efectua modificarea beneficiarului dacă acesta este de acord şi dacă doreşte să fie înlocuit sau indică explicit un coleg care să-l înlocuiască. În caz contrar, beneficiarul astfel nominalizat în contract are obligaţia efectuării mobilităţii respective;

4. un cadru didactic/angajat angajat din altă categorie de personal al UOFSE poate fi înlocuit cu altul după predarea listei finale, dar numai pentru motive justificate şi numai în cuantumul de săptămâni aprobat. Modificarea se va aduce la cunoştinţa Prodecanului responsabil cu relaţiile externe din Facultate, a Decanului Facultăţii și a d-nei Cristina Scobiola, printr-o adresă scrisă, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2013;

5. un cadru didactic poate beneficia de maxim 6 săptămâni STA/STT Erasmus/mobilitate  într-un an universitar sau de maxim 30 ore de predare/mobilitate; un angajat din altă categorie de personal al UOFSEpoate beneficia de maxim 6 săptămâni STT Erasmus/mobilitate  într-un an.

6. un cadru didactic poate beneficia de maximum 2 mobilităţi STA sau 2 mobilităţi STT sau 1 mobilitate STA şi 1 mobilitate STTErasmus/persoană/an universitar; un angajat din altă categorie de personal al UOFSEpoate beneficia de maxim 2 mobilităţi STTErasmus/persoană/an universitar

7. Agenția Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cere ca stagiile STA să fie de minim o săptămână (adica 7 zile) şi să cuprindă minim 5 ore de predare – o săptămână este echivalentul a 7 zile şi a cel puţin 5 ore predate pe săptămână, iar stagiile STT să fie de minim o săptămână (adica 7 zile);

8. Contractul financiar trebuie încheiat cu cel puţin 10 zile înaintea începerii mobilităţii; cadrele didactice trebuie să aducă un document (cerere de plecare în mobilitate) aprobat de către Directorul de Departament și de către Decanul Facultății, prin care să se confirme faptul că în perioada în care se află în mobilitate nu au activităţi didactice, vor fi înlocuiţi la activitățile didactice sau vor recupera aceste activități;

9. Beneficiarii de mobilităţi Erasmus trebuie să aducă la întoarcerea din mobilitate actele care să dovedească transportul sau cazarea, care vor fi depuse la dosar; cei care se deplasează cu autoturismul depun o declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acest lucru;

10. Înainte de plecarea în mobilitate, mai trebuie semnate și depuse la d-na Cristina Scobiola, declaraţiile de imparţialitate şi de evitare a dublei finanţări, care de asemenea, vor fi adăugate la dosarul personal;

11. Cadrele didactice care nu depun până la 1 septembrie al fiecărui an actele care să confirme plecarea în mobilitate (contractul de misiune) vor fi eliminate de pe listele de mobilități.

 

A se vedea şi informațiile disponibile pe paginile web: https://www.uoradea.ro/Mobilitati+Erasmus+de+predare
şi https://www.uoradea.ro/Mobilitati+Erasmus+de+formare

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Prodecanul responsabil cu relaţiile externe al Facultăţii de Ştiinţe Economice, conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan, e-mail: mabrudan@uoradea.ro sau de la adresa de internet: https://www.uoradea.ro/Documente%20selectie

 

 

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru
burse Erasmus Teaching Assignment (
Erasmus STA)

I.  Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Candidatul trebuie să fie titular cu norma de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO); în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs;

1.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2013-2014; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs;

1.3. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus STA câştigate în ultimii 3 ani; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs;

1.4. Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termenul sus-menționat; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs/nu este luat în considerare.

II. Criterii de departajare:

Nr. crt.

Criteriu

Cod criteriu

Punctaj

1.

Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă

C1.1

80 p.

2.

În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci:

C1.2

maxim 80 p.

2.1.

Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa; limba germană pentru mobilităţile în Germania) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare

C1.2.1

maxim 20 p.

2.2.

Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al UOFSE

C1.2.2

30 p.

2.3.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013

C1.2.3

maxim 30 p.

2.3.1.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013, mai mare sau egal cu 750%

30 p.

2.3.2.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013, între 350% şi 749%

20 p.

2.3.3.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013, între 200% şi 349%

10 p.

2.3.4.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013, sub 200%

0 p.

3.

Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa EINCO anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi ştiinţifice inter-universitare etc.

C2

maxim 20 p.

Total:

maxim 100 p.

Punctajul minim necesar pentru câştigarea dreptului de a merge în mobilitate este de 30 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor
pentru burse Erasmus Staff Training (
Erasmus STT)

I.  Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Candidatul trebuie să fie titular cu norma de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO); în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs;

1.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2013-2014; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs;

1.3. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus STA câştigate în ultimii 3 ani; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs;

1.4. Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termenul sus-menționat; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs/nu este luat în considerare.

II. Criterii de departajare

II.1 PENTRU CADRE DIDACTICE:

Nr. crt.

Criteriu

Cod criteriu

Punctaj

1.

Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă

C1.1

80 p.

2.

În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci:

C1.2

maxim 80 p.

2.1.

Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa; limba germană pentru mobilităţile în Germania) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare

C1.2.1

maxim 20 p.

2.2.

Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al UOFSE

C1.2.2

30 p.

2.3.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013

C1.2.3

maxim 30 p.

2.3.1.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013, mai mare sau egal cu 750%

30 p.

2.3.2.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013, între 350% şi 749%

20 p.

2.3.3.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013, între 200% şi 349%

10 p.

2.3.4.

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2013, sub 200%

0 p.

3.

Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa EINCO anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi ştiinţifice inter-universitare etc.

C2

maxim 20 p.

Total:

maxim 100 p.

 

II.2 PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC:

Nr. crt.

Criteriu

Cod criteriu

Punctaj

1.

Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă

C1.1

80 p.

2.

În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci:

C1.2

maxim 80 p.

2.1.

Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa; limba germană pentru mobilităţile în Germania) dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare

C1.2.1

maxim 20 p.

2.2.

Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este angajat al UOFSE

C1.2.2

30 p.

2.3.

Valoarea punctajului final din Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru anul 2013

C1.2.3

maxim 30 p.

3.

Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa EINCO anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi inter-universitare, sprijinirea cadrelor didactice și studenților de la universitatea parteneră aflați în vizită/mobilități la UOFSE în anii anteriori etc.

C2

maxim 20 p.

Total:

maxim 100 p.

Punctajul minim necesar pentru câştigarea dreptului de a merge în mobilitate este de 30 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Pentru a vă edifica asupra aspectelor anterioare, aveţi aici adresele de contact şi de pagini web ale partenerilor Erasmus ai Facultăţii noastre.

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, marţi, între orele 14.00-15.00, sala F208, sau prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro.