Oferte Burse Erasmus – ESM 2013/2014

Oferte Burse Erasmus – ESM 2013/2014

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea anunţă organizarea concursului de selecţie a candidaţilor pentru următoarele Burse ERASMUS STUDENT MOBILITY (ESM) din cadrul programului LLP al Uniunii Europene (a se vedea pagina web: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1051_en.htm),  pentru anul universitar 2012-2013:

Tabel Oferta de burse de studii Erasmus
pentru anul universitar 2013/2014

Date contact ale universităților partenere
în cadrul Erasmus Mobility
în anul universitar 2013/2014

Termen de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: în perioada 18.03.2013 – 28.03.2013

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 28 MARTIE 2013, ora 14.00

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal de către fiecare solicitant, la Secretara Şefă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, d-na REMEŞ Daniela (în sala F 202), după ce solicitanţii şi-au înregistrat anterior cererile (Anexa 1 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2011/12/Mobilitati_studenti_Erasmus_Anexa_1_Bursa_Erasmus_-_Cerere_inscriere_concurs.doc) la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (la d-ra secretară Manuela POPOVICI).

ATENŢIE: Doar dosarele care sunt întocmite conform cerinţelor vor fi luate în considerare pentru concurs (a se vedea link-ul: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/anexe/).

Toate documentele depuse la dosarul de concurs se vor transmite şi în format editabil (MS Office Word) d-nei Conf.dr. Maria-Madela ABRUDAN, ataşate unui mesaj transmis pe adresa de e-mail mabrudan@uoradea.ro, înainte de a fi depuse la d-na Daniela Remeş.

Condiţii de participare la concursul pentru obţinerea unei Burse Erasmus de studii
în anul universitar 2013-2014:

 1. Pot participa la concurs în vederea obţinerii unei burse pentru mobilitate de studii Erasmus, toţi studenţii/ masteranzii/ doctoranzii (denumiţi în continuare „studenţi”) ai Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, inclusiv cei care vor absolvi în vara anului 2013 primul an de studiu, atât de la forma lungă de învăţământ (studii de licenţă), cât şi de la Master, sau cei care sunt înscrişi la doctorat şi sunt studenţi/ doctoranzi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea;
 2. De asemenea, pot participa studenţii care vor absolvi în vara anului 2013 anul 3 de studiu, la Ciclul I de învăţământ (studii de licenţă), cu condiţia asumării în scris a angajamentului de a se înscrie la studii Master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, începând cu septembrie 2013. În urma selecţiei la concurs, aceşti studenţi vor beneficia de bursă Erasmus ca studenţi masteranzi, pe parcursul anului I de studii Master, în anul universitar 2013-2014; (a se vedea Anexa 7 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/anexe/
 3. Pot beneficia de bursa Erasmus obţinută în urma concursului numai solicitanţii care, în momentul plecării la bursă, vor fi integralişti pe semestrele studiate în cadrul Facultăţii noastre (adică, nu au restanţe); din acest motiv, vor avea prioritate pentru obţinerea unei burse Erasmus, studenţii care la momentul concursului din aprilie 2013 vor fi integralişti, acesta constituind şi un criteriu de departajare;
 4. Pot participa la concurs studenţii care fac dovada cunoaşterii a limbii oficiale a statului unde doresc să obţină bursa sau a limbii engleze (excepţie: bursele pentru Grecia, care necesită cunoaşterea limbii engleze, care va fi şi limba de predare în Grecia, dar sunt bineveniţi şi studenţii care cunosc limba oficială din acest stat: elenă); prioritate pentru câştigarea unei burse Erasmus se va acorda, la concurs, studenţilor care fac dovada cunoaşterii, la un nivel suficient necesar efectuării studiilor, a limbii oficiale a ţării de destinaţie, această solicitare constituind şi un criteriu de departajare;
 5. Un student poate fi selectat pentru o bursă de studii ERASMUS o singură dată în cadrul unui ciclu de studii (I, II sau III, adică universitar + postuniversitar), pentru o perioadă de maximum un an universitar, deci orice student care a beneficiat deja de o astfel de bursă de tip ESM nu mai poate participa la concurs (a se vedea Anexa 8 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/anexe/). 
 6. Studenţii care vor fi selectaţi în urma concursului ca şi beneficiari ai unei burse de mobilităţi, au obligaţia ca la finalul sesiunii de vară din acest an universitar să fie integralişti (să nu aibă restanţe); studenţii care vor fi integralişti la data organizării concursului de selecţie din aprilie 2013, vor avea prioritate în alegerea unei burse, media generală a semestrelor studiate până în prezent şi situaţia privind examenele luate vor reprezenta criterii de departajare, de asemenea, alături de alte criterii menţionate anterior;
 7. Studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe ale UE, dar beneficiază de bursa de studii, socială sau de merit primită în cadrul Facultăţii, pentru semestrul respectiv. De asemenea, studenţii care, pe perioada cât vor fi plecaţi cu bursă Erasmus vor fi înscrişi la forma de învăţământ cu taxă, vor avea de achitat la termenele stabilite taxele de studii aferente anului 2013-2014 în cadrul Facultăţii noastre.

BUGET EXEMPLIFICATIV PENTRU BURSA ERASMUS

Deoarece la această dată nu se cunoaşte cuantumul exact al bursei pentru anul universitar 2013-2014, vă putem informa că minimul garantat este de 275 EURO/luna/student (grantul/luna/student fiind diferenţiat în funcţie de ţara de destinaţie). Informaţii suplimentare puteţi afla de la doamna Cristina SCOBIOLA (tel.: 0259-408183; e-mail: socrates@uoradea.ro sau cscobiola@uoradea.ro).

Studenţii care participă la concurs trebuie să ştie că, în general, bursa de mobilităţi ERASMUS pentru studenţi este numai o formă de ajutorare a studenţilor care doresc să studieze câteva luni în străinătate şi că această bursă nu acoperă decât o parte din cheltuielile de transport, cazare, masă şi cheltuielile personale.

Înainte de a participa la concurs aveţi obligaţia să citiţi următoarele informaţii, proceduri şi regulamente:

De asemenea, înainte de a vă depune dosarul de concurs, aveţi obligaţia să verificaţi la Universitatea la care doriţi să mergeţi la bursă, următoarele aspecte:

 • structura anului universitar: când începe şi când se termină fiecare semestru/trimestru la ei; când are loc sesiunea/sesiunile de examene;
 • limba de predare pentru bursierii Erasmus (e limba ţării respective sau limba engleză? toate disciplinele se predau în engleză sau numai câteva? etc.)
 • se face curs intensiv pregătitor de limbă în limba ţării respective pentru bursierii Erasmus? Dacă da, cât costă, când începe şi cât durează?
 • se predau discipline similare cu cele pe care le-aţi avea de studiat în cadrul Facultăţii noastre în anul univ. 2013-2014 sau în anul 2014-2015 şi pe care să le puteţi echivala la noi la întoarcerea de la bursă? (a se consulta în acest scop, planurile de învăţământ ale Facultăţii noastre, la link-urile: http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/zi/ciclul-i-zi-specializari/ pentru studenţii din Ciclul I, respectiv, http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/master/planuri-de-invatamant/ pentru masteranzi – Ciclul II)

  ATENŢIE! – se va consulta Planul de învăţământ al specializării la care sunteţi înscris în Facultatea noastră pentru anul în care aţi dat admitere la noi, deoarece acela este Planul după care studiaţi dumneavoastră (de ex., dacă aţi fost admis la Facultatea noastră în anul 2011 şi actualmente sunteţi anul 2 la specializarea AI, studii de licenţă, veţi consulta Planul de învăţământ aferent anului 3 de studiu, adică, anului de studiu în care doriţi să mergeţi ca bursier Erasmus).

Informaţii detaliate găsiţi pe pagina web: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/, în cadrul documentelor şi regulamentelor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente, fiecare în 4 exemplare:

 1. cerere tip (Anexa 1) adresată Conducerii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, cu privire la înscrierea la concurs pentru obţinerea bursei pentru mobilitate de studii ERASMUS în străinătate, cu indicarea, în ordinea preferinţei, a 3 universităţi unde se doreşte obţinerea acestei burse Erasmus, dintre cele oferite de Facultatea noastră, şi a perioadei unde/pentru care ar dori să se obţină bursa respectivă, selectate din prezenta ofertă, înregistrată la Secretara de la Decanatul Facultăţii, d-ra Manuela POPOVICI. Cererea trebuie să aibă specificate în ea toate datele solicitate şi se depune având anexate documentele menţionate mai jos, toate în 4 exemplare. Cererea se semnează de către studentul/masterandul/doctorandul care doreşte înscrierea la concurs, cu pastă albastră, pe toate cele 4 exemplare originale. În cerere se mai specifică, în mod obligatoriu, următoarele: numele şi prenumele studentului/masterandului/doctorandului, data şi locul naşterii, domiciliul stabil şi adresa de contact (inclusiv număr telefon şi adresă de e-mail validă), anul de studiu în care este înscris în momentul respectiv, specializarea şi grupa.

PRECIZĂRI:

Pe toate documentele aferente bursei Erasmus, numele de familie va fi scris cu litere mari, iar prenumele, doar iniţiala cu literă mare, iar restul, cu litere mici; exemplu: POPESCU Gheorghe Mircea. Se vor preciza întotdeauna toate prenumele persoanei, exact aşa cum apar în cartea de identitate.

Anexa 1 se va completa numai după ce solicitantul s-a interesat la universităţile partenere cu privire la structura anului lor universitar (cum este structurat anul lor universitar – pe semestre, trimestre etc.; când încep semestrele/ trimestrele la ei, când sunt sesiunile de examene, când sunt vacanţele lor etc.), astfel încât să se încadreze cu perioada ca să-şi poată susţine examenele acolo şi să se întoarcă acasă cu creditele ECTS necesare, şi de asemenea, numai după ce studentul s-a interesat la universităţile partenere dacă acestea oferă disciplinele de studiu care le-ar avea de studiat în continuare în Facultatea noastră, conform specializării la care solicitantul este înscris (inclusiv limba de predare la universităţile partenere).

A se citi Regulamentele şi Procedurile pentru studenţii bursieri Erasmus ESM postate la link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/regulamente/ şi a se completa cererea tip – Anexa 1 de la link-ul http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/documente-necesare/.

 1. CV (format european) în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei sau în limba engleză – în 4 exemplare semnate şi datate original de către titular – a se vedea Anexa 11

În CV se vor menţiona detaliat – în mod obligatoriu – aspectele care reprezintă criterii de departajare a candidaţilor la concursul pentru obţinerea unei burse Erasmus (a se vedea mai jos Criteriile de departajare). Documente doveditoare ale acestor aspecte se vor prezenta la interviu.

 1. Declaraţie pe propria răspundere (a se vedea Anexa 8) că nu a mai beneficiat vreodată de nicio bursă de studii Socrates/ERASMUS, semnată şi datată în original – în 4 exemplare originale
 2. Fotocopie după certificatul de competenţă lingvistică în limba engleză sau în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei (dacă solicitantul deţine un astfel de certificat deja şi acest certificat este în termen de valabilitate, se depune cel existent, în 4 fotocopii, iar originalul se va aduce în ziua concursului, spre a fi prezentat Comisiei). Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine de la Facultatea de Litere a Universităţii din Oradea, dacă studentul nu are un alt certificat valabil în prezent.
 3. Situaţia şcolară actuală (inclusiv cu notele pe semestrul I al anului universitar curent, adică, cuprinzând inclusiv notele din sesiunea februarie 2012), în limba română (o solicitaţi din timp la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice). Studentul selecţionat pentru bursă Erasmus nu are voie să aibă nicio restanţă din anul anterior, deci trebuie să fie integralist la momentul concursului şi ulterior, în septembrie 2013 – în 4 fotocopii (ATENŢIE – originalul acestui document se va păstra de către titular şi se va aduce în ziua concursului, pentru a fi prezentat Comisiei de selecţie)
 4. Scrisoare de motivaţie în limba română şi în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei sau în limba engleză (Briefly statement of the reasons why you wish to study abroad) – în câte 4 exemplare fiecare, semnate şi datate original de către titular
 5. numai pentru doctoranzi – acceptul la studii de doctorat al unui profesor coordonator din Universitatea unde se doreşte obţinerea bursei
 6. numai pentru studenţii din actual an 3 de studii de licenţă – angajamentul scris de a se înscrie la studii Master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, în anul universitar 2013-2014 (a se vedea Anexa 7) – în 4 exemplare semnate şi datate în original.
 7. IMPORTANT! – Fiecare candidat are obligaţia ca în momentul în care şi-a depus dosarul la d-na Secretar şef – Daniela Remeş, să prezinte la dosar şi e-mail-ul listat ca dovadă că a informat-o pe d-na Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN despre candidatura sa şi i-a transmis ataşat la e-mail documentele de candidatura – Anexa 1, CV, Scrisoare de intenţie/motivaţie – in format editabil (Word MS Office); mesajul se transmite pe adresa de e-mail mabrudan@uoradea.ro de pe adresa de e-mail a candidatului (această adresă se va utiliza în corespondenţa cu d-na Madela Abrudan, pe mai departe).

Solicitanţii sunt rugaţi să îşi păstreze o fotocopie a fiecărui document depus la dosar!

Termen de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: în perioada 18.03.2013 – 28.03.2013

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 28 MARTIE 2013, ora 14.00

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal de către fiecare solicitant, la Secretara Şefă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, d-na REMEŞ Daniela (în sala F 202), după ce solicitanţii şi-au înregistrat anterior cererile (Anexa 1 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2011/12/Mobilitati_studenti_Erasmus_Anexa_1_Bursa_Erasmus_-_Cerere_inscriere_concurs.doc) la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (la d-ra secretară Manuela POPOVICI).

ATENŢIE: Doar dosarele care sunt întocmite conform cerinţelor vor fi luate în considerare pentru concurs (a se vedea link-ul: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/anexe/).

Toate documentele depuse la dosarul de concurs se vor transmite şi în format editabil (MS Office Word) d-nei Conf.dr. Maria-Madela ABRUDAN, ataşate unui mesaj transmis pe adresa de e-mail mabrudan@uoradea.ro, înainte de a fi depuse la d-na Daniela Remeş.

Selecţia dosarelor se va realiza până în data de 12 aprilie 2013, ora 11.00, când solicitanţii a căror dosare au fost acceptate vor susţine interviul cu Comisia de selecţie.

Comisia de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi Erasmus de tip Study Mobility (ESM):

Preşedinte: Conf. univ. dr. ec. Maria-Madela ABRUDAN – Prodecan Membri:

 • Conf. univ. dr. ec. Adriana GIURGIU – Decan
 • Conf. univ. dr. ec. Nicoleta-Georgeta BUGNAR – Prodecan
 • Prof. univ. dr. Alina-Daciana BĂDULESCU
 • Conf. univ. dr. ec. Olimpia-Iuliana BAN – Director de Departament
 • Conf. univ. dr. ec. Dorin-Cristian COITA – Director de Departament
 • Conf. univ. dr. ec. Emil CHIRILĂ – Director de Departament
 • Conf. univ. dr. ec. Liana-Eugenia MEŞTER – Director de Departament
 • Lect. univ. dr. Anamaria-Mirabela POP
 • Lect. univ. dr. Andra CATARIG
 • Lect. univ. drd. Felicia CONSTANTIN
 • Asist. univ. dr. Adina SĂCARĂ – ONIŢA
 • 2 reprezentanţi ai studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice
 • Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

 

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus mobilităţi studenţeşti de studii (Erasmus Study Mobility)

I. Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Studentul/masterandul trebuie să fie înscris la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO), la momentul la care va pleca la bursă de studiu prin mobilitate Erasmus Study Mobility (ESM); în acest scop, pentru candidaţii de la alte Facultăţi sau Universităţi şi pentru candidaţii din actualul an 3 de studii licenţă din cadrul FSEUO este necesară existenţa la dosarul de concurs a Anexei 7 (pentru ESM), completată/-e corespunzător; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

1.2. Studentul / masterandul care candidează pentru obţinerea unei burse de mobilitate Erasmus Study Mobility trebuie să nu mai fi beneficiat de alt stagiu tip Erasmus Study Mobility; în acest scop, este necesară existenţa la dosarul de concurs a candidaţilor a Anexei 8 (pentru ESM), completată/-e corespunzător; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

1.3. Dosarul de candidatură depus pentru concurs este complet; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

1.4. Fiecare candidat trebuie să fie integralist la momentul plecării cu bursă ESM; în acest sens, în cazul în care candidatul a fost selecţionat pentru obţinerea unei burse ESM, acesta va trebui să prezinte reprezentantului Biroului LLP al Universităţii din Oradea situaţia şcolară la zi, la momentul încheierii contractului financiar; în cazul în care la momentul încheierii contractului financiar bursierul selecţionat prin concurs nu va fi integralist, acesta va pierde bursa câştigată prin concurs. Ca urmare, candidatul declarat câştigător al unei burse ESM, va declara că a luat la cunoştinţă acest criteriu prin depunerea la secretariat Decanat, în atenţia Responsabilului cu relaţii internaţionale al FSEUO, a Anexei 2, în termen de 3 zile lucrătoare de la interviu.

II. Criterii de departajare

Nr.

crt.

Criteriu

Punctaj

1. Media semestrelor studiate până în prezent să fie peste 8.50 10 p.
2. Situaţia şcolară prezentată la dosarul de concurs relevă faptul că solicitantul bursei ESM este integralist 10 p.
3. Cunoaşterea limbii engleze (sau a limbii franceze pentru candidaţii la burse în Franţa) la nivel avansat – dovedit prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
4. Cunoaşterea limbii ţării de destinaţie a bursei solicitate, dovedită prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
5. Media notelor obţinute la limbile străine studiate în Facultate să fie 10.00 10 p.
6. Evaluarea capacităţii de conversaţie şi înţelegere în limbă străină (limba engleză sau franceză şi/sau limba ţării de destinaţie a bursei), prin testarea acestora în timpul interviului maxim 10 p.
7. Evaluarea modului de prezentare la interviu (prezenţă şi ţinută; atitudine; mod de exprimare; convingere; motivaţie; conversaţie etc.) maxim 10 p.
8. Evaluarea dosarului de candidatură depus pentru concurs (se va considera faptul că dosarul este întocmit conform cerinţelor; modul de realizare şi prezentare a documentelor etc.) maxim 10 p.
9. Activitatea profesională a studentului (reprezentativitate pentru studenţi/colegi în diferite organizaţii, structuri ale universităţii/facultăţii, asociaţii studenţeşti; activităţi de voluntariat în sprijinul studenţilor şi/sau a cadrelor didactice; activităţi de voluntariat în organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul FSEUO; iniţiative de îmbunătăţire a mediului academic şi studenţesc; participări la proiecte studenţeşti sau ale FSEUO; calitatea de membru în asociaţii profesionale etc.) maxim 10 p.
10. Activitatea ştiinţifică a studentului (premii obţinute la olimpiadele studenţeşti sau la alte concursuri similare organizate în cadrul FSEUO, AFER etc.; participări la sesiuni ştiinţifice ale studenţilor sau alte manifestări similare; implicare în cercuri studenţeşti; lucrări ştiinţifice publicate; activarea în comitete ale unor reviste de specialitate; calitatea de membru în asociaţii ştiinţifice etc.) maxim 10 p.

Total:

maxim 100 p.

Punctajul minim necesar pentru câştigarea bursei este de 50 puncte. Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Oradea.

Studenţii selecţionaţi pentru bursele de mai sus vor putea pleca la bursă doar într-una din perioadele de mai jos, în funcţie de numărul de luni alocate fiecărei burse şi de structura anului universitar la Universităţile partenere, astfel:

 • fie în perioada 1 octombrie 2013 – 28 februarie 2014 (pentru bursă de 5 luni)
 • fie în perioada 1 octombrie 2013 – 1 martie 2014 (pentru bursă de 6 luni)
 • fie în perioada 1 martie 2014 – 31 iulie 2014 (pentru bursă de 5 luni)
 • fie în perioada 1 februarie 2014 – 31 iulie 2014 (pentru bursă de 6 luni)
 • fie în perioada 1 octombrie 2013 – 30 iunie 2014 (pentru bursă de 9 luni)
 • fie în perioada 1 octombrie 2013 – 31 iulie 2014 (pentru bursă de 10 luni)

Perioada de mai sus este însă flexibilă, depinzând de structura anului universitar la universitatea parteneră.

În acest scop, înainte de completarea Anexei 1, solicitanţii sunt rugaţi să se intereseze la universităţile partenere cu privire la structura anului lor universitar (cum este structurat anul lor universitar – pe semestre, trimestre etc.; când încep semestrele/ trimestrele la ei, când sunt sesiunile de examene, când sunt vacanţele lor etc.), astfel încât să se încadreze cu perioada ca să-şi poată susţine examenele acolo şi să se întoarcă acasă cu creditele ECTS necesare (30 credite ECTS pentru o perioadă de maxim 6 luni, şi 60 credite ECTS pentru perioadă mai mare de 5 luni).

 

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute  şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, marţi, între orele 14.00-15.00, sala F208 sau prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro

ATENŢIE: programul pentru studenţi (audienţe, consultaţii, răspuns e-mail-uri etc.) este în fiecare zi de marţi din timpul semestrului II al anului universitar 2012-2013, numai în timpul aferent intervalului dintre orele 14.00-15.00. În perioadele de sesiuni şi vacanţe nu este program pentru studenţi.