Admitere 2012 - Licenţă

Admitere 2012 – Licenţă

[box type=”info”]

Vă informăm că se pot asigura locuri de cazare (pentru candidaţi admitere sau însoţitorii acestora) în camere de două locuri la casa de oaspeţi a Universităţii din Oradea, cu preţurile următoare: 40 lei sau 70 lei pe persoană, loc de cazare în cameră dublă. Pentru detalii va rugam sa o contactati pe dna Iulia Pop – Gestionar FSE 0259.408.734

 

ADMITERE – SEPTEMBRIE 2012
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
3 – 14 septembrie 2012

 

Înscrierile se fac la Facultatea de Ştiinţe Economice din campusul Universităţii din Oradea (str. Universităţii, nr. 1, clădirea F, Parter, sala F003) între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.

Informații Admitere 2012 – studii universitare de licență – Învățământ cu frecvență și Învățământ la distanță

 CIFRA DE ȘCOLARIZARE

1. Învățământ cu frecvență (IF)

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata şcolariz. / Nr. credite

Nr. locuri buget

*

Nr. total

locuri

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor
– a se vedea
Planul de învățământ

3 ani / 180 credite

0

63

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1.  Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de
bacalaureat;

2.  Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de
bacalaureat.

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune
– a se vedea
Planul de învățământ

0

0

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale
– a se vedea
Planul de învățământ

0

86

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci
– a se vedea
Planul de învățământ

 

0

33

5.

Management

Management
– a se vedea
Planul de învățământ

 

0

38

6.

Marketing

Marketing
– a se vedea
Planul de învățământ

0

44

 

 

2. Învățământ la distanță (ID) **

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata şcolariz. / Nr. credite

Nr. locuri buget

Nr. total locuri

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor
– a se vedea
Planul de învățământ 

3 ani / 180 credite

0

36

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat;

2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune
– a se vedea
Planul de învățământ 

 

0

48

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale
– a se vedea
Planul de învățământ

0

24

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci
– a se vedea
Planul de învățământ 

0

38

5.

Management

Management
– a se vedea
Planul de învățământ 
 

0

56

6.

Marketing

Marketing
– a se vedea
Planul de învățământ 

0

38

 

** La forma de învăţământ la distanţă (ID), toate locurile sunt doar cu taxă. Mai multe detalii se găsesc pe pagina web: http://iduoradea.ro, la butonul “Admitere”.

 

Calendar de admitere Studii universitare de Licență 2012 

Înscrierile se fac la Facultatea de Ştiinţe Economice din campusul Universităţii din Oradea (str. Universităţii, nr. 1, clădirea F, Parter, sala F003) între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2012:
 • 3 – 14 septembrie 2012 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea)
 • 15 -16 septembrie 2012 – afişarea rezultatelor provizorii
 • 17 septembrie 2012, între orele 9.00-15.00 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul), la Secretariatul Facultăţii (sala F203)
 • 18 septembrie 2012 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii
 • 19 – 24 septembrie 2012 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
  1. Achitarea taxei de înmatriculare la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203);
  2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 900 RON pentru IF; 800 RON pentru ID) şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii (IF şi ID) care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012;
  3. Depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203).
 • 25 septembrie 2012 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

 

Documentele necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere-tip de înscriere (pe care o primesc la înscriere, de la Facultate), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea–tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) plus o fotocopie, sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2012);
 2. Certificatul de naştere în copie legalizată;
 3. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 4. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează (Facultatea de Ştiinţe Economice);
 5. 2 fotografii tip Carte (buletin) de identitate;
 6. Carte de identitate sau paşaport (originalul se prezintă la înscriere pentru conformitate) şi o fotocopie;
 7. Chitanţă de achitare a taxei de admitere (original); candidatul este sfătuit să îşi păstreze o fotocopie.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 

 Mai multe detalii despre:

 • Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din etnia rromilor
 • Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi de licee din România
 • Înscrierea candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară
 • Înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

 

Taxe:

 • Taxa de înscriere examen de admitere: 150 RON;
 • Taxa pentru contestaţii: 150 RON;
 • Taxa de înmatriculare: 100 RON;
 • Taxă de şcolarizare (valabilă în anul univ. 2012-2013):
  • 2500 RON pentru studenţii la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) – se poate achita integral sau în trei tranşe, astfel: tranşa I – 900 RON, tranşa II – 800 RON şi tranşa III – 800 RON; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012;
  • 2400 RON pentru studenţii la forma de învăţământ la distanţă (ID) – se poate achita integral sau în trei tranşe egale, a câte 800 RON fiecare, astfel: tranşa I – 800 RON, tranşa II – 800 RON şi tranşa III – 800 RON; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012;
 • Taxă procesare dosar (doar pentru studenţi străini): 150 Euro.

Taxele pot suferi modificări ulterioare în conformitate cu Hotărârea Senatului Universităţii din Oradea.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Scutiri de taxe

Beneficiază de scutiri de taxe de inscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi, cu varsta pană în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi – în activitate – ai Universităţii din Oradea;
 • cei care au părinţi cadre didactice în activitate (in conformitate cu Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, art. 277).

Se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012

 

Statutul studentului cu taxă

Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) valabil începând cu anul universitar 2011 – 2012, art. 71:

„Art. 71. Conform Legii 224/2005, lege care se aplică studenţilor înmatriculaţi începând cu anul universitar 2005/2006, cetăţeni români, cetăţeni din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în Universitatea din Oradea statutul de student bugetat dobândit în urma concursului de admitere se păstrează numai în primul an de studii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • Cazuri sociale:
  • studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
  • studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
  • studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie.
 • Studenţii din etnia rromilor admişi pe locuri fără taxă special alocate candidaţilor din etnia rromă;
 • Studenţii din Republica Moldova admişi pe locuri fără taxă special alocate candidaţilor din Republica Moldova;
 • Studenţii străini, mai puţin cei din UE, SEE şi CE, admişi fără taxă prin ordin MECTS.

Locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile şi se redistribuie la finele unui an universitar, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate, indiferent de statutul anterior al studentului, „bugetat” sau „cu taxă de şcolarizare”.

 

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203);
 2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 900 RON pentru IF; 800 RON pentru ID) şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii (IF şi ID) care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012;
 3. Depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203).

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

 

[box type=”info”]

Admiterea 2011

[/box]