Oferta Mobilitati Erasmus TA 2011-2012

Oferta Mobilitati Erasmus TA 2011-2012

[button link=”Oferta Mobilitati Erasmus TA 2011-2012″ color=”silver”]  Oferta Mobilitati Erasmus TA 2011-2012 [/button] [button link=”http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-cadre-didactice-socrates-teaching-staff/lista-coduri-domenii-de-predare-erasmus-socrates-stiinte-economice/” color=”silver”]  Noile coduri pentru domenii Erasmus [/button]  [button link=”http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-cadre-didactice-socrates-teaching-staff/adrese-de-contact-parteneri-straini/” color=”silver”] Parteneri străini[/button]  [button link=”http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-cadre-didactice-socrates-teaching-staff/formulare-tip/” color=”silver”] Formulare tip[/button]  [button link=”http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-cadre-didactice-socrates-teaching-staff/regulament-mobilitati/” color=”silver”] Regulament mobilități[/button]

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice anunţă organizarea concursului de selecţie a cadrelor didactice candidate pentru următoarele

Mobilităţi Teaching Assignements (TA) LLP/ERASMUS, în anul universitar 2011-2012:

LEGENDĂ: Cod domeniu de predare se referă la caracteristica generală a studiilor efectuate (de ex., în vechea codificare, cod 04.0 indică faptul că accentul se va pune pe discipline de Management şi afaceri, deci este adresat cu prioritate cadrelor didactice de la Catedra de Management-Marketing (MN-MK) şi de la Catedra de Afaceri Internaţionale (AI); cod 14.3 indică faptul că accentul se va pune pe discipline de Economie, deci este adresat cu prioritate cadrelor didactice de la Catedra de Economie (E) şi de la Catedra de Afaceri Internaţionale (AI) etc.) – a se vedea Anexa 2

Lista codurilor Erasmus pentru domeniile de predare în cadrul programului LLP/Erasmus se găseşte în Anexa 2.

COD ERASMUS – UNIVERSITATEA DIN ORADEA (trebuie menţionat de către aplicanţi pe toate formularele care le vor avea de completat pentru mobilitate, acolo unde se solicită instituţia de unde provin (Sending institution), deorece este codul de identificare europeană al Universităţii din Oradea): RO ORADEA01

MENŢIUNE: prezenta ofertă de mobilităţi TA Erasmus este FINALĂ pentru anul univ. 2011-2012!

Pentru anul univ. 2011-2012, Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea pune la dispoziţia cadrelor sale didactice de la toate Catedrele un număr total de 68 locuri-mobilităţi TA Erasmus pentru o perioadă totală de 114 săptămâni sau 570 ore de predare (aferentă numărului total de locuri), deci rezultă o medie de 1,68 săptămâni / beneficiar mobilitate, respectiv, 8,38 ore de predare / beneficiar mobilitate.

Perioada de plecare în mobilitate poate începe cel mai curând în octombrie 2011 (conform cu structura anului universitar 2011-2012 prevăzută la universitatea parteneră de destinaţie a mobilităţii Erasmus) şi se poate finaliza cel mai târziu la 30 septembrie 2012.

IMPORTANT: Cadrele didactice care vor fi selectate pentru a beneficia de mobilităţi ERASMUS în anul univ. 2011-2012 au obligaţia de a avea cont activ pe platforma virtuală http://distanceuoradea.ro pentru a putea fi înscrişi pe Forumul cadrelor didactice beneficiare de mobilităţi TA.

Toate cadrele didactice interesate îşi vor depune cererea tip (Anexa 1 ataşată la anunţ), la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu număr de înregistrare luat de la d-na Monica Vancea. De asemenea, cererile se vor trimite şi ca document Word ataşat la e-mail – evident, nesemnate – pe adresa de e-mail a Conf.univ.dr.ec. Adriana GIURGIU – agiurgiu@uoradea.ro

Termenul de depunere în format listat şi trimitere pe e-mail a cererilor: 27 aprilie 2011, ora 10.00

Toate cererile astfel depuse vor fi discutate în Comisia de selecţie a candidaţilor, care va aproba lista nominală finală a cadrelor didactice care vor beneficia de mobilităţi TA Erasmus în anul 2011-2012, funcţie de următoarele criterii, aplicate în ordinea în care sunt prezentate mai jos:

 • candidaţii sunt titulari ai contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi au depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă;
 • candidaţii cunosc limba engleză (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa) la nivel de predare
 • candidaţii nu au mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi sunt cadre didactice titulare ale UOFSE
 • valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2010.

ATENŢIE!!! Condiţii cerute beneficiarilor de mobilităţi TA Erasmus:

 1. nu pot beneficia de granturi persoanele care au implinit vârsta pensionarii şi persoanele care nu au norma de bază în universitate;
 2. au prioritate cadrele didactice care candidează pentru prima dată în program. În acest sens se recomandă ca numarul noilor beneficiari de granturi TA sa fie de minim 20% din totalul cadrelor didactice;
 3. în cazul contractelor Erasmus care au indicate nominal cadrele didactice beneficiare de mobilităţi TA, se poate efectua modificarea beneficiarului dacă acesta este de acord şi dacă doreşte să fie înlocuit sau indică explicit un coleg care să-l înlocuiască. În caz contrar, beneficiarul astfel nominalizat în contract are obligaţia efectuării mobilităţii respective;
 4. un cadru didactic poate fi înlocuit cu altul dupa predarea listei finale, dar numai pentru motive justificate, si numai in cuantumul de saptamani aprobat. Modificarea se va aduce la cunostinta Responsabilului cu Relatii Internationale din Facultate, a Decanului Facultatii si a d-nei Cristina Scobiola, printr-o adresa scrisa, dar nu mai tarziu de data de 1 octombrie 2011;
 5. un cadru didactic poate beneficia de maxim 6 săptămâni de mobilităţi TA Erasmus într-un an universitar sau de 30 ore de predare;
 6. Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale cere ca stagiile să fie de o saptamână (adica 7 zile) şi să cuprindă minim 5 ore de predare – o săptămână este echivalentul a 7 zile şi a cel puţin 5 ore predate pe săptămână;
 7. Contractul financiar trebuie încheiat cu cel puţin 10 zile înaintea începerii mobilităţii; cadrele didactice trebuie să aducă o hârtie prin care să confirme faptul că în perioada în care se află în mobilitate nu au activităţi didactice, vor fi înlocuiţi sau vor exista recuperări;
 8. Beneficiarii de mobilităţi Erasmus trebuie să aducă la întoarcerea din mobilitate actele care să dovedească transportul sau cazarea, care vor fi depuse la dosar; cei care se deplasează cu autoturismul, depun o declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acest lucru;
 9. Înainte de plecarea în mobilitate, mai trebuie semnate următoarele declaraţii – de imparţialitate şi de evitarea dublei finanţări, care, de asemenea, vor fi adăugate la dosarul personal;
 10. Cadrele didactice care nu depun până la 1 septembrie al fiecărui an actele care să confirme plecarea în mobilitate (contractul de misiune) vor fi scoase automat de pe listele de mobilități.

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Responsabilul cu Relaţiile Internaţionale al Facultăţii de Ştiinţe Economice, d-şoara Conf.univ.dr.ec. Adriana Giurgiu, e-mail: agiurgiu@uoradea.ro sau de la adresa de internet: http://info.uoradea.ro/article/700.html

Tabel oferta Mobilitati Erasmus TA 2011-2012

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus Teaching Assignement (Erasmus TA)

I. Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Candidatul trebuie să fie titular cu norma de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO); în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs;

1.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2011-2012; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs;

1.3. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus TA câştigate în ultimii 3 ani; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

II. Criterii de departajare

Punctajul minim necesar pentru câştigarea dreptului de a merge în mobilitate este de 30 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Nr. crt. Criteriu Cod criteriu Punctaj
1. Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă C1.1 80 p.
2. În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci: C1.2 maxim 80 p.
2.1. Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare C1.2.1 maxim 20 p.
2.2. Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al UOFSE C1.2.2 30 p.
2.3. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2010 C1.2.3 maxim 30 p.
2.3.1. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2010, mai mare sau egal cu 750% 30 p.
2.3.2. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2010, între 350% şi 749% 20 p.
2.3.3. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2010, între 200% şi 349% 10 p.
2.3.4. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare confirmată întocmită pentru anul 2010, sub 200% 0 p.
3. Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi ştiinţifice inter-universitare etc. C2 maxim 20 p.
Total: maxim 100 p.