ANUNŢ  preluare a dosarelor de BURSĂ SOCIALĂ/BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ,  semestrul II, an univ. 2019-2020

ANUNŢ preluare a dosarelor de BURSĂ SOCIALĂ/BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ, semestrul II, an univ. 2019-2020

ANUNŢ

preluare a dosarelor de BURSĂ SOCIALĂ/BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ,

semestrul II, an univ. 2019-2020

Studenții Facultății de Științe Economice  sunt invitați să își  depună dosarele pentru acordarea BURSEI SOCIALE/BURSEI SOCIALE OCAZIONALE  la Secretariat (sala F203),

în perioada 30.03.2020 -10.04.2020, dacă sunt eligibili, în sensul art. 13 din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor.

 Extras din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor :

“Art. 13. Bursele sociale

(1) Burse sociale sunt burse pentru susţinerea financiară a studenţilor și sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat și din taxele de școlarizare în valută, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului, a criteriilor generale stabilite prin Regulamentul Universității din Oradea de acordare a burselor şi a cerințelor specifice prevăzute de prezenta metodologie.

(2) Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși.

(3) Sunt eligibili pentru a obține o bursa socială:

  1. aStudenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste salariul de bază minim net pe economie;
  2. b) Studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, și care nu realizează venituri peste salariul de bază minim net pe economie;
  3. c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (decembrie 2019, ianuarie 2020, februarie 2020)  înainte de începerea semestrului II un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

(4) Limita de vârstă pentru a beneficia de bursă socială este 35 de ani.

(5) Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic este cel de promovabilitate (în conformitate cu Regulamentul ECTS în vigoare).

(6) Bursele sociale se acordă în ordinea crescătoare a venitului lunar net mediu pe membru de familie, în limita fondului repartizat pentru această categorie.”

Art. 16. Bursele sociale ocazionale din Metodologia de acordare a burselor de la nivelul Facultății de Științe Economice precizează:

“(1) Studenţii pot beneficia pe bazã de cerere şi documente justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursã, şi anume:

  • bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (decembrie 2019, ianuarie 2020, februarie 2020) dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student o datã pe semestru;
  • bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mici decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
  • bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou- născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
  • bursa pentru ajutor social ocazional în caz de decesse poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului/ei. Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului/ei necăsătorit/ă, căsătorit/ă cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar/deces.

(1)   Pentru verificarea încadrării în condițiile de acordare a burselor sociale ocazionale se iau în considerare veniturile prevăzute  la art. 14″.

În conformitate cu articolul 9.1. din „Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea” “aceasta categorie de bursa se poate acorda aceluiasi student o singura data pe semestru; un student poate beneficia concomitent de bursa sociala si bursa pentru ajutor social ocazional, pentru imbracaminte si incaltaminte, cu respectarea criteriilor de acordare, iar dosarul va cuprinde aceleasi documente ca si dosarul pentru bursa sociala ȘI VA AVEA ACELAȘI TERMEN DE PREDARE”.

Salariul de bază minim net la nivel naţional începând cu 01.01.2020 este de 1346 lei.

Venitul lunar net mediu luat în considerare este cel aferent lunilor DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020 și FEBRUARIE 2020.

DOCUMENTELE NECESARE STUDENŢILOR CARE SOLICITĂ BURSA SOCIALĂ– Anexa 3 la Metodologia FSE de acordare a burselor

MODEL DECLARATIE DE VENITURI- Anexa 5 la Metodologia FSE de acordare a burselor

MODEL CERERE DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE- Anexa 4 la Metodologia FSE de acordare a burselor

Adresa burse sem 2_martie2020

Metodologie-burse-FSE-16.10.2017

Anexa 3_Documente-necesare-dosar-bursa-sociala-ocazionala

Anexa 4_Model cerere de acordare a bursei sociale_de performanta_specială

Anexa 5_Declaratie de venituri_pe proprie raspundere