Arhiva mobilitati studenti Eramus+ 2017/2018

Oferte burse Erasmus

Oferta Facultăţii de Știinţe Economice de burse ERASMUS+ de studii și plasamente pentru mobilitățile studențești în anul univ. 2017-2018


Calendar Zilele ERASMUS pentru STUDENTII FSE

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere pentru concursul de selecție Erasmus:

19.03.2018 – 23.03.2018

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 23.03.2018, ora 15.00 !!!!

Pasul 1: solicitantul trebuie să-și înregistreze Cererea de înscriere la Concursul de selecție Erasmus (Anexa 1 din dosarul de candidatură) la la Responsabilul Erasmus al Facultăţii de Ştiinţe Economice, d-na Roxana HATOS  (sala F007).

Pasul 2: solicitantul își depune personal Dosarul de înscriere la concurs (în 3 exemplare) la Responsabilul Erasmus al Facultăţii de Ştiinţe Economice, d-na Roxana HATOS  (sala F007).

ATENŢIE: Doar dosarele întocmite conform cerinţelor vor fi luate în considerare pentru concurs (a se vedea link-ul: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/anexe/).

Toate documentele depuse în Dosarul de concurs se vor transmite prin email în format editabil (MS Office Word) d-nei dr. Roxana HATOS (pe adresa roxanahatos@gmail.com) înainte de a fi depuse.

SELECȚIA se va realiza în data de 26.03.2018, ora 11, sala F005 când candidaţii vor susţine un INTERVIU cu Comisia de selecţie

Membrii comisiei de selecție pentru mobilităţile de studiu (Erasmus SMS):
Preşedinte:
Prof.univ.dr.habil. Alina BĂDULESCU – Decan
Membri:

Prof.univ.dr Adriana GIURGIU
Prof.univ.dr. Claudia-Diana SABĂU POPA
Prof .univ.dr. Ioan Dan MORAR
Prof.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN
Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEŞTER
Conf. univ.dr. Dorin BÂC
Ec. Secretar Șef Florentina URS
Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

Membrii comisiei de selecţie pentru mobilităţile de Plasamente studenţeşti (Erasmus SMP)

Preşedinte:
Prof.univ.dr.habil. Alina BĂDULESCU – Decan
Membri:

Prof.univ.dr Adriana GIURGIU
Prof.univ.dr. Claudia-Diana SABĂU POPA
Prof .univ.dr. Ioan Dan MORAR
Prof.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN
Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEŞTER
Conf. univ.dr. Dorin BÂC
Ec. Secretar Șef Florentina URS
Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Coordonator Erasmus + al FSE, dr. Roxana HATOS, roxanahatos@gmail.com


Condiţii de participare

Condiţii de participare la concursul pentru obţinerea unei Burse Erasmus în anul universitar 2017-2018:

 • Pot participa la Concursul pentru obţinerea unei burse de mobilitate Erasmus, toţi studenţii/ masteranzii/ doctoranzii (denumiţi în continuare „studenţi”) ai Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, la toate formele de învăţământ – licenţă, Master (cu excepția studenților de la Master anul II, 2016-2017) sau cei care sunt înscrişi la doctorat şi sunt studenţi/ doctoranzi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea ;
 • De asemenea, pot participa studenţii care vor absolvi în vara anului 2017 anul 3 de studiu, la Ciclul I de învăţământ (studii de licenţă), cu condiţia asumării în scris a angajamentului de a se înscrie la studii Master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, începând cu septembrie 2017. În urma selecţiei la concurs, aceşti studenţi vor beneficia de bursă Erasmus ca studenţi masteranzi, pe parcursul anului I de studii Master, în anul universitar 2017-2018;
 • Pot beneficia de bursa Erasmus obţinută în urma concursului numai solicitanţii care, în momentul plecării la bursă, au maxim 2 restanțe;
 • Pot participa la concurs studenţii care fac dovada cunoaşterii limbii oficiale a statului unde doresc să obţină bursa sau a cunoașterii limbii engleze (excepţie: bursele pentru Grecia, care necesită cunoaşterea limbii engleze, care va fi şi limba de predare în Grecia, dar sunt bineveniţi şi studenţii care cunosc limba oficială din acest stat: elenă); prioritate se va acorda la concursul de selecție, studenţilor care fac dovada cunoaşterii limbii oficiale a ţării de destinaţie, la un nivel suficient necesar efectuării studiilor, această solicitare constituind şi un criteriu de departajare;
 • Un student poate beneficia de programul Erasmus pentru o perioadă de maximum 12 luni în cadrul unui ciclu de studii (I, II sau III).
 • Studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe ale UE, ei beneficiază însă de bursa de studii, socială sau de merit primită în cadrul Facultăţii, pentru semestrul respectiv. De asemenea, studenţii care pe perioada cât vor fi plecaţi cu bursă Erasmus vor fi înscrişi la forma de învăţământ cu taxă, vor avea de achitat la termenele stabilite taxele de studii aferente anului 2017-2018 în cadrul Facultăţii noastre.
 • Studenţii care participă la concurs trebuie să ştie că, în general, bursa de mobilităţi ERASMUS pentru studenţi este numai o formă de ajutorare a studenţilor care doresc să studieze câteva luni în străinătate şi că această bursă nu acoperă decât o parte din cheltuielile de transport, cazare, masă şi cheltuielile personale.
  Informaţii suplimentare puteţi afla de la doamna Cristina SCOBIOLA (tel.: 0259-408183; e-mail: socrates@uoradea.ro sau cscobiola@uoradea.ro).

Înainte de a participa la concurs aveţi obligaţia să vă informați despre:
Conținutul și condițiile Programului Erasmus +: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Reglementările interne al Universității din Oradea: https://www.uoradea.ro/Reglementari&structure=3, https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Studen%C8%9Bi&structure=3,
Reglementările interne ale Facultății de Științe Economice specifice: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/oportunitati-mobilitate- studenți

De asemenea, înainte de a vă depune dosarul de concurs, aveţi obligaţia să verificaţi la Universitatea la care doriţi să mergeţi la bursă, următoarele aspecte:

 • structura anului universitar: când începe şi când se termină fiecare semestru/trimestru la ei; când are/au loc sesiunea/sesiunile de examene;
 • limba de predare pentru bursierii Erasmus (e limba ţării respective sau limba engleză? toate disciplinele se predau în engleză sau numai câteva? etc.)
 • se face curs intensiv pregătitor de limbă în limba ţării respective pentru bursierii Erasmus? Dacă da, cât costă, când începe şi cât durează?
 • se predau discipline similare cu cele pe care le-aţi avea de studiat în cadrul Facultăţii noastre în anul univ. 2017-2018 sau în anul 2018-2019 (dacă este cazul) şi pe care să le puteţi echivala la noi la întoarcerea de la bursă? (a se consulta în acest scop, planurile de învăţământ ale Facultăţii noastre, la link-urile: http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/zi/ciclul-i-zi-specializari/ pentru studenţii din Ciclul I, respectiv, http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/master/planuri-de-invatamant/ pentru masteranzi – Ciclul II).

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus mobilităţi studenţeşti de studii (Erasmus Study Mobility)

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus+ Mobilităţi Studenţeşti de Studii și Plasament (Erasmus+ SMS & SMP – 2017-2018)

I. Criterii eliminatorii de eligibilitate:

I.1. Studentul/masterandul/doctorandul trebuie să fie înscris la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO), la momentul la care va pleca cu bursa de studiu sau plasament (SMS/SMP); în acest scop, pentru candidaţii de la alte Facultăţi sau Universităţi şi pentru candidaţii din actualul an 3 de studii licenţă din cadrul FSEUO este necesară existenţa la dosarul de concurs a Anexei 7 (pentru SMS/SMP), completată corespunzător; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

I.2. Studentul / masterandul / doctorandul care candidează pentru o bursă Erasmus trebuie să cumuleze un număr maxim de 12 luni de mobilitate tip SMS și/sau SMP în perioada aferentă unui ciclu de studii (I/II/doctorat) pentru care își depune dosarul de candidatură.

I.3. Dosarul de candidatură depus pentru concurs este complet; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

I.4. Candidatul poate avea maxim 2 restanțe, în acest sens:

a) candidatul selectat pentru obţinerea unei burse SMS/SMP, va trebui să prezinte reprezentantului Biroului LLP al Universităţii din Oradea situaţia şcolară la zi, la momentul încheierii contractului financiar;

b) candidatul declarat câştigător al unei burse SMS/SMP va depune la Secretariat Decanat Anexa 2  (în atenţia Prodecanului responsabil cu relaţiile externe al FSEUO) în termen de 3 zile lucrătoare de la interviu

II. Criterii de departajare

Nr.crt. Criteriu Punctaj
1. Media semestrelor studiate până în prezent să fie peste 8.50 10 p.
2. Situaţia şcolară prezentată la dosarul de concurs relevă faptul că solicitantul bursei SMS are maxim 2 restante 10 p.
3. Cunoaşterea limbii engleze (sau a limbii franceze pentru candidaţii la burse în Franţa) la nivel avansat – dovedit prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
4. Cunoaşterea limbii ţării de destinaţie a bursei solicitate, dovedită prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
5. Media notelor obţinute la limbile străine studiate în Facultate să fie 10.00 10 p.
6. Evaluarea capacităţii de conversaţie şi înţelegere în limbă străină (limba engleză sau franceză şi/sau limba ţării de destinaţie a bursei), prin testarea acestora în timpul interviului maxim 10 p.
7. Evaluarea modului de prezentare la interviu (prezenţă şi ţinută; atitudine; mod de exprimare; convingere; motivaţie; conversaţie etc.) maxim 10 p.
8. Evaluarea dosarului de candidatură depus pentru concurs (se va considera faptul că dosarul este întocmit conform cerinţelor; modul de realizare şi prezentare a documentelor etc.) maxim 10 p.
9. Activitatea profesională a studentului (reprezentativitate pentru studenţi/colegi în diferite organizaţii, structuri ale universităţii/facultăţii, asociaţii studenţeşti; activităţi de voluntariat în sprijinul studenţilor şi/sau a cadrelor didactice; activităţi de voluntariat în organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul FSEUO; iniţiative de îmbunătăţire a mediului academic şi studenţesc;  participări la proiecte studenţeşti sau ale FSEUO; calitatea de membru în asociaţii profesionale etc.) maxim 10 p.
10. Activitatea ştiinţifică a studentului (premii obţinute la olimpiadele studenţeşti sau la alte concursuri similare organizate în cadrul FSEUO, AFER etc.; participări la sesiuni ştiinţifice ale studenţilor sau alte manifestări similare; implicare în cercuri studenţeşti; lucrări ştiinţifice publicate; activarea în comitete ale unor reviste de specialitate; calitatea de membru în asociaţii ştiinţifice etc.) maxim 10 p.
Total: maxim 100 p.

 

Punctajul minim necesar pentru câştigarea bursei este de 50 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Oradea.

Studenţii selecţionaţi pentru bursele de mai sus vor putea pleca la bursă, în funcţie de numărul de luni alocate fiecărei burse şi de structura anului universitar la Universităţile partenere, astfel:

 • în perioada 1 octombrie 2017 – 28 februarie 2018 (pentru bursă de 5 luni)
 • în perioada 1 octombrie 2017 – 1 martie 2018 (pentru bursă de 6 luni)
 • în perioada 1 martie 2018– 31 iulie 2019 (pentru bursă de 5 luni)
 • în perioada 1 februarie 2018 – 31 iulie 2019 (pentru bursă de 6 luni)
 • în perioada 1 octombrie 2017 – 30 iunie 2018 (pentru bursă de 9 luni)
 • în perioada 1 octombrie 2017 – 31 iulie 2018 (pentru bursă de 10 luni)

Perioada de mai sus este însă flexibilă, depinzând de structura anului universitar la universitatea parteneră.

În acest scop, înainte de completarea Anexei 1, solicitanţii sunt rugaţi să se intereseze la universităţile partenere cu privire la structura anului lor universitar (cum este structurat anul lor universitar – pe semestre, trimestre etc.; când încep semestrele/ trimestrele la ei, când sunt sesiunile de examene, când sunt vacanţele lor etc.), astfel încât să se încadreze cu perioada, să-şi poată susţine examenele acolo şi să se întoarcă acasă cu creditele ECTS necesare (30 credite ECTS pentru o perioadă de maxim 6 luni, şi 60 credite ECTS pentru perioadă mai mare de 5 luni).

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Responsabilul Erasmus+ al Facultăţii de Ştiinţe Economice – dr. Roxana HATOS prin e-mail: roxanahatos@gmail.com


Regulamente & Proceduri

Înainte de a participa la concurs aveţi obligaţia să citiţi următoarele informaţii, proceduri şi regulamente:


Etapele – Pasii Bursierului Erasmus

ETAPELE de urmat / PAŞII BURSIERULUI ERASMUS

Legendă:
Learning Agreement – se va prescurta în continuare LA
Facultatea de Ştiinţe Economce a Universităţii din Oradea – se va prescurta în continuare FSEUO
Universitatea din Oradea – UO
Facultatea de destinaţie a bursei Erasmus (Facultatea parteneră) – se va prescurta în continuare FP
Consiliul FSEUO – CFSE
Decan al FSEUO, d-na prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU – DFSE
Responsabil Erasmus FSE-UO, d-na dr. Roxana HATOS (sala F007) – RH
Secretar Şef Facultatea de Ştiinţe Economice, d-na ec. Florentina URS (sala F 202) – FU
Responsabilul cu programul Erasmus la Universitatea din Oradea, d-na Cristina Scobiola – CS
Responsabilul instituţional cu programul LLP/Erasmus la Universitatea din Oradea (în acelaşi birou cu Cristina Scobiola), d-na Carmen Buran – CB

Etape de urmat:

 1. Vizitarea cu regularitate a paginii web a FSEUO pentru vizualizarea ofertei de burse Erasmus şi a documentelelor şi informaţiilor postate (http://steconomiceuoradea.ro, butonul Relaţii Internaţionale, sub-butonul Concurs Burse Erasmus – Mobilităţi studenţi – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/)
 2. Conştientizarea din timp a condiţiilor de înscriere la concurs şi a documentele necesare pentru dosarul de concurs
 3. Citirea şi luarea la cunoştinţă a Regulamentelor și Procedurilor, respectiv a Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 postate pe pagina web a FSEUO (http://steconomiceuoradea.ro, butonul Relaţii Internaţionale, sub-butonul Concurs Burse Erasmus – Mobilităţi studenţi)
 4. Vizitarea paginilor web şi familiarizarea cu FP unde se doreşte obţinerea unei burse Erasmus
 5. Dacă este cazul, obţinerea din timp a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză şi/sau limba de predare de la FP unde se doreşte obţinerea bursei Erasmus – a se vedea Documentul
 6. Stabilirea de către candidat a unei adrese de e-mail active, pe care să o verifice zilnic din momentul depunerii dosarului de concurs
 7. Întocmirea şi pregătirea din timp a Dosarului de concurs pentru obţinerea unei Burse Erasmus – Documente necesare pentru înscriere la Concurs de selecție Erasmus (http://steconomiceuoradea.ro, butonul Relaţii Internaţionale, sub-butonul Concurs Burse Erasmus – Mobilităţi studenţi)
 8. E-mail către FC, de înştiinţare despre depunerea dosarului, la care se va ataşa ca document word Anexa 1 și celelalte documente depuse la dosarul de înscriere la Concurs.
 9. Depunerea dosarului de concurs ÎN TERMENUL PRECIZAT la SS, cu înregistrarea Anexei 1 la Secretariatul Decanatului FSEUO
 10. Prezentarea la concurs în data stabilită, împreună cu documentele originale solicitate a fi aduse cu această ocazie (ex.: Certificat de Competenţă Lingvistică, Situaţia şcolară etc.)
 11. Verificare rezultate concurs
 12. Dacă s-a câştigat bursa, atunci se depune urgent Anexa 2 – la secretariat Decanat în atenția FC.
 13. Se ia contact cu Biroul de relații internaționale a UO – CS pentru definitivarea documentelor solicitate la nivel de UO.
 14. Se completează şi se definitivează Anexele 3, 4 şi 5 (termen de predare a lor: 15 zile de la afişarea rezultatelor concursului)
 • studentul înştiinţează FP despre faptul că a câştigat Bursa Erasmus şi va trimite cât mai curând posibil documentele de aplicaţie la FP (prin posta si scanate, pe e-mail), şi se demarează procedura de înregistrare pentru obţinerea unei cazări la FP – dacă este cazul, verificarea documentelor necesare pentru viză de la Ambasada ţării FP unde se doreşte obţinerea bursei Erasmus, pentru eventuale formalităţi necesare şederii pe o perioadă mai îndelungată
 • bursierul trimite FP planul său de învăţământ şi solicită astfel informaţiile necesare întocmirii corecte a Anexelor 4 şi 5
 • se consultă cadrele didactice ale FSE-UO cu privire la completarea Anexei 4
 • se fac programări, conform programului de consultaţii afişat la catedre/departamente, la cadrele didactice care au de semnat Anexa 4
 • se duce la semnat la cadrele didactice ale FSEUO Anexa 4
 • se completeaza apoi și se semnează Anexa 5
 • Anexele 3 şi 5 completate şi semnate – în 4 exemplare – se aduc la semnat la FC şi la CB, dupa care, se transmit ca documente scanate cu semnături la FP, prin e-mail, cât și în original, prin poștă şi se solicită FP returnarea în original a Anexelor 3 şi 5, după aprobarea lor de către FP; 1 exemplar original din fiecare se păstrează şi de către bursier.
 • 1 exemplar original din Anexa 4 si 2 fotocopii ale acesteia, se predau la FC; se păstrează de către bursier 1 fotocopie a acesteia;
 1. Dacă este cazul, bursierul solicită FP trimiterea pe poştă, pe adresa studentului, a acceptului şi invitaţiei la bursă în cadrul FP pentru perioada indicată în Anexa 3, necesare pentru obţinerea vizei de studiu. Se poate solicita ca aceste documente să fie transmise pentru siguranţă şi pe numerele de fax ale Ambasadei (bursierul va comunica FP numerele de fax) în România a ţării FP şi ale bursierului (daca e cazul).
 2. Bursierul aduce câte o fotocopie din documentele de la punctul anterior la FC şi la CS
  1. Dacă Anexele 3 şi 5 aprobate în original de la FP vor fi primite pe adresa poștală a bursierului, acesta va preda 1 original la CS, 1 original la SS, 1 fotocopie la FC.
  2. Dacă Anexele 3 şi 5 aprobate în original de la FP se vor primi de către FC, atunci bursierul va primi de la FC câte un exemplar din fiecare pe care bursierul le va preda la CS, precum și câte o fotocopie din fiecare care va rămâne la bursier.
 3. Bursierul se va prezenta la CS cu minim 1 lună înainte de plecarea la bursă (dar nu în perioada 25 iulie – 1 septembrie când sunt concedii legale, sau în vacanţa aferentă sărbătorilor de iarnă), cu documentele menţionate la punctele 29 şi 31 şi cu adeverinţa de înmatriculare în cadrul FSEUO şi situaţia şcolară actualizată obţinută de la SFSE (din care să rezulte că studentul este integralist în acel moment), în vederea încheierii contractului financiar şi formalităţilor necesare pentru obţinerea banilor aferenţi bursei Erasmus
 4. Dacă e cazul pentru ţara respectivă, bursierul merge la Ambasadă pentru ridicarea vizei de studii.
 5. Bursierul merge la bursă la FP
 6. Dacă după ce ajunge la FP sunt necesare modificări la Anexa 5, se urmează procedura descrisă în documentul intitulat „Regulament de intocmire si aprobare Learning Agreement-Contract de studii”
 7. Înainte de întoarcerea definitivă de la FP, bursierul se asigură că a primit de la acesta toate documentele necesare, menţionate în Anexa 6
 8. După ce se întoarce de la bursă, studentul prezintă în maxim 2 zile lucrătoare la serviciul Contabilitate al UO pentru decontul valutar, şi duce toate documentele necesare la CS
 9. Studentul îşi va întocmi apoi Anexa 10 – dacă este cazul, într-un exemplar original, în baza LA şi a modificărilor aduse acestuia, şi în baza Anexei 4;
 10. Studentul se prezintă în maxim 5 zile lucrătoare de la întoarcere, la FC, cu Anexa 6 completată conform cerinţelor şi cu anexele la aceasta, aşa cum sunt cerute în Anexa 6; Anexa 6 se va transmite către FC şi prin e-mail, ca document word ataşat;
 11. Studentul revine la FC pentru a-şi ridica 2 exemplare originale din Procesul-verbal de echivalare a notelor, întocmit şi realizat de o comisie a FSEUO în baza documentelor depuse de student;
 12. Studentul se prezintă la d-na Cristina Scobiola, pentru incheierea decontului valutar;
 13. Completarea chestionarului on-line referitor la derularea programului Erasmus – bursa obținută.

Anexe


Lista universitatilor partenere Erasmus

Mai jos gasiti Lista universitatilor partenere Erasmus 2017-2018 iar aici datele lor de contact

Bulgaria

 • University of National & World Economy – Sofia

Cehia

 • Mendel University in Brno

Cipru

 • InterNapa College – Nicosia
 • Open University of Cyprus – Lefkosa Nicosia
 • P.A. College – Larnaca
 • The Philips College – Nicosia

Croaţia

 • Velučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod
 • Universit of Rijeka, Rijeka

Franţa

 • Université de Strasbourg
 • Universite Paul Cezanne-Aix-Marseille 3
 • Universite d`Orleans
 • Université de Poitiers
 • Université de Reims Champagne-Ardenne

Germania

 • Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
 • Fachhochschule Nordhausen, Weinberghof, Nordhausen

Grecia

 • Technological Educational Institute of Athens (T.E.I. of Athens)
 • Aristotle University of Thessaloniki

Italia

 • Universita degli Studi di Cagliari
 • Universita degli Studi di Foggia
 • Università degli Studi di Pavia
 • Università degli Studi di Udine

Letonia

 • Baltic International Academy
Polonia

 • University of Lodz
 • The State School of Higher Professional Education in Plock
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warsow Management Academy
 • National Defence University Warsow
 • University of Wroclaw
 • Wroclaw School of Banking

Slovacia

 • Matej Bel University in Banska Bystrica
 • Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, Presov
 • University of Prešov

Spania

 • Universidad de Alicante
 • Universidad de Salamanca
 • Unviersitat Politècnica de Valencia, Alcoy

Turcia

 • Ankara University
 • Adnan Menderes Universitesi
 • Anadolu University
 • Istanbul Gelisim University
 • Gediz Universitesi
 • Kilis 7 Aralik University
 • Ahi Evran Unversity
 • Selçuk Üniversitesi
 • Nigde University
 • Celal Bayar University
 • Tunceli University
 • Uşak University

Ungaria

 • University of Debrecen (Debreceni Egyetem)
 • College of Nyregyhaza
 • University of Miskolc