Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat – Admiterea 2013

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere – tip de înscriere (care se va primi de la Facultate, în momentul prezentării candidatului la înscriere), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate), plus o fotocopie, sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2013);

b)  Situaţia şcolară/suplimentul la diploma de licenţă original sau copie legalizată;

c) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) plus o fotocopie;

d) Certificatul de naştere în copie legalizată;

e) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

f) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

g) 2 fotografii tip buletin/carte de identitate;

h) Carte de identitate sau paşaport (originalul se va prezenta la înscriere, pentru conformitate) şi o fotocopie;

i) Chitanţa care dovedește achitarea taxei de admitere, în original (candidatul este sfătuit să îşi păstreze o fotocopie).

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit studiile de licenţă în altă ţară, diploma de licenţă obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la examenul de licenţă va fi echivalată (ulterior CNRED) de către Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (DPPPD) din cadrul Universităţii din Oradea, la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • –          adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • –          adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate) a susţinătorilor legali;
 • –          adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea ( în activitate) a susţinătorilor legali.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de licenţă la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate, însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

 • –          Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • –          Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
 • –          Diploma de licenţă în original şi traducere legalizată în limba română;
 • –          Suplimentul la diplomă în original şi traducere legalizată în limba română ;
 • –          Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română;
 • –          Certificat de naştere în original şi traducere legalizată în limba română;;
 • –          Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
 • –          Certificat medical;
 • –          Patru poze tip paşaport;
 • –          Copie paşaport sau C.I.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Secretariatul facultăţii primeşte dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea, numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • –          cererile-tip de înscriere sunt completate corect şi complet;
 • –          candidaţii au precizat domeniul şi programul / programele de studii la care doresc să concureze, după caz.

După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, în cel mult 24 de ore de la finalizarea înscrierilor.

Listele vor preciza: facultatea, domeniul, programul / programele de studii la care sunt înscrişi candidaţii şi ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul).

Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cu aprobarea preşedintelui comisiei. Dacă listele au fost scrise la calculator, aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor.

One Response

 1. Admitere 2013 – Masterat | Facultatea de Ştiinţe Economice
  Admitere 2013 – Masterat | Facultatea de Ştiinţe Economice / 8-3-2013 / ·

  […] Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere  […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.